سیاست های مالی

سیاست های هزینه داوری و انتشار

مقالات پس از تایید اولیه سردبیر و دبیر تخصصی از نظر موضوع و هماهنگی با محورهای نشریه، در جلسه هیات تحریریه جهت تعیین داور مطرح میشوند و برای هر مقاله سه داور تعیین میگردد. پس از تایید اولیه سردبیر، شماره حساب به نویسندگان اعلام خواهد شد و پس از واریز وجه، مقاله برای داوران ارسال میشود. هزینه داوری و چاپ مقالات 25.000.000  ریال و داوری سریع 50.000.000 ریال می باشد که نویسنده می بایست به به شماره حساب 55052976 یا به شماره کارت  5894.6315.2056.3875 بانک رفاه به نام (خسرو خادمی کلانتری و فرناز فتح اله زاده)واریز کرده وپس از واریز، اسکن فیش واریزی را در سایت ثبت کنند. توجه فرمایید تا زمانی که ایمیل واریز وجه را دریافت نکرده اید هیچ مبلغی واریز نفرمایید.

در صورت عدم پذیرش مقاله ، فقط مبلغ 10.000.000ریال جهت داوری از نویسندگان دریافت خواهد شد. گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیأت تحریریه توسط سردبیر نشریه صادر می شود .

سیاست تبلیغات در نشریه

این نشریه هیچ گونه تبلیغات تجاری در شمارگان و مقالات خود چه بصورت الکترونیک و چه بصورت چاپی نمی پذیرد.