همسویی جانبی دست و چشم و تاثیر آن بر عملکرد ورزشی در تیر اندازان با کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 چشم پزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات چشم پزشکی بیمارستان فارابی. تهران، ایران

2 2- دکترای حرفه‌ای اپتومتری، مربی گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

3 3- کمیته پژوهشی دانشجویی. کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

4 4- دانشجوی دکترا تربیت بدنی و پژوهشگر، مرکز تحقیقات چشم پزشکی بیمارستان فارابی. تهران، ایران

5 5- دانشجوی دکترا اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی بیمارستان فارابی. تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
غالب بودن  به معنای برتری و تقدم در ارگان­های جفت در بدن مانند دست­ها، پاها و نیمکره­های مغزی و چشم­ها مطرح می­شود. چشم غالب چشمی است که اطلاعات دقیق موقعیتی توسط آن چشم تعیین می­شود و این مسئله در ورزش­هایی که احتیاج به نشانه­گیری (aiming) دارند مانند تیراندازی اهمیت پیدا می­کند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط همسویی غالبیت چشم و دست (چشم ودست غالب هردو دریک سمت) و نحوه تاثیرگذاری آن در شکل­گیری الگوی تیراندازی (تیراندازی به صورت تک چشمی و دو چشمی)  و نهایتا عملکرد ورزشی است.
مواد و روش ها
این مطالعه یک مطالعه مقطعی است که در بیمارستان فارابی در شهر تهران طراحی شده است. با توجه به تعداد محدود اعضای فدراسیون و در نظر گرفتن این احتمال که ممکن است همگی در مطالعه شرکت نکنند، نمونه گیری را سرشماری انتخاب کردیم. تیراندازان بر اساس کسب افتخارات (مدال) در دو گروه حرفه ی و آماتور قرارگرفتند. به منظور بررسی چشم غالب از تست Miles استفاده شد. ارتباط بین متغیر همسویی جانبی با الگوی تیراندازی و همچنین الگوی تیراندازی با عملکرد ورزشی به کمک آزمون آماری کای دو سنجیده شد.
یافته ها
در نهایت 57 تیرانداز مورد ارزیابی قرار گرفتند. همسویی جانبی چشم و دست در ورزشکارانی که دو چشمی تیراندازی می کردند به طور معناداری بیشتر از ورزشکارانی بود که تک چشمی تیراندازی می کردند (01/0>P). از طرفی الگوی تیراندازی دو چشمی در ورزشکاران حرفه ای (برمبنای جدول امتیازدهی ورزشکاران) به طور معناداری بیشتر از ورزشکارانی آماتور بود (05/0> P).
نتیجه گیری
همسویی دست و چشم غالب در این رشته ورزشی مزایایی برای ورزشکار دارد و سبب افزایش احتمال تیراندازی به صورت دو چشمی می­شود. بررسی چشم غالب در پروتکل­های ورزشی مورد توجه قرار گرفته اما به موضوع همسویی توجه کمتری شده است که می تواند در هدایت یک ورزشکار به سمت عملکرد موفق تر کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dominance congruence and its effect on sports performance in archers

نویسندگان [English]

 • Seyed Farzad Mohammadi 1
 • Mohammad Aghazadeh Amiri 2
 • Elham Rakhshi 3
 • Homa Naderifar 4
 • Elham Ashrafi 5
1 1- Associate Professor of Ophthalmology, Eye Research Center, Farabi Eye Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 2- Optometry Doctor, Department of Optometry, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 3- ُStudent Research Office. MSc of Optometry, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 4- PhD student in Physical Education, Eye Research Center, Farabi Eye Hospital. Tehran, Iran
5 5- PhD candidate in Epidemiology, Eye Research Center, Farabi Eye Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Dominance has been defined as any sort of priority, or preference by one member of any bilateral pair of structure in the body, such as hands, legs, and cerebral hemispheres. Dominant eye is the one that is primarily relied on for precise positional information. This may be particularly important in sports which require aim, such as Archery.This study aimed to determine the relationship between dominance congruence and archery routine (binocular or monocular aiming) and the effect of routine(binocular or monocular aiming)  in sports performance.
Materials and Methods: This cross sectional study was performed in Farabi Eye Hospital in Tehran (Iran). Due to the limited number of the federation members, all federation members were invited to take part in the research. Athletes divided into elite and non elite group based on the titles and medals. Miles method was applied to evaluate the dominant eye. The chi-square test was used to determine relationship between dominance congruence and archery routine and the effect of routine in sports performance.
Results: Finally, we were able to evaluate 57 archers. There was significant relationship between dominance congruence and binocular aiming (p < 0.01) and also binocular aiming and sports performance (P < 0.05) Hence archers with dominance congruence have a greater chance of binocular aiming and better performance.
Conclusion: dominance congruence has benefits for athletes in this sport and increases the chance of aiming in binocular way. Dominant eye examination is taken into consideration in many studies but less attention has been paid to dominance congruence that can help guide an athlete towards better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dominance
 • dominance congruence
 • archery routine
 • sports performance
 1. Porta GB. De Refractione. Optices Parte. Libri Novem. Naples: Salviani,1593
 2. Duke-Elder WS: Textbook of ophthalmology. Vol 1, St Louis, 1938. CV Mosby controlling eye in binocular vision, AMA Arch Ophtalmol 50:603, 1953.
 3. Classe JG, Daum K, Semes L, et al. Association between eye and hand dominance and hitting, fielding and pitching skill among players of the Southern Baseball League. J Am Optom Assoc 1996;67:81–86.
 4. Newman SP, Wadsworth JF, Archer R, et al. Ocular dominance, reading, and spelling ability in schoolchildren. Br J Ophthalmol 1985;69:228–232.
 5. Suleman R, Yang T, Paige J, et al. Hand–eye dominance and depth perception effects in performance on a basic laparoscopic skills set. JSLS 2010; 14:35–40.
 6. Laby DM, Kirschen DG. The effect of binocular disparity on the determination of ocular dominance. Presented to the annual meeting of the American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus,Toronto, Canada, 1999
 7. Coren S, Porta C. Monocular asymmetries in visual latency as a function of sighting dominance, Am J Optom Physiol Opt 1982; 59(12):987-90
 8. . Laby DM, Kirschen DG, Rosenbaum AL, et al. The effect of ocular dominance on the performance of professional baseball players. Phthalmology 1998; 105:864–866.
 9. Thomas NG, Harden LM, Rogers GG. Visual evoked potentials, reaction time and eye dominance in cricketers. J Sports Med Phys Fitness. 2005;45:428–433
 10. Jones LF III, Classe JG, Hester M, et al. Association between eye dominance and training for rifle marksmanship: A pilot study. J AmOptom Assoc 1996; 67:73–76.
 11. Buys JHC , Ferrira JF. The Development of Norms and Protocols in 15. Sports Vision Evaluations. S Afr Optom 2010; 69(1) 21-28
 12. Wildsoet C. et al. The effect of different forms of occlusion on measures of central visual function. OPO1998;18(3):263-8
 13. Purves D, White LE. Monocular preference in binocular viewing. Proc Natl Acad Sci U S A 1994;91:8339–8342.
 14. Portal JM, Romano PE. Patterns of eye–hand dominance in baseball players. New Engl J Med 1988;319:655–656.
 15. Laby DM, Kirschen DG, Mellman MF, et al. Pointing towards ocular dominance: Is it left, right, or central? Presented to the annual meeting of the American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, Palm Springs, CA, 1998.
 16. Walls GL. A theory of ocular dominance. AMA Arch Ophthalmol 1951; 45:387–412.
 17. Portal JM, Romano PE. Major review: Ocular sighting dominance: A review and a study of athletic proficiency and eye-hand dominance in a collegiate baseball team. Binocul Vis Strabismus Q 1998; 13:125–132.
دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین و اردیبهشت 1394
صفحه 107-112
 • تاریخ دریافت: 14 تیر 1393
 • تاریخ بازنگری: 05 مهر 1393
 • تاریخ پذیرش: 27 بهمن 1393
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1394