مقایسه وضعیت سلامت عمومی در والدین کودکان فلج‌مغزی و سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. مربی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تبریز. ایران

2 2. کارشناس کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تبریز. ایران

3 3. مربی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تبریز. ایران

4 3. دانشجوی دکترای فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران. ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
والدین نقش حیاتی در فرآیند توانبخشی کودکان فلج­مغزی ایفا می­کنند. وجود کودک فلج­مغزی روی سلامت عمومی والدین و نتایج توانبخشی تاثیر دارد. هدف از این مطالعه مقایسه وضعیت سلامت عمومی در والدین کودکان فلج­مغزی و کودکان سالم بود.
مواد و روش ها
چهل زوج دارای کودک فلج­مغزی (میانگین سنی: پدران 5±34 ، مادران 4.5±29 سال) و چهل زوج دارای کودک سالم ( میانگین سنی: پدران 4±33 ، مادران 4.6±28 سال) پرسشنامه سلامت عمومی 28 سئوالی  (GHQ-28) را پر کردند که شامل 4 زیر مقیاس نشانه­های جسمانی، اضطراب - اختلال خواب، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی بود. والدین از نظر فرهنگی، آموزشی و مالی در شرایط مشابهی قرار داشتند.
یافته ها
نمره سلامت عمومی در والدین با کودک فلج­مغزی در مقایسه با والدین با کودک سالم از تفاوت معناداری برخوردار بود(05/0>P) ولی بین پدران و مادران با کودک فلج­مغزی تفاوت معناداری وجود نداشت(05/0< P).
نتیجه گیری
وجود کودک فلج­مغزی روی سلامت عمومی والدین (پدران و مادران) تاثیر دارد. تحقیق حاضر نشان داد پدران نیز به اندازه مادران کودکان فلج مغزی آسیب­پذیر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of general health status in parents of children with cerebral palsy and healthy children

نویسندگان [English]

 • Naser Havaei 1
 • Ali Rahmani 2
 • Ahmad Mohammadi 3
 • Mandana Rezaei 4
1 1. Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2 1. Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3 3. Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
4 2. Department of Physical Therapy, School of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The role of parents is critical in rehabilitation process of cerebral palsy children. However, living with a child with cerebral palsy may affect parent's general health status that influences the outcome. The aim of this study was the comparison of general health status in parents of normal children and children with cerebral palsy.
Materials and Methods: Forty parents with cerebral palsy children (age range: fathers= 34±5, mothers= 29.4±4.5) and 40 parents with normal children (age range: fathers= 33±4, mothers= 28.8±4.6) filled general health questionnaire (GHQ-28) including 28-items regarding somatic symptoms, anxiety/insomnia, social dysfunction, and severe depression. Two groups of parents were matched from the educational, cultural and financial aspects.
Results: General health score of parents with cerebral palsy was significantly higher than parents with normal children (P<0.05). There was no significant difference between mothers and fathers of children with cerebral palsy (P>0.05).
Conclusion: According to the results, general health status of parents with cerebral palsy children (both mothers and fathers) is affected compared to parents with normal children. This study showed that fathers are at risk as the same as the mothers of children with cerebral palsy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cerebral palsy
 • Parents
 • general health status
 • general health questionnaire
 1. Freeman M. Cerebral Palsy.1st Ed. New York: Springer; 2005. P. 4-27.##
 2. Joghataei MT, Mohammad K, Rahgozar M, Siadati S. The kind of palsy and limb amputation in iran. Reabilitation Journal, 2003. 8&9 [1]: P.7-16.[Persian]##
 3. Shapiro J. Family reactions and coping strategies in response to the physical ill or handicapped child. A review. Soc. Sci. Med, 1983. 17[14]: P.913-931.##
 4. Audrey G, Susan M, Catherine A, Alan L, Christine C, Jerome F. Measuring the concept of impact of childhood disability on parents: Validation of a multidimensional measurement in a cerebral palsy population. Research in Developmental Disabilities, 2012.33: p. 1594-1604.##
 5. Khayatzadeh M. A comparative Study about quality of life in Mothers of children with cerebral palsy, mental retardation and mothers of normal children. Daneshvar Medicine, 2002. 16[83]: P. 1-11. [Persian]##
 6. Bella G, Garcia M, Spadari-Bratfisch R. Salivary cortisol, stress, and health in primary caregivers [mothers] of children with cerebral palsy. Psychoneuroendocrinology, 2011. 36: P. 834-842.##
 7. Anne S, Marit G, Clare J. Parents_Perspectives of Surgery for a Child Who Has Cerebral Palsy. J Pediatr Health Care, 2009. 23: p.165-172.##
 8. Kheyrabadi G.R, Malekian A, Fakharzadeh M. Comparison of Depression in mothers of children with asthma and mothers of children with diabet type. Beh sci Res J, 2008. 1: P. 21-36.[Persian]##
 9.  Alavi A, Parvin N, Kheyri S, Hamidizadeh S, Tahmasebi S. Comparison of Quality of Life between children with major thalasemia and their parents attitude in Shahrekord city. Shahrekord Med Sci Univer J, 2007. 8[4]: p.39-41.[Persian]##
 10.  Sharghi A, Karbakhsh M, Nabaei B, Meysamie A, Farrokhi A. Depression in mothers of children with thalassemia or blood malignancies: A study from Iran. Clin Pract Epidemol Ment Health, 2006. 4[2]: P. 27-34.[Persian]##
 11. Okurowska –Zawada B, Kułak W, Wojtkowski J, Sienkiewicz D, Paszko-Patej G. Quality of life of parents of children with cerebral palsy. Prog Health Sci, 2011. 1[1]: P. 116-123.##
 12. Iveta N, Boudien K, Angela S, Roy P, Van Dijk J, Van Den Heuvey, W. General Health Questionnaire-28: psychometric evaluationof the Slovak version. Studia Psychologica, 2000.42[4]: P. 351-361.##
 13. Ebrahimi A, Molavi H, Moosavi G, Bornamanesh A, Yaghobi M. Psychometric Properties and Factor Structure of General Health Questionnaire 28 [GHQ-28] in Iranian Psychiatric Patients. Behavioral science research J, 2008. 5[1]: P. 5-12.[Persian]##
 14. Stephen R, Kent A, Patricia J. Reliability of the Family Impact of Assistive Technology Scale for Families of Young Children with Cerebral Palsy. Arch Phys Med Rehabil, 2007.88: P.1436-1440.##
 15. Jalili N, Rassafiani M, Dalvand H, Haghgo H, Farzi M. The effectiveness of handling training on stress and quality of life among mothers of children with cerebral palsy aged 4-12 years old. Modern Rehabilitation Journal, 2013. 7[3]: P. 27-34.##
 16. Romeo DM, Cioni M, Distefano A, Battaglia LR, Costanzo L, Ricci D, et al. Quality of life in parents of children with cerebral palsy: is it influenced by the child's behaviour? Neuropediatrics, 2010. 41[3]: P.121-126. ##
دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین و اردیبهشت 1394
صفحه 99-106
 • تاریخ دریافت: 05 اسفند 1392
 • تاریخ بازنگری: 27 تیر 1393
 • تاریخ پذیرش: 05 شهریور 1393
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1394