کلیدواژه‌ها = عضلات خلفی_فوقانی گردن
بررسی مقایسه ای قدرت عضلات خلفی فوقانی گردن زنان سالم با زنان مبتلا به سردرد تنشنی مزمن

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 57-64

10.22037/jrm.2015.1100149

اصغر رضاسلطانی؛ فاطمه اعتمادی؛ فاطمه خمسه؛ فاطمه بکایی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان