دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1402 
اثر 8 هفته استفاده از بریس بر فرکانس عضلات اندام تحتانی در افراد دارای زانو پرانتزی طی راه رفتن

صفحه 692-701

10.32598/SJRM.12.4.5

امیرعلی جعفرنژاد گرو؛ محمد اقبالی میدانی؛ رحیم خدابخش دیزج؛ ابراهیم نوریان


بررسی تأثیر درمان تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای مکرر بر حافظه فعال بیماران آلزایمر

صفحه 790-801

10.32598/SJRM.12.4.15

محسن سعیدمنش؛ محیا شعبان زاده؛ مهسا مسلمی حقیقی؛ میترا غدیری؛ فاطمه نیک افشان؛ رها شعبان زاده؛ محمد حسین ذبحی