افزایش هزینه پذیرش مقاله 1402

افزایش هزینه پذیرش مقاله 1402

قابل توجه نویسندگان محترم:

هزینه داوری عادی  و چاپ مقاله از  خرداد ماه 1402 مبلغ 2.500.000 تومان می باشد.

هزینه داوری سریع و چاپ مقاله از  خرداد ماه 1402 مبلغ 5.000.000 تومان می باشد.