نویسنده = نریمان رهبر
ساخت آزمون سریع گفتار در نویز فارسی با کلمات دارای واج‌های پر فرکانس: تعیین روایی و همترازی

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 414-431

10.32598/SJRM.12.3.1

فرزانه فتاحی؛ عاطفه ابوالحسنی زراعتکار؛ مریم امیری جهرمی؛ فهیمه حاجی ابوالحسن؛ امیرسالار جعفرپیشه؛ نریمان رهبر؛ الهام فقیه زاده