ساخت و بررسی پایایی آزمون تراز قابل قبول نویز در زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، ایران

2 2. مربی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، ایران

3 3. دکترای تخصصی شنوایی شناسی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

4 4. زبانشناس، استاد دانشگاه تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

5 5. استادیار آمار زیستی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران . تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
یکی از اصلی ترین علل عدم پذیرش سمعک توسط افراد کم شنوا مشکل با نویز محیطی تقویت شده می باشد. آزمون تراز قابل قبول نویز می تواند به عنوان معیار معتبری برای سنجش توانایی افراد در تحمل نویز محیطی مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه با هدف ساخت و بررسی پایایی آزمون تراز قابل قبول نویز در زبان فارسی بر روی افراد با شنوایی هنجار طراحی و اجرا گردیده است.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع ساخت آزمون به شمار می آید که طی آن مواد آزمونی لازم برای اجرای آزمون تراز قابل قبول نویز در زبان فارسی ساخته و استاندارد می شود. پس از انتخاب مواد مناسب برای نویز همهمه گفتاری و گفتار پیوسته، هر دوی این سیگنال ها در استودیوی ضبط صدا با شرایط کنترل شده ضبط گردید. آزمون در دو نوبت با فاصله یک هفته بر روی 66 فرد با شنوایی هنجار با میانگین سنی 4± 25 انجام شد و پایایی نتایج آزمون در دو تکرار مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
میانگین امتیازات آزمون تراز قابل قبول نویز در دو تکرار مورد مقایسه قرار گرفت  و نتایج حاکی از عدم وجود تفاوت معنی داری  بود(05/0<P)، همچنین ضریب همبستگی بین تکرار اول و دوم آزمون برابر 847/r= (001/0>P) و ضریب همبستگی درون گروهی بین تکرار اول و دوم  آن برابر 920/0 (001/0>P) بود، که مقادیر فوق حاکی از همبستگی بالا و معنی دار و همچنین پایایی معنی دار دو تکرار بوده است.
نتیجه گیری
بر اساس یافته های مطالعه حاضر، نسخه فارسی آزمون تراز نویز قابل قبول از پایایی مطلوبی در افراد دارای شنوایی هنجار برخوردار است. سادگی اجرا، غیر تهاجمی بودن و هزینه پایین، کاربرد بالینی این آزمون را بالا می برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing and evaluating the reliability of acceptable noise level test in Persian language

نویسندگان [English]

  • Amir Ahmadi 1
  • Jamileh Fatahi 2
  • Ahmad keshani 2
  • Hamid Jalilvand 3
  • yahya Modarresi 4
  • Shohreh Jalaie 5
1 1. Department of Audiology, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Tehran,Iran
2 2. Department of Audiology, Faculty of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 3. Department of Audiology, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 4. Department of Linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
5 5. Biostatistics, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Problem with tolerating Levels of amplified background noise is one of the most complications of people with hearing loss. Acceptable noise level (ANL) test can be used as an accurate and valid test to evaluate the ability of tolerating levels of noise among peoples. The aims of this study were to develop and evaluate the reliability of acceptable noise level test in Persian language.
Materials and Methods: After selecting suitable materials for multi talker babble noise and running speech signals, Material were recorded in controlled situation in professional recording studio. The test was conducted twice with one week separation on 66 normal people with mean age of 25±4.
Results:  Statistical analysis showed the mean Acceptable Noise Level in two repeats had no significant difference (0.05 >P). The correlation coefficient between the first and second repeats of (ANL) was r=0/847 (0.001> P) and Inter Class Correlation coefficient between the first and second repeats was 0/920 (0.001> P).
Conclusion: Based on the findings, the Persian version of acceptable noise level test had desired reliability in the individual with normal hearing. Implementation simplicity, non-invasive and the low cost are the benefitsfor the clinical use of this test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptable Noise level
  • Tolerable Background noise
  • Evaluation of reliability
1.   Chisolm TH, Johnson CE, Danhauer JL, Portz LJP, Abrams HB, Lesner S, et al. A1 A systematic review of health-related quality of life and hearing aids: final report of the American Academy of Audiology Task Force on the Health-Related Quality of Life Benefits of Amplification in Adults. Journal of the American Academy of Audiology2007;18(2):151-83.##
2.   Mulrow CD, Tuley MR, Aguilar C. Sustained benefits of hearing aids. Journal of Speech and Hearing Research1992;35(6):1402.##
3.   Bentler RA, Niebuhr DP, Getta JP, Anderson CV. Longitudinal study of hearing aid effectiveness. II: Subjective measures. Journal of Speech and Hearing Research1993;36(4):820.##
4.   Kochkin S. MarkeTrak V:" Why my hearing aids are in the drawer": The consumers' perspective. The Hearing Journal2000;53(2):34-6.##
5.   Tillman RT. Factors affecting long-term hearing aid success. Semin Hear2004;25(1):63-72.##
6.   Taylor B. Audiologic Predictors of Real-World Hearing Aid Success: An Evidence-Based Review
AudiologyOnlinecom2008.##
7.   Nabelek AK. Acceptance of background noise may be key to successful fittings. The Hearing Journal2005;58(4):10.##
8.   Nabelek AK, Tucker FM, Letowski TR. Toleration of background noises: Relationship with patterns of hearing aid use by elderly persons. Journal of Speech and Hearing Research1991;34(3):679.##
9.   Wong LLN, Hickson L, McPherson B. Hearing aid satisfaction: what does research from the past 20 years say? Trends in amplification2003;7(4):117-61.##
10. Nabelek AK, Freyaldenhoven MC, Tampas JW, Burchfield SB, Muenchen RA. Acceptable noise level as a predictor of hearing aid use. Journal of the American Academy of Audiology2006;17(9):626-39.##
11. Freyaldenhoven MC, Plyler PN, Thelin JW, Muenchen RA. Acceptance of noise growth patterns in hearing aid users. Journal of Speech, Language, and Hearing Research2008;51(1):126.##
12. Freyaldenhoven MC, Fisher Smiley D, Muenchen RA, Konrad TN. Acceptable noise level: Reliability measures and comparison to preference for background sounds. Journal of the American Academy of Audiology2006;17(9):640-8.##
13. Nabelek AK, Tampas JW, Burchfield SB. Comparison of speech perception in background noise with acceptance of background noise in aided and unaided conditions. Journal of Speech, Language, and Hearing Research2004;47(5):1001.##
14. Crowley HJ, Nabelek IV. Estimation of client-assessed hearing aid performance based upon unaided variables. Journal of Speech and Hearing Research1996;39(1):19.##
15. Tampas JW, Harkrider AW. Auditory evoked potentials in females with high and low acceptance of background noise when listening to speech. The Journal of the Acoustical Society of America2006;119:1548.##
16. Von Hapsburg D, Bahng J. Acceptance of background noise levels in bilingual (Korean-English) listeners. Journal of the American Academy of Audiology2006;17(9):649-58.##
17. Plyler PN, Alworth LN, Rossini TP, Mapes KE. Effects of speech signal content and speaker gender on acceptance of noise in listeners with normal hearing. International Journal of Audiology2011;50(4):243-8.##
18. BrÃnnstrÃm KJ, Lantz J, Nielsen LH, Olsen SÃs. Acceptable noise level with Danish, Swedish, and non-semantic speech materials. International Journal of Audiology2012;51(3):146-56.##
19. Chen J, Zhang H, Plyler PN, Cao W, Chen J. Development and evaluation of the Mandarin speech signal content on the acceptable noise level test in listeners with normal hearing in mainland China. International Journal of Audiology2011;50(6):354-60.##
20. Rogers DS, Harkrider AW, Burchfield SB, Nabelek AK. The influence of listener's gender on the acceptance of background noise. Journal of the American Academy of Audiology2003;14(7):372-82.##
21. Harkrider AW, Smith SB. Acceptable noise level, phoneme recognition in noise, and measures of auditory efferent activity. Journal of the American Academy of Audiology2005;16(8):530-45.##
22. Harkrider AW, Tampas JW. Differences in responses from the cochleae and central nervous systems of females with low versus high acceptable noise levels. Journal of the American Academy of Audiology2006;17(9):667-76.##