بررسی هوش هیجانی دانشجویان کارشناسی جدیدالورود دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 90-1389

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. مربی گروه آموزشی کاردمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

2 2. کمیته پژوهشی دانشجویی دانشجوی کارشناس ارشد کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

3 3. دانشجوی پزشکی. دانشگاه آنتیگوا امریکا.

4 4. کارشناسی ارشد آماری، مربی و عضو گروه علوم پایه دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
هوش هیجانی شامل توانایی­هایی مانند حفظ انگیزه و استقامت در برابر ناملایمات می­باشد و بیش از 50 درصد عامل موفقیت بستگی به هوش هیجانی دارد. با توجه به اهمیت آن در موفقیت تحصیلی دانشجویان ما بر آن شدیم تا عوامل موثر بر هوش هیجانی را در دانشجویان کارشناسی جدیدالورود دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 90-1389بررسی کنیم.
مواد و روش ها
در این بررسی از پرسش نامه هوش هیجانی بار–اون ( bar-on emotional Quotient )و پرسش نامه دموگرافیک استفاده شد. نمونه گیری به روش نمونه گیری در دسترس بوده و  تمامی دانشجویان دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جدیدالورود سال 90-1389 به عنوان نمونه انتخاب شدند.  جهت تحلیل داده­ها برای متغیرهای کمی از آزمون تی (T-test) و برای متغیرهای کیفی از آزمون کای اسکویر و از روش­های ناپارامتری برای بررسی ارتباطات بین متغیرها انجام شد. و از نرم افزار spss16 برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.
یافته ها
دراین تحقیق که 99 دانشجوی جدید الورود دانشکده  توانبخشی سال1390-1389 حضور داشتند که   34 نفر از شرکت کنندگان مذکر و 65 نفر  مونث بودند. از بین شرکت کنندگان 27 نفر(3/27%) آنها رشته کاردرمانی، 25 نفر (3/25%) رشته فیزیوتراپی، 22نفر (2/22%) رشته بینایی سنجی و 25 نفر(3/25%) رشته شنوایی سنجی بودند .   
نتیجه گیری
هوش هیجانی با جنسیت(مونث بودن )، سطح سواد مادران و میزان درآمد خانواده رابطه مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of emotional quotient of bachelor of science newcomer students in rehabilitation faculty of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2010-2011

نویسندگان [English]

 • Navid Mirzakhani 1
 • Esmaeel Sadeghi 2
 • Rama Yasaei 3
 • Seyyed Mehdi Tabatabaee 4
1 1. MSc in Occupational Therapy , Facult of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 2. Student Research Committee, MS, Occupational Therapy Department, Facult of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 3. MD Candidate, American University of Antigua.
4 4. MSc in Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Emotional intelligence includes abilities such as maintaining motivation and perseverance in the face of adversity. More than 50 percent of success is dependent on emotional intelligence. Due to its importance in the academic success of our students, it became the influencing factors of emotional intelligence in undergraduate new entrants Rehabilitation martyr Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2010-2011 years to review.
Materials and Methods: In this study, bar-on emotional Quotient and a demographic questionnaire were used. Sampling  was available sample of bachelor of science newcomer students in rehabilitation faculty of  Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2010-2011were selected as sample. For statistical analysis, t-test for quantitative variables (T-test) and Chi square test for qualitative variables and non-parametric methods were used to examine relationships between variables. And spss16 software was used for statistical analysis.
Results: In this study, 99 students attended newcomer Rehabilitation In 1390-1389, 34 were male and 65 were female. Of the participants, 27 (27.3%) of their field of Occupational Therapy, 25 (25.3%) field of physical therapy, 22 patients (22.2%) Optometry degree and 25 (25.3%) were in the field audiology.
Conclusion: Emotional intelligence and gender (female), maternal education level and family income has a direct relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional Intelligence
 • bar-on emotional Quotient
 • Student
 • Demographic Profile
 1. Crossman J. The role of relationships and emotions in student perceptions of learning and assessment. Higher Education Research & Development. 2007;26(3):313-27.##
 2. Chew B-H, Md. Zain A, Hassan F. The relationship between the social management of emotional intelligence and academic performance among medical students. Psychology, health & medicine. 2014(ahead-of-print):1-7.##
 3. Carmeli A. The relationship between emotional intelligence and work attitudes, behavior and outcomes: An examination among senior managers. Journal of managerial Psychology. 2003;18(8):788-813.##
 4. Fujino Y, Tanaka M, Yonemitsu Y, Kawamoto R. The relationship between characteristics of nursing performance and years of experience in nurses with high emotional intelligence. International journal of nursing practice. 2014.##
 5. Poulou MS. How are trait emotional intelligence and social skills related to emotional and behavioural difficulties in adolescents? Educational Psychology. 2014;34(3):354-66.##
 6. Fernandez-Berrocal P, Extremera N. About emotional intelligence and moral decisions. Behavioral and Brain Sciences. 2005;28(4):548-551##
 7. Poulou MS. How are trait emotional intelligence and social skills related to emotional and behavioural difficulties in adolescents? Educational Psychology. 2014;34(3):354-66.##
 8. Cadman C, Brewer J. Emotional intelligence: a vital prerequisite for recruitment in nursing. Journal of Nursing Management. 2001;9(6):321-4##.
 9. Mayer J, . MK. Hot  information  processing becomes more accurate with open emotional experience. Unpublished manuscript. University of New Hampshire. 1994.##

10. Parker JD, Summerfeldt LJ, Hogan MJ, Majeski SA. Emotional intelligence and academic success: Examining the transition from high school to university. Personality and individual differences. 2004;36(1):163-72.##

11. Dawda D, Hart SD. Assessing emotional intelligence: Reliability and validity of the Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i) in university students. Personality and Individual Differences. 2000;28(4):797-812.##

12. Sjöberg L. Emotional intelligence and life adjustment. Emotional Intelligence: Perspectives on Educational & Positive Psychology. 2008:169-83.##

13. Caruso DR, Mayer JD, Salovey P. Relation of an ability measure of emotional intelligence to personality. Journal of Personality Assessment. 2002;79(2):306-20.##

14. Kamyar k, Yazdi S. Investigate the relationship between emotional intelligence and the tenacity with which to compare male and female students of Tehran University staff. Educational Thought Nvynn. 1386[In Persian] ##

15. Goleman D. Emotional intelligence. 10th Anniversary Edition. New York: Bantam Dell A Division of Random House; 2006; pp 18-21##

دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین و اردیبهشت 1394
صفحه 42-48
 • تاریخ دریافت: 30 اردیبهشت 1393
 • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1393
 • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1393
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1394