درک کاردرمانگرها ازعملکردهای بالینی غیراخلاقی درحیطه اختلال عملکرد جسمی بزرگسالان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 2. استادیار و عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 3. دانشیار و عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
کاردرمانگران ممکن است در کار بالینی خود با موارد غیراخلاقی متعددی مواجه شوند. هدف از این مطالعه شناخت موارد غیراخلاقی در کاربالینی کاردرمانگران در     حیطه ی اختلالات جسمی بزرگسالان بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه از روش کیفی آنالیز محتوا استفاده شده است.10 کاردرمانگر فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی، با حداقل دوسال سابقه کاری به صورت هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند در کلینیک های خصوصی و بخش های کاردرمانی بیمارستان ها انجام شد.
یافته ها
 تجزیه و تحلیل داده ها در نهایت منجر به پیدایش چهارطبقه شده است که همگی آن ها بیان کننده عملکردهای غیراخلاقی کاردرمانگران در حیطه ی جسمی بزرگسالان می باشد. این طبقات شامل، انحراف در مسیر درمان، غفلت از منفعت مراجع، بی توجهی به اصول ارتباطات و تاکید بر کسب منفعت مالی می باشند.
نتیجه گیری
یافته های این تحقیق نشان می دهد که کاردرمانگران در ضمن کار بالینی خود دچار مشکلات اخلاقی متعددی در ارتباط با حقوق مراجعان می گردند که به اعتقاد شرکت کنندگان در این مطالعه، عدم آگاهی از اصول اخلاق حرفه ای مرتبط با رشته ی کاردرمانی و نبود قوانین جامع در این زمینه از علل مهم عملکردهای غیراخلاقی درمانگران است که ضرورت تحقیقات بیشتری را در این زمینه مطرح می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occupational therapists’ perception of unethical practice in adults’ physical dysfunction field

نویسندگان [English]

  • Hassan Vahidi 1
  • Narges Shafaroodi 2
  • Soodabeh Joolaee 3
1 1. MSc student of Occupational therapy, Rehabilitation Faculty, Iran University of Medical Sciences, Tehran. Iran
2 2. Assistant Professor of Iran University of Medical Sciences, Rehabilitation Faculty, Tehran. Iran
3 3. Assosiate Professor of Iran University of Medical Sciences, Nursing Faculty, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Occupational therapists may be encountered in their clinical practice with a variety of unethical issues. The aim of this study was to explore unethical issues of occupational therapists practice in adult physical dysfunction field.
Materials and Methods: 10 graduated Occupational therapists with at least two years experience were selected by targeted sampling method.  Data were gathered by semi-structured interview in private clinics and Occupational therapy clinics.
Results: Data analyses showed that unethical practice of occupational therapists in the physical dysfunction field categorized in four categories. These categories include: deviation of the treatment, neglect of clients benefit, disregarding of communication principles and emphasis on financial benefits.
Conclusion: The findings of this study show that occupational therapists have various ethical problems related to client’s rights in addition to their clinical practice, that according to the participants in this study, lack of awareness about professional ethics related to the occupational therapy and also lack of comprehensive rules in this field are the major causes of unethical practices that the necessity for further research has raised in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unethical practices
  • occupational therapy
  • adult physical dysfunction
1. American OccuPational TheraPy Association. OccuPational theraPy code of ethics and ethics standards. American Journal of OccuPational TheraPy. 2010;64(6 SuPPl):S17-S26.##
2.  Bebeau MJ. The defining issues test and the four comPonent model: Contributions to Professional education. Journal of Moral Education. 2002;31(3):271-95.##
3. Smith R, Hiatt H, Berwick D. A shared statement of ethical PrinciPles for those who shaPe and give health care: a working draft from the Tavistock grouP. Annals of internal medicine. 1999;130(2):143-7. ##
4. Kirschner KL, Stocking C, Wagner LB, Foye SJ, Siegler M. Ethical issues identified by rehabilitation clinicians. Archives of Physical medicine and rehabilitation. 2001;82:S2-S8.##
5. CaPlan AL, Callahan D, Haas J. Ethical & Policy issues in rehabilitation medicine. Hastings Center RePort. 1987;17(4):1-20.##
6. Hansen RA. Ethics Is the Issue. American Journal of OccuPational TheraPy. 1988;42(5):279-81.##
7. Barnitt R. Ethical dilemmas in occuPational theraPy and Physical theraPy: a survey of Practitioners in the UK National Health Service. Journal of Medical Ethics. 1998;24(3):193-9.##
8. Foye SJ, Kirschner KL, Wagner LB, Stocking C, Siegler M. Ethical issues in rehabilitation: A qualitative analysis of dilemmas identified by occuPational theraPists. ToPics in stroke rehabilitation. 2002;9(3):89-101.##
9. Rezaee M, Karbalainori A, Hosseini SA, Khankeh H. Ethical Issues of OccuPational TheraPist in the Field of Mental Health. journal of rehabilitation. 2014;14.##
10. SPeziale HS, Streubert HJ, CarPenter DR. Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imPerative: LiPPincott Williams & Wilkins; 2011.##
11. Hsieh H-F, Shannon SE. Three aPProaches to qualitative content analysis. Qualitative health research. 2005;15(9):1277-88.##
12. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concePts, Procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today. 2004;24(2):105-12.##
13. Ashk Torab T. Ethical Problems seen by nursing students: a qualitative aPProach. Medical Ethics. 2011;5(15):43-62.##
14. Corbett K. Ethics and occuPational theraPy Practice. Canadian journal of occuPational theraPy Revue canadienne d'ergotheraPie. 1993;60(3):115-9.##
15. Dieruf K. Ethical decision-making by students in Physical and occuPational theraPy. Journal of allied health. 2004;33(1):24-30.##