تاثیر راهنمایی‌ شناختی بر مولفه‌های اکوستیکی نوای گفتار در کودکان بهنجار 12- 8 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران. ایران

2 2. مربی و عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران. ایران

3 3. استاد و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه زبانشناسی، تهران، تهران. ایران

4 4. دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت توانبخشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران. ایران

5 5. دکتر و عضو گروه فیزیک پزشکی، بیمارستان Freeman ،Newcastle upon Tyne، بریتانیا

6 6. دانشجوی کارشناسی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران. ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
در صوت‌درمانی، رویکرد راهنمایی‌ شناختی از طریق تحریک الگوهای تفکر و تصویرسازی‌های معنایی ذهنی نهفته در تکالیف منجربه استخراج رفتار صوتی موردنظر می‌شود. در این پژوهش، از راهنماهای شناختی برای تغییر مولفه‌های اکوستیکی نوای گفتار در کودکان بهنجار استفاده شده است.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر به شیوه کارآزمایی بالینی بر روی 120 کودک بهنجار (60 مذکر و 60 مونث)  12- 8 ساله انجام شد. کودکان مورد مطالعه از روی 6 جمله حاوی کلمات کلیدی به ترتیب «بلند»، «آرام»، «هل داد»، «بالا»، «خوشحال» و «ناراحت» دو مرتبه (قبل و بعد از ارایه راهنمایی شناختی) خواندند. مولفه‌های اکوستیکی نوای گفتار شامل فرکانس پایه، شدت، دیرش و تغییرات آن‌ها در تکالیف فوق با استفاده از نرم‌افزار praat مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
یافته‌ها نشان داد میانگین فرکانس پایه در کلیه کلمات کلیدی و جملات مورد بررسی (به استثنای جمله حاوی کلمه کلیدی «هل داد») در کلیه محدوده‌های سنی و جنسی بعد از ارایه راهنمایی شناختی افزایش معنادار (05/0p˂) یافت. میانگین شدت نیز در جملات حاوی کلمات کلیدی «بلند»، «هل داد»، «بالا» و «خوشحال» به‌صورت معنادار افزایش؛ اما در جملات حاوی کلمات «آرام» و «ناراحت» کاهش یافت (05/0p˂)؛ تغییرات دیرش نیز در کلیه جملات و کلمات کلیدی به لحاظ آماری معنادار بود (05/0p˂).
نتیجه گیری
راهنمایی‌های شناختی می‌تواند بدون تحمیل هیچ‌گونه الگوی بیرونی، جنبه‌های مختلف نوای گفتار را در کودکان بهنجار فارسی زبان تغییر دهد. مطالعات بعدی می‌توانند قابلیت استفاده از رویکرد راهنمای شناختی را در درمان مشکلات نوای گفتار کودکان فارسی زبان مورد مطالعه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cognitive cueing on acoustic parameters of speech prosody in 8 -12 years old normal children

نویسندگان [English]

 • Seyede Zohre Mousavi 1
 • Seyyedeh Maryam Khoddami 2
 • Yahya Modaresi 3
 • Mohammad Kamali 4
 • Michael Drinnan 5
 • Nader Fadakar 6
 • Sajad Najmedini 6
 • Nasrin Abbasgholizade 6
1 1. MSc student of Speech Therapy, Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Iran
2 2. Lecturer, Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Iran
3 3. Professor, Department of Linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
4 4. Associate Professor, Department of Rehabilitation Management, School of Rehabilitation sciences, Iran University of Medical Sciences, Iran
5 5. Doctor of Department of Regional Medical Physic, Freeman Hospital, Newcastle upon Tyne, United Kingdom
6 6. BS student of Speech Therapy, Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: In voice therapy,cognitive cueing approach elicits intended vocal behaviors by stimulating mental patterns and semantic imagery that is included in the tasks. In the current study, cognitive cues were used in order to change acoustic parametersof speech prosody in normal children.
Materials and Methods: This clinical control trial study was done over 120 normal children (60 male, 60 female) ranging from 8 to 12 years old. The children read 6 sentences twice with keywords including respectively “aloud”; “slowly”; “push”; “up”; “happy”, and “sad” before and after cognitive cueing. Acoustic parametersof speech prosody including fundamental frequency, intensity, duration and their changes were analyzed by Praat software throughout reading tasks.
Results: Results showed that fundamental frequency mean in all keywords and sentences (except for the sentence included “push” keyword) have been significantly increased in all age and gender groups (p˂0.05). Also intensity mean increased significantly in the sentences included “aloud”; “push”; “up”, and “happy” keywords but decreased in the sentences included “slowly”, and “sad” keywords. The duration parameter changed significantly in all keywords and sentences (p˂0.05).
Conclusion: Cognitive cues may be able to modify various aspects of speech prosody without imposing any external model in normal Persian children. Future studies can investigate the effect of cognitive cueing approach to improve speech prosody problems of children in Persian.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive cueing
 • prosody
 • acoustic
 • children
 • Normal
 1. Eslami M. Phonology: Persian intonation system analysis. 2nd ed. Tehran: SAMT publishers; 2010. P. 27-29. [In Persian]##
 2. Hargrove P, Mc Garr N. Prosody management of communication disorders. California: Singular publishing group; 1993.P 56-72.##
 3. Mehler J. a precursor language acquisition in young infants. Cognitive. 1988; 29 (1); 147-178##
 4. Colton R, Casper LR. Understanding voice problems. 2nd ed. Philadelphia: tech books; 2011. P. 78-79. ##
 5. Heusinger K. intonation and information structure. [PhD thesis]. Konstanz: Habilitationschrift, university of Konstanz; 1999.##
 6. Green M, Mathieson L. the voice and its disorders. 5nd ed. London and new jersey: whurr publisher; 1991.P.24-45.##
 7. Boone DR, McFarlane SC, Von berg SL. the voice and voice therapy.7nd ed. Philadelphia: Allyn & Bacon; 2004.p. 127-131.##
 8. Andrews M, Shrivastav R, Yamaguchi H. The Role of Cognitive Cueing in Eliciting Vocal Variability.  Journal of Voice, 2000l; 14(4): 494-501##
 9. Bohnenkamp TA, Andrews M, Shrivastav R, Summers A. Changes in Children’s Voices: The Effect of Cognitive Cues. Journal of Voice, 2002; 16(4):530–543 ##
 10. Brewin CR. Cognitive Foundations of Clinical Psychology. New York: Lawrence Erlbaum; 1988. P. 230-234.
 11. Langer EJ. The Power of Mindful Learning. Cambridge: MA Merloyd Lawrence; 1997. P. 47-56.##
 12. Scarborough R. “The Alignment of L + H* Pitch Accents in Persian Intonation”. Journal of the International Phonetic Association, 2009; 39(2): 205-230##
 13. Vinney LA, Turkstra LS. The Role of Self-Regulation in Voice Therapy. Journal of Voice, 2013; 27(3): 3990-394##
دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین و اردیبهشت 1394
صفحه 81-72
 • تاریخ دریافت: 10 اردیبهشت 1393
 • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1393
 • تاریخ پذیرش: 13 آذر 1393
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1394