نویسنده = مرتضی آبدار اصفهانی
بهینه سازی و کنترل ربات توانبخش راه رفتن

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 49-62

10.22037/jrm.2015.1100008

سید محمدعلی بندگان ابطحی؛ نیما جمشیدی؛ پیمان معلم؛ آرام قاضی عسگر؛ مرتضی آبدار اصفهانی