سیر تحولی تصمیم گیری پرخطر در نمونه ای از کودکان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشیار علوم اعصاب شناختی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 2. کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 3. دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
شناسایی سیر تحولی تصمیم­گیری پرخطر در کودکان می­تواند سنین مناسب را برای پیشگیری و مداخله تعیین نماید. هدف این مطالعه تعیین سیر تحولی تصمیم­گیری پرخطر در کودکان ایرانی است.
مواد و روش ها
در مطالعه مقطعی حاضر، 240 دانش آموز دبستانی در مقاطع مختلف تحصیلی (اول تا ششم ابتدایی) به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده در 4 منظقه تهران در مطالعه شرکت داده شدند. آزمون­ عصب­شناختی خطرپذیری بادکنکی برای سنجش تصمیم­گیری مخاطره­آمیز مورد استفاده قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل گردید.
یافته ها
یافته­های به دست آمده نشان داد میان مقاطع مختلف تحصیلی (اول تا ششم ابتدایی)  تفاوت معناداری از لحاظ تصمیم­گیری پرخطر  وجود دارد (01/0P<). نتایج حاکی از این بود که با افزایش سن کودکان میزان تصمیم­گیری پر خطر نیز به طور مثبت و معناداری افزایش می­یابد. به این صورت که در مقایسه گروه­های مختلف سنی، کودکان مقطع ششم ابتدایی به طور معناداری میزان بالاتری از تصمیم­گیری پرخطر را نسبت به گروه­های سنی پایین­تر، نشان دادند.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر رشد این نوع از تصمیم گیری را در این گروه سنی نشان می­دهد که به تبع آن نقش سازمان آموزش و پرورش و خدمات مشاوره مدرسه­ای در پیشگیری از رشد این سبک تصمیم گیری با ارائه برنامه­های آموزشی و خدمات روان­شناختی به مدارس ضروری به نظر می رسد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evolution of Risky Decision Making in a Sample of Iranian Children

نویسندگان [English]

 • Vahid Nejati 1
 • Zahra Fakhri 2
 • Naimeh Talaienejad 3
 • Bahare Eskandari 3
 • Maryam J amshidi Sianaki 3
1 1. Associate professor, Shahid Beheshti University. Tehran. Iran.
2 2. M.A in General Psychology, Shahid Beheshti University. Tehran. Iran.
3 3. M.A student in Clinical Child and Adolescent Psychology, Shahid Beheshti University. Tehran. Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Identification of risky decision making trajectory can be used for determination of proper ages for prevention and intervention. The aim of this study is determination of developmental trajectory of risky decision making in Iranian Children.
Materials and Methods: In present cross sectional study, Two hundred forty students of elementary school with classified random sampling participated in four region of Tehran. Neurocognitive Test of Balloon Analogue Risk Taking Task was used for evaluation of risky decision making. One way ANOVA and Tukey Post Hoc tests were used for analysis of data.
Results: Findings show that risk taking is significantly different in different grade (from first to sixth grade) of elementary school so that students with higher grades were more risk taker (P<0.01).  Post Hoc analysis revealed that this difference is related to sixth grade.
Conclusion: The results of present study indicate the growth of this type of decision-making in this age group that consequently, the role of education and school counseling services concerned with prevent from the growth of this style of decision-making by providing educational and psychological services in schools seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • evolution
 • Iranian Children
 • Risky Decision Making
 1. Dahl RE, Gunnar MR. Heightened stress responsiveness and emotional reactivity during pubertal maturation: implications for psychopathology. Development and Psychopathology 2009; 21(1):1-6. ##
 2. Steinberg L, Albert D, Cauffman E, Banich M, Graham S, Woolard J. Age differences in sensation seeking and impulsivity as indexed by behavior and self-report: Evidence for a dual systems model. Developmental Psychology 2008; 44 (6): 1764 -1778.##
 3. Ellis BJ, Giudice MD, Dishion TJ, Figueredo AJ, Gray P, Griskevicius V,  Hawley PH, Jacobs WJ, James J, Volk AA, Wilson DS. The evolutionary basis of risky adolescent behavior: Implications for science, policy, and practice. Developmental Psychology 2012; 48(3): 598-623.##
 4. Terzian MA, Andrews KM, Moore KA. Preventing Multiple Risky Behaviors: An Updated Framework for Policy and Practice. Washington DC: Child Trends; 2011.##
 5. Levin I, Hart S. Risk preferences in young children: early evidence of individual differences in reaction to potential gains and losses. Journal of Behavior. Decision. Making 2003; 16 (5): 397-413.##
 6. Levin I, Hart S, Weller J, Harshman L. Stability of choices in a risky decision-making task: a 3-year longitudinal study with children and adults. Journal of Behavioral Decision Making 2007; 20 (3): 241-252.##
 7. Rakow T, Rahim SB. Developmental insights into experience-based decision making. Journal of Behavioral Decision Making 2010; 23(1): 69-82.##
 8. Weller J, Levin I, Denburg N. Trajectory of risky decision making for potential gains and losses from ages 5 to 85. Journal of Behavioral Decision Making 2011; 24 (4): 331-344.##
 9. Harbaugh W, Krause K, Vesterlund L. Risk attitudes of children and adults: choices over small and large probability gains and losses. Experimental Economics 2002; 5 (1): 53-84.##

10. Crone E, Bullens L, Van der Plas E, Kijkuit E, Zelazo P. Developmental changes and individual differences in risk and perspective taking in adolescence. Development and Psychopathology 2008; 20 (4): 1213-1229.##

11. Figner B, Mackinlay R, Wilkening F, Weber E. Affective and deliberative processes in risky choice: age differences in risk taking in the Columbia Card Task. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 2009; 35 (3): 709-730.##

12. Burnett S, Bault N, Coricelli G, Blakemore SJ. Adolescents’ heightened risk-seeking in a probabil- istic gambling task. Cognition Development 2010; 25(2):183-196.##

13. Paulsen DJ, Platt ML, Huettel SA, Brannon EM. Decision- making under risk in children, adolescents, and young adults. Journal of Front. Psychology. 2011b; 2(72) 1-6.##

14. Chein J, Albert D, O’brien L, Uckert K, Steinberg L. Peers increase adolescent risk taking by enhancing activity in the brain’s reward circuitry. Developmental Science 2010; 14(2): 1-10.##

15. Steinberg L. A dual systems model of adolescent risk-taking. Developmental Psychobiology 2010; 52 (3): 216-224.##

16. Paulsen DJ, Platt ML, Huettel SA, Brannon EM. Reinforcement, probability, risk, and gambling, in participants ages 5-yearsto-adult. Cognitive Neuroscience Society; 2012 Annual Meeting Program, Chicago. ##

17. Paulsen DJ, Platt ML, Huettel SA. Brannon EM. From risk-seeking to risk-averse: the development of economic risk preference from childhood to adulthood. Journal of Frontiers in Psychology 2012b; 3 (313): 1-6.##

18. Habib M, Cassotti M, Borst G, Simon G, Pineau A, Houdé O, Moutier S. Counterfactually mediated emotions: a developmental study of regret and relief in a probabilistic gambling task. Journal of experimental child psychology 2012; 112 (2): 265-274.##

19. Paulsen DJ, Carter RM, Platt ML, Huettel SA, Brannon, EM. Neurocognitive development of risk aversion from early childhood to adulthood. Front. Hum. Journal of Neuroscience 2011a; 5 (178): 1-17. ##

20. Preuschoff K, Quartz S, Bossaerts P. Human insula activation reflects risk prediction errors as well as risk. Journal of Neuroscience 2008; 28 (11): 2745–2752.##

21. Crone E, van derzMolen M. Developmental changes in real life decision making: performance on a gambling task previously shown to depend on the ventromedial pre- frontal cortex. Dev. Neuropsychology 2004; 25 (3): 251-279.##

22. Ekhtiari H, Jannati A, Moghimi A, Behzadi A. (2003) The Farsi Version of the Balloon Analogue Risk Task: An Instrument for the Assessment of Riskful-Decision Making. Advances in Cognitive Science, 16 (4): 10-20. [In Persian]##

دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین و اردیبهشت 1394
صفحه 89-82
 • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1392
 • تاریخ بازنگری: 19 مهر 1393
 • تاریخ پذیرش: 05 آبان 1393
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1394