کلیدواژه‌ها = سیستم نوشتاری ایران - هنجار یابی - سرعت دست نویسی
هنجاریابی سرعت دست نویسی دانش آموزان پایه دوم تا پنجم مدارس ابتدایی شهر تهران

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 73-81

10.22037/jrm.2012.1100047

عطیه جوان تاش؛ نوید میرزاخانی؛ زهرا پاشازاده