بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه CAPE (مشارکت کودک در اوقات فراغت و سرگرمی) در افراد ناتوان17-7 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کمیته پژوهشی دانشجویی، دانشجوی کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 2. استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 3. دانشجوی دکتری کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

4 4. مربی گروه علوم پایه، کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
مشارکت کودکان در فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت با سلامت آنها ارتباط دارد. هدف از مطالعه حاضر تهیه نسخه فارسی پرسش نامه  مشارکت کودک در اوقات فراغت و سرگرمی (CAPE) و بررسی روایی و پایایی آن بود.
 مواد و روش ها
روش بررسی در این مطالعه مقطعی 164 کودک ناتوان در محدوده سنی 7 تا 17 از مدارس ویژه جسمی-حرکتی –ذهنی به روش غیر احتمالی در دسترس انتخاب شد. مشارکت این کودکان از طریق مصاحبه بوسیله آزمون CAPE انجام شد داده ها از طریق نرم افزار SPSS17  تجزیه و تحلیل گردید.
 یافته ها
85 درصد موارد همبستگی نمرات هر یک از سوالات با نمره خرده مقیاس مربوطه معنی دار و مثبت بود. این نتایج نمایانگر روایی افتراقی مناست آیتم ها برای این پرسش نامه است. آلفای کرونباخ 86/0 و ضریب همبستگی درون رده ای 75/0 به دست آمد. نمایانگر  روایی و پایایی بالایی برای نسخه فارسی این پرسش نامه می باشد.
 نتیجه گیری
مشکلات فیزیکی می تواند روی مشارکت در فعالیت های روزمره و اجتماعی شدن کودکان اثر بگذارد. لذا آگاهی از مشارکت به درمانگران در جهت طراحی درمان های متناسب با نیازهای کودکان و ارتقا مشارکت و سلامت آنها کمک کند. نسخه فارسی پرسشنامه CAPE از پایایی و روایی قابل قبولی در انواع مورد بررسی برخوردار است و بنابراین می تواند به عنوان ابزار بالینی و تحقیقاتی مورد استفاده واقع شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity and reliability of children's assessment of participation and enjoyment for people with disability aged 7-17 years old

نویسندگان [English]

 • Saeed reza Amirian 1
 • Mehdi Rezaee 2
 • Zahra Pashazadeh azari 3
 • Seyyed Mehdi Tabatabaee 4
1 1. Student Research Committee, MSc student occupational therapy, Dept. of occupational therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 2. PhD of Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Behesht University of Medical Sciences. Tehran. Iran. (Corresponding Author) Arezaee2003@yahoo.com
3 3. PhD Student in Occupational Therapy, University of walefare and rehabilitation Sciences, Tehran. Iran.
4 4. MSc in Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Children’s participation in leisure and recreational activities is associated with their well-being. The purpose of this study was to translate Children’s Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE) test into Farsi and to determine its validity and reliability.
Materials and Methods: In this cross sectional study, A sample of 164 children with disability between 7-17 years old from special education school sampling were selected. Participants were evaluated with CAPE. The data were analyzed by SPSS 17.
Results: Item discriminate validity was shown by  85% scores for each of the questions in the subscale scores were significant and positive. Cronbach's coefficient α 0.86 and interclass correlation  Coefficients were >0.75 was calculated for the overall scale.  These score showed high validity and reliability of Farsi CAPE questionnaire.
Conclusion: Physical disability can affect participation in everyday activities and socialization. Knowledge about participation of disability children can help to therapist for establish interventions that fit with children’s preference and can promote their health and participation. Farsi version of the children’s assessment of participation and enjoyment (CAPE)  has acceptable validity and reliability rates. It is now useful enough to be used for clinical as well as research purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Participation
 • leisure activities
 • Disability
 • Validity &Reliability
 1. Boyd, R., et al., INCITE: A randomised trial comparing constraint induced movement therapy and bimanual training in children with congenital hemiplegia. BMC neurology, 2010. 10(1): p. 4-12.
 2. Fauconnier, J., et al., Participation in life situations of 8-12 year old children with cerebral palsy: cross sectional European study. BMJ: British Medical Journal, 2009:p. 338-345
 3. Orlin, M.N., et al., Participation in home, extracurricular, and community activities among children and young people with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 2010. 52(2): p. 160-166.
 4. Hicks, C., research applications, in Research methods for clinical therapists., Churchill Livingstone: London2004: p. 241-250.
 5. Nobakht, Z., M. Rassafiani, and P. Rezasoltani, Validity and reliability of Persian version of Craig Hospital Inventory of Environmental Factors (CHIEF) in children with cerebral palsy. Iranian Rehabilitation Journal, 2011. 1(7): p. 3-10.
 6. Kark, L. and A. Simmons, Patient satisfaction following lower-limb amputation: the role of gait deviation. Prosthetics and Orthotics International, 2011. 35(2): p. 225-233.
 7. King, G.A., et al., Bringing the life needs model to life: Implementing a service delivery model for pediatric rehabilitation. Physical & occupational therapy in pediatrics, 2006. 26(1-2): p. 43-70
 8. Hassani , M., et al., Comparsion for participation between children with cerebral palsy and typically developing peers 8-14 years old in leisure activities.. TUMS  rehabilitation J, 2013. 88(12): p. 63-69.
 9. Gilmore, R., L. Sakzewski, and R. Boyd, Upper limb activity measures for 5‐to 16‐year‐old children with congenital hemiplegia: a systematic review. Developmental Medicine & Child Neurology, 2010. 52(1): p. 14-21.

10. Adolfsson, M., et al., Identifying child functioning from an ICF-CY perspective: Everyday life situations explored in measures of participation. Disability and rehabilitation, 2011. 33(13-14): p. 1230-1244.

11. Rodger, S. and J. Ziviani, Occupational therapy with children: Understanding children's occupations and enabling participation. Blackwell Oxford.2006: p,101-113

12. Nordtorp, H.L., et al., Reliability of the Norwegian Version of the Children's Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE) and Preferences for Activities of Children (PAC). Physical & occupational therapy in pediatrics, 2013. 33(2): p. 199-212.

13. King, G.A., et al., Planning successful transitions from school to adult roles for youth with disabilities. Children's Health Care, 2005. 34(3): p. 193-216.

14. Palisano, R.J., et al., Determinants of intensity of participation in leisure and recreational activities by children with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 2011. 53(2): p. 142-149.

15. Jarus, T., et al., Participation patterns of school-aged children with and without DCD. Research in developmental disabilities, 2011. 32(4): p. 1323-1331.

16. Dahan-Oliel, N., K. Shikako-Thomas, and A. Majnemer, Quality of life and leisure participation in children with neurodevelopmental disabilities: A thematic analysis of the literature. Quality of Life Research, 2012. 21(3): p. 427-439.

دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین و اردیبهشت 1394
صفحه 26-32
 • تاریخ دریافت: 23 خرداد 1393
 • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1393
 • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1393
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1394