درباره نشریه

نشریه علمی- پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به صورت دو ماهنامه و به زبان فارسی منتشر می‌شود و به منظور گسترش فعالیت های پژوهشی محققان و اعضای هیأت علمی و دانشجویان در زمینه های مختلف توانبخشی پذیرای مقالات اساتید و محققان رشته های مختلف علوم پزشکی در زمینه توانبخشی می باشد.