تاثیر تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اختلالات تعادلی و شناختی بیماران سکته مغزی مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد رفتارحرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار گروه رفتارحرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 دانشیار گروه رفتارحرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
بیماران پس از ابتلا به سکته مغزی بر حسب شدت درگیری مغزی دچار ناتوانی­های زیادی می­شوند همه این مشکلات اشاره شده به کاهش اعتماد به نفس، عدم تمایل به راه رفتن،  افسردگی و زوال ذهنی منجر می­شود. استفاده از روش­های درمانی مناسب برای بهبود کنترل وضعی بیماران مبتلا به CVA ضروری است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اختلالات تعادلی و شناختی بیماران سکته­مغزی مزمن بود.
مواد و روش­ها 
این مطالعه به صورت طرح تک آزمودنی[1] بر روی 6 بیمار با میانگین سنی 2±60 انجام شد که بطور تصادفی به سه گروه درمانی (پیلاتس، نوروفیدبک و کنترل) تقسیم شدند. قبل از شروع تمرینات بیماران توسط آزمون تعادلی برگ و تستMMSE  مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه نخست، تمرینات پیلاتس را به مدت 16 جلسه یک ساعته  به صورت یک روز درمیان دریافت کردند. تمرینات گروه نوروفیدبک نیز 16 جلسه  نیم ساعته یک روز درمیان روی پروتکل تعادلی o1 و o2 بعمل انجامید. آزمودنی­های گروه کنترل نیز فقط تمرینات فیزیوتراپی خود را به صورت روتین دریافت ­کردند.در طی فاز درمان ، آزمودنی ها در جلسات چهارم  و هشتم توسط همان آزمون­ها ارزیابی ­شدند و پس آزمون پس از اتمام دوره درمان بعمل آمد. برای بررسی فرضیه های تحقیق از روش­ آماری استنباطی  d کوهن و تحلیل واریانس دوطرفه آمیخته (درون گروهی و بین گروهی) استفاده شد
یافته­ها
یافته­ها نشان داد که میزان بهبودی اختلال تعادلی هم در گروه پیلاتس و هم نوروفیدبک نسبت به گروه کنترل معنی دار بود. از طرفی میزان بهبودی اختلال شناختی تنها در گروه پیلاتس معنی­دار بود. همچنین بین میزان بهبودی اختلالات بیماران در دو گروه تجربی تفاوت معنی­داری وجود نداشت.
نتیجه­گیری
طبق نتایج این تحقیق تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک با تاثیر مثبتی که روی مشکلات بیماران سکته مغزی دارد، می­تواند در توانبخشی به عنوان یک برنامه مکمل جهت بالا بردن کارایی بیماران سکته­ای قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Pilates and Neurofeedback Exercises on Balance and Cognitive Disorders in Chronic Stroke Patients

نویسندگان [English]

 • Hossein Donyapour 1
 • Mehri Abedini 2
 • Mahta Eskandarnejad 3
 • Hasan Mohammadzade 4
1 BSc of Physical Education
2 MSc Motor Behavior. Department of Human Motor Behavior. Tabriz University.Tabriz. Iran
3 Associate professsor. Department of Human Motor Behavior. Tabriz University. Tabriz. Iran
4 Assistant professsor. Department of Human Motor Behavior. Urmia University. Urmia. Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Disabilities among patients with brain stroke are great based on brain involvement. All these problems leads to decrease self-esteem, reluctance to walk, depression and mental deterioration. The use of appropriate treatment methods to improve the situation of patients with CVA is essential. The use of appropriate treatment methods to improve the situation control of patients with CVA is essential. The present study aimed to investigate the effects of neurofeedback and Pilates exercises on balance and cognitive disorders in chronic stroke patients.
Methods and materials: This study is conducted in 6 patients aged 60 ± 2 which randomly divided into three groups (Pilates, neurofeedback and control). Before the training, the patients were evaluated using the balance Berg and MMSE tests. The first group exercises Pilates for 16 sessions and one hour every other day. Neurofeedback group Received 16 half-hour sessions every other day over o1 and o2 protocols. Control group subjects Received only routine exercises of physiotherapy. During treatment phase, subjects in the fourth and eighth sessions evaluated by the same tests. The post-tests were performed after completion of treatment. To investigate the hypothesis of the study the methods d Cohen and bilateral mixed analysis of variance (within-group and between-group) were used.
Results: Results showed that the rate of recovery of balance disorders in Pilates and neurofeedback group against the control group was significant. However, the recovery of cognitive impairment was significant only in Pilates group. Also, the recovery rate of abnormalities in the two groups showed no significant difference.
Conclusion: according the results of this study, Pilates and neurofeedback have positive impact on the problems of stroke patients and can be used as a complement method to enhance the rehabilitation of stroke patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pilates exercises
 • Neurofeedback
 • balance disorder
 • cognitive impairment
 • stroke patients
 1. Schultz-Krohn W, Pendelton H.M. Pedretti's occupational therapy practice skills for physical dysfunction. USA, Mosby, 2006, pp:803##
 2. Zorowitz R, Brainin M. Advances in brain recovery and rehabilitation 2010. Stroke 2011;42(2):294-7##
 3. James R. Handbook of Neurofeedback : Dynamic & Clinical Application. The Haworth medical press, 2007, pp.25##
 4. Birbaumer N, Ramos Murguialday A, Weber C, Montoya P. Neurofeedback and brain-computer interface clinical applications. Int Rev Neurobiol 2009;86:107-17.##
 5. Pilates J.H, Miller W.J. Return to life through Contrology. 2001; Available online at:www.hermit. com .##
 6. Gladwell, V. Haggarm, M.. "Dose a program of pilates improve chronic non – specific low back pain"? Sport rehabili journal. 2006, 15 (4). PP:338- 50##
 7. AliZamani S, Ghasemi Gh.A, Karimi A, Salehi H.[Pilates exercises on pain and general health offemale patients with chronic low back pain].  Rehabilitation Sciences Research. 2011;7(1): 117-25.##
 8. Herrington L, Davies R. The influence of pilates training on the ability to contract the Transversus Abdominis muscle in asymptomatic individuals. J Body Work Mov Ther 2005; 9(1): 52-7.##
 9. Adomaitis Vearrier L, Langan J, Shumway-Cook A, Woollacott M. An intensive massed practice approach to retraining balance post stroke.Gait and Posture2005; 22:154-163.##
 10. Gagnon LH.  "Efficacy of pilates exercises as therapeutic interventionin treating patients with low back pain". AS. 1: The university of Tennessee, Knoxville.2005.##
 11. Dunleavy K. Pilates fitness continuum: post-rehabilitation and prevention Pilates fitness programs. Rehab Manag 2010; 23(9): 10, 12-0, 15##
 12. White L, Mayston M. The effect of Pilates classes on balance and well-being in people with multiple sclerosis: a pilot study. Way Ahead 2008; 12(3): 5-7.##
 13. de Zambotti M, Bianchin M, Magazzini L, Gnesato G, Angrilli A. The efficacy of EEG neurofeedback aimed at enhancing sensory-motor rhythm theta ratio in healthy subjects. Exp Brain Res 2012;221(1):69-74.##
 14. Woodford H, Price C. EMG biofeedback for the recovery of motor function after stroke.Cochrane Database Syst Rev 2007;(2):CD004585.##
 15. Demos J.N. Getting started with neurofeedback. w.w. Norton & Company. New Yor. London. 2005.##
 16. Hammond D.C. Neurofeedback with anxiety and effective disorders, Child adolescence psychiatric clinical, 2005, 14. 105- 123.##
 17. Rozelle GR, Budzynski TH. Neurotherapy for stroke rehabilitation. A single case Study. Biofeedback Set Regul, 1995,20(3):211-228.##
 18. Thomas S. Neurofeedback training for a patient with thalamic and cortical infarctions.Brain topography. Stroke Rehabil, 2009, 38-44.##
 19. Kristi B. Neurofeedback efficacy in the treatment of a 45-years old female stroke victim:A Case Study.Neurotherapy, 2010, 14(2):107-121.##
 20. Rueter LE, Jacobs BL. A micro dialysis examination of serotonin release in the rat forebrain induced by behavioral/environmental manipulations. Brain Res 1996;739:57- 69.##
 21. Arendash GW, Garcia MF, Costa DA, Cracchiolo JR, Wefes IM, Potter H. Environmental enrichment improves cognition in aged Alzheimer's transgenic mice despite stable beta-amyloid deposition. Neuroreport 2004; 15(11) 1751-4.##
 22. Angevaren M, Aufdemkampe G, Verhaar HJ, Aleman A, Vanhees L. Physical activity and enhanced fitness to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev 2008; (3): CD005381.##
 23. Tseng CN, Gau BS, Lou MF. The effectiveness of exercise on improving cognitive function in older people: a systematic review. J Nurs Res 2011; 19(2): 119-31.##
 24. Safavi-Bayat Z, Zorriasatain F. Determining risk factors associated with falling among elderly at residential care facilities in Tehran (in Persian). The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2008; 11 (4): 66-70.##
 25. Becerra J. Fernandez T. Caballero M. Follow- up study of learning disabled children with neurofeedback or placebo. Clinical EEG neuroscience. 2006, 37:3, 188- 203.##
 26. Vernon D. Egner T. Cooper N. Compton T. Neilands C.. Gruzelier J. The effect of training distinct  neurofeedback protocols on aspects of cognitive performance . Int J Psychophysiol. 2003, 47(1): 75- 85.##
 27. Radak Z, Kaneko T, Tahara S, Nakamoto H, Pucsok J, Sasvari M, et al. Regular exercise improves cognitive function and decreases oxidative damage in rat brain. Neurochem Int 2001; 38(1): 17-23.##