نویسنده = ���������� ���������������� ��������
بررسی اثر کینزیوتیپ بر قدرت عضلانی: مقاله مروری

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 271-282

10.22037/jrm.2017.1100309

سمانه شاکری؛ خسرو خادمی کلانتری؛ علیرضا اکبرزاده باغبان