داوری سریع مقالات

داوری سریع مقالات

 جهت کمک به نویسندگانی که نیاز به داوری سریع مقالات دارند، امکانی فراهم شده که با داوری سریع (حداکثر دو روز)، نتیجه داوری اولیه مقاله مشخص می گردد.

 

1) ابتدا مقاله را در سایت ثبت کنید و سپس کد مقاله را به ایمیل  medrehab.journal@gmail.com ارسال کنید. در عنوان ایمیل، داوری سریع نوشته شود.

2) هزینه داوری سریع مقاله پنج میلیون تومان می باشد که می بایست پس از تایید مقاله توسط سردبیر و دریافت ایمیل پرداخت هزینه، واریز گردد

و اسکن فیش واریزی در سایت نشریه ثبت شود.

خدمات داوری سریع کاملاً اختیاری و جهت تسریع زمان داوری است و به منزله پذیرش  قطعی  نمی باشد.

در صورت رد شدن مقاله مبلغ یک میلیون تومان از مبلغ کل کسر می گردد و مابقی عودت داده می شود.