نویسنده = آرش میرمحمد صادقی
ارتباط سن شروع استفاده از عینک و تغییرات عیوب انکساری در کودکان مبتلا به ایزوتروپیای تطابقی

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 60-67

10.22037/jrm.2016.1100164

محمد آقازاده امیری؛ شکوفه صالحی پور باورصاد؛ محمدرضا اکبری؛ سید مهدی طباطبایی؛ آرش میرمحمد صادقی