کلیدواژه‌ها = دختران نوجوان
بررسی تاثیر 6 هفته تمرینات اصلاحی جامع بر تعادل و الگوی تغییرات فشار کف پا دختران نوجوان با کف پای صاف منعطف

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 72-82

10.22037/jrm.2019.112614.2226

فاطمه نیکخو امیری؛ مهدیه آکوچکیان؛ الهام شیرزاد عراقی؛ سید اسماعیل حسین نژاد


تاثیر هشت هفته بازی‌های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوزیس وضعیتی در دختران نوجوان

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 161-168

10.22037/jrm.2017.1100275

محبوبه توانا کرمانی؛ احمد ابراهیمی عطری؛ ناهید خوشرفتار یزدی