بررسی عملکرد روانی کلامی در بزرگسالان دوزبانه و تک زبانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم‌ پزشکی تهران. تهران، ایران.

2 2. دانشجوی دکتری گفتاردرمانی، عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران. تهران، ایران.

3 3. دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم‌ پزشکی تهران. تهران، ایران.

4 4. دانشجوی دکتری تخصصی آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف
افراد دوزبانه از لحاظ سن اکتساب و سطح تسلط به آن دو زبان تقسیم‌بندی می‌شوند. تکلیف روانی کلامی به توانمندی‌های معنایی در سنین رشد طبیعی، سالمندی و اختلالات نورولوژیک حساس است. لذا عملکرد افراد دوزبانه و تک‌زبانه در سطح واژگان از طریق روانی کلامی بررسی می‌گردد.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع  مقایسه‌ای-مقطعی‎ روی 30 دانشجوی تک‌زبانه فارسی و 28 دوزبانه کردی- فارسی به روش نمونه‌گیری در دسترس انجام شد. از دو تکلیف روانی معنایی و روانی واجی استفاده گردید. در روانی معنایی از فرد خواسته می‌شد اسامی مربوط به مقوله میوه‌ها و حیوانات و در روانی واجی کلماتی را که با سه حرف /f/,/a/,/s/ شروع می‌شدند، در مدت یک دقیقه نام ببرد. داده‌ها با نرم افزار16SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین روانی معنایی و واجی به زبان کردی در افراد دوزبانه کرد-فارس تفاوت معناداری با زبان فارسی‌شان داشت (001/0>P). درحالی‌که این میانگین‌ به زبان فارسی بین افراد تک‌زبانه فارسی و دوزبانه، هیچ تفاوت آماری معناداری نداشت. در تمامی تکالیف روانی کلامی به زبان مادری، افراد تک‌زبانه فارس در زبان فارسی عملکرد بهتری نسبت به افراد دوزبانه به زبان کردی نشان دادند (001/0>P).
نتیجه‌گیری: هیچ تفاوتی بین زبان فارسی افراد تک‌زبانه و دوزبانه‌ در روانی کلامی مشاهده نشد. اما در زبان مادری بین دو گروه، تفاوت معناداری وجود داشت به گونه‌ای که افراد فارس زبان بهتر از افراد کرد زبان به زبان مادری‌شان عمل کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of verbal fluency in monolingual and bilingual adults

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Zohreh Mousavi 1
 • Azar Mehri 2
 • Negin Yousefi 3
 • Saman Maroufizadeh 4
1 1. MSc. Student of Speech Therapy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 2. PhD candidate of speech therapy and Lecturer, Department of speech therapy, Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran.
3 3. MSc. Student of speech therapy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 4. PhD candidate of Biostatistics, Department of Epidemiology and Reproductive Health at Reproductive Epidemiology Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Bilingual populations are divided with respect to age of acquisition and proficiency on two languages. Verbal fluency tasks are sensitive to semantic abilities in normal development, aging and neurological disorders. So the performance of bilinguals and monolinguals is assessed by verbal fluency in lexical level.
Materials and Methods: This comparative cross-sectional study was done over 30 Persian monolingual and 28 Persian-Kurdish bilingual students by Convenience Sampling. Semantic and letter fluency tasks were used. Subject was asked to name fruit and animal categories in semantic fluency and words that beginning with/f/, /a/, and /s/ letters for letter fluency in one minute. Data were analyzed by using SPSS 16 software.
Results: Semantic and letter fluency mean in Kurdish-Persian bilinguals in Kurdish language was significantly different from their Persian language (p˂0.001). While this mean was not significantly different in Persian language among monolinguals and bilinguals. Monolinguals in Persian language were better than bilinguals in Kurdish language in all verbal fluency tasks (p˂0.001).
Conclusion: No difference was observed on verbal fluency between bilinguals and monolinguals in Persian language. But, there was significant difference in native language between two groups that the Persian individuals were better than Kurdish individuals in their native language.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Verbal fluency
 • Semantic fluency
 • letter fluency
 • bilingual
 • Monolingual
 • Adult
 1. Roberts PM. APhasia assessment and treatment for bilingual andculturally diverse Patients. In: ChaPey R. Language InterventionStrategies in aPhasia and related neurogenic communication Disorder.4thed. LiPPincott: Williams&Wilkins;2001.P.211-213. ##
 2. Albert ML, Obler LK. The Bilingual Brain: NeuroPsychological and Neurolinguistic AsPects of Bilingualism. New York: Academic Press;1978. P. 5-47.##
 3. httP://www.ethnologue.com##
 4. Portocarrero JS, Burright RG, Donovick PJ. Vocabulary and verbalfluency of bilingual and monolingual college students.Archives ofClinical NeuroPsychology.2007; 22(3): 415–422.##
 5. Malek A, Hekmati I, Amiri SH, Pirzadeh J, Gholizadeh H. Designing and standardization of Persian version of verbal fluency test among Iranian bilingual (Turkish-Persian) adolescents. JARCM 2013;1(1): 32-42.##
 6. Luo L, Luk G, Bialystok E. Effect of language Proficiency andexecutive control on verbal fluency Performance in bilinguals. Cognition.2010.114(1); 41-29.##
 7. Ostrosky-Solis F, Gutierrez AL, Flores MR, Ardila A. Same or different? Semantic verbal fluency across SPanish-sPeakers from different countries.Archives of Clinical NeuroPsychology.2007;( 22): 367–377.##
 8. González HM, Mungas D, Haan MN. A semantic verbal fluency test forEnglish- and SPanish-sPeaking older Mexican-Americans. Arch ClinNeuroPsychol 2005; 20(2):199-208.##
 9. Poreh AM, Schweiger A. The effects of second-language acquisition onverbal fluency among elderly Israelis. CNS SPectr 2002;7(5):377-8.##
 10. Rosselli M, Ardila A, Marquez M, Matos L, Salvatierra JL, Weekes VA, Ostrosky F. Linguistic organization in verbal fluency tests among English and SPanish sPeakers and SPanish-English bilinguals. ArchClinNeuroPsych 1999; 14(8):714-714.##
 11. Roberts PM, Le Dorze G. Semantic Organization, Strategy Use, and Productivity inBilingual Semantic Verbal Fluency.Brain and language.1997; 59: 412–449.##
 12. Fishman J, CooPer R. Alternative measures of bilingualism. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 1969;8: 276–282.##
 13. Troyer AK, Moscovitch M, Winocur G. Clustering and switching as two comPonents of verbal fluency: evidence from younger and older healthy adults. NeuroPsychology 1997; 11(1): 138-46.##
 14. Henry JD, Crawford JR, PhilliPs LH. Verbal fluency Performance in dementia of the Alzheimer's tyPe: a meta-analysis.NeuroPsychologia 42 (2004) 1212–1222.##
 15. Tallberg IM, Ivachova E, Jones TinghagK &Östberg P. Swedish norms for word fluency tests: FAS, animals and verbs. Scandinavian Journal of Psychology  2008; 49: 479–485.##