بررسی فراوانی تجویز نوع وسیله کمک بینایی اپتیکی در بیماری های کم بینای مراجعه کننده به درمانگاه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1387

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اپتومتریست ، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 جراح و متخصص بیماری های چشم ، استاد دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد آمار زیستی، مربی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 دکترای حرفه ای اپتومتری ، مربی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و  اهداف
 بیماریهای مختلفی سبب کم بینایی می شوند. دراین بیماری ها حدت بینایی با وسایل اپتیکی معمولی مثل عینک و عدسی تماسی بین 70/20 تا 200/20 است. برای بهبود عملکرد بینایی این بیماران وسایل کمک بینایی تجویز می شود. نوع وسیله کمک بینایی تجویزی در بیماری های مختلف یکسان نیست. هدف از این مطالعه بررسی نوع و فراوانی وسیله کمک بینایی اپتیکی تجویز شده در بیماری های کم بینای معاینه شده در سال 1387 دردرمانگاه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی است.
مواد و روش ها
 در این مطالعه توصیفی- مقطعی و گذشته نگر، پرونده 204 بیمار کم بینا مورد مطالعه قرار گرفت . متغیرهای میزان ونوع عیب انکساری، میزان دید با بهترین تصحیح اپتیکی، نوع بیماری ونوع وسیله کمک بینایی تجویز شده دراین بیماران مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
 در این مطالعه فراوانی تجویز عینک دید دور در رتینوپاتی دیابتی 97%، دژنراسیون ماکولای وابسته به سن 2/86%، اشتارگارت 92%، رتنییت پیگمنتوزا 4/86% و  آلبینیسم 2/88% ، فراوانی تجویز میکروسکوپ در رتینوپاتی دیابتی 82/81%، دژنراسیون ماکولای وابسته به سن 27/48%، اشتارگارت 40%، رتینیت پیگمنتوزا 23/22% و آلبینسیم 3/35 و فراوانی تجویز ذره بین در رتینوپاتی دیابتی 18/18%، دژنراسیون ماکولای وابسته به سن 12/24%، اشتارگارت 52%، رتینیت پیگمنتوزا 18/18% و آلبینسیم 4/29% است.
بحث و نتیجه گیری
دربسیاری از بیماری های  کم بینا تجویز عینک دید دور از تلسکوپ مناسب تر است . در این مطالعه عینک دید دور با فراوانی 8/84% نسبت به تلسکوپ با فراوانی 7/41% قابل پذیرش تراست.از وسایل کمک بینایی دید نزدیک نیزمیکروسکوپ با فراوانی 5/50% از ذره بین با فراوانی 26% و تلویزیون مداربسته با فراوانی 5/0% برای بسیاری از بیماران قابل قبول تر است . 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study On The Frequency Of Different Types Of Optical Low Vision Aids Prescribed For Low Vision Patients Examined In The Clinic Of Optometry, Faculty Of Rehabilitation Sciences Shahid Beheshti University Of Medical Sciences, Tehran, 1387

نویسندگان [English]

 • Mohsen akhgary 1
 • Mohammad Ghassemi Broumand 2
 • Seyed Mehdi Tabatabaee 3
 • Mohammad Aghazadeh Amiri 4
 • Azam Karimi 1
1 Dept. of Optometry, Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Professor of Ophthalmology. Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (corresponding author)
3 MSc in Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Dept. of Optometry, Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Different diseases can be the cause of low vision. In the case of low vision, visual acuity with conventional optical devices such as glasses and contact lenses is between” 20/70 to 20/200”. To improve the visual performance in these patients, low vision aids are prescribed.The types of prescribed low vision aids vary in different diseases. The purpose of this study is to determine the type and frequency of optical aids prescribed for low vision patients examined in optometry clinic of Rehabilitation faculty of shahid Beheshti University in 1387.              
Materials and Methods: In this retrospective cross-sectional study, 204 low vision patients went under investigation. In the present study variables including type and rate of refractive error, visual acuity with the best correction, type of diseases and type of prescribed optical low vision aids were investigated.
Results: The frequency of prescribed distance  glasses in diabetic retinopathy was 97%, age related macular degeneration 86.2%, Stargarts 92%, retinitis pigmentosa 86.4% and albinism 88.2%, Also the frequency of prescribed microscope in diabetic retinopathy was 81.82% , age related macular degeneration 48.27%, Stargarts 40% , retinitis pigmentosa 35.3% , albinism 35.3% and the frequency of prescribed magnifier in diabetic retinopathy was18.18%, age related macular degeneration 24.12% , Stargarts 52%, retinitis pigmentosa18.18% and albinism 29.4%.
Conclusion: In many low vision conditions, it is more suitable to prescribe distance glasses rather than telescope. In this study the distance glass with the frequency of 84.8% is seen more acceptable in comparison with the telescope with the frequency of 41.7%. Among near optical low vision aids, microscope with the frequency of 50.5% is more accepted by the patients compared to magnifier with the frequency of 26% and CCTV with the frequency of 0.50%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Low vision
 • disease
 • telescopes
 • microscopes
 • magnifier
 1.  

   

  1. Richard LB. Essential of low vision practice. 1st ed. New York: Butterworth Heinemann piblisher; 1999. P 79-105.
  2. Scheiman Mi, Scheiman Ma, Whittaker SG. Low Vision Rehabilitation: A Practical Guid for Occupational Therapists. 1st  ed. New York: Slack Incorporated; 2007. P 55-72. 
  3. Macnaughton J, Doshi S, Harvey W. Eye essentials - low vision assessment. London: Butterworth-Heinemann publisher; 2005. P 22-29.
  4. Jackson AJ,  Wolffsohn JS. 5th ed. Low Vision Manual . Philadelphia: Butterworth Heinemann publisher; 2007.P 12-18.
  5. Faye  EE. Clinical Low Vision. 2nd ed . New York:  Little Brown Company; 1984. P257- 324.
  6. Rosenbloom AA.Morgan MM. Rosenbloom & Morgan's Vision and Aging. 1st ed. New York: Butterworth Henemann  publisher; 2007. P 32-42.
  7. Houd SC. Vision Loss in Older Adults: Nersing Assessement and Care Management. New York: Springer Publisher; 2007.  P 7-11.
  8. Melore GG.Treating Vision Problem in the Older Adult. New York: Mosby company; 1997. P 23- 40. 
  9. Nowakowski RW. Primary Low Vision Care. 1st ed.  NewYork: Appleton & Lange publisher ; 1994. P12.
  10. Grosvenor T. primary care of optometry. 5th ed. St.Louis : Butterworth-Heinemann piblisher; 2007. P 34-43.
  11. Ghassemi- Broumand M, Akhgary M .Guide of Types of low vision Aids (in Persian).1st ed.Tehran:  Heyan publisher; 2007. P12-29.
  12. Prak HJ. Clinical effect of low vision aids. Kornea Journal of Ophthalmology.1999 Jun;13(1):52-56.
  13. Friedman DS,West SK,Munoz B,Park W, et al . Racial Variations in Causes of Vision Loss in Nursing Homes. Arch Ophthalmol. 2004 July ;122(7):1019-1024.
  14. Klaver CCW,Wolf RCW,Vingerling JR,Hofman A, et al . Age-Specific Prevalence and Causes of Blindness and Visual Impairment in an Older Population.Arch Ophthalmol. 1998 May ;116(5):653-658.
  15. Temel A.Low vision aids(evaluation for 185 patients.ophthalmic anf physiological optics.1989;9(3):327-331.
  16. Carvalho KM,Monteiro GBM,Issac CR,Shirman LO,Amaral  MS.causes of low vision and used of optical aids in the eldery. REV. HOSP. CLÍN. FAC. MED. S. PAULO .2004; 59(4):157-160.
  17. Riazi A, Kazemi Moghadam M, Jokar Deris T. Telescopes for the visually impaired.[ in persian]. Scientific Journal of The Eye Bank of I.r. Iran 2003;9(1): 68-65.
  18. Park HJ. Moon NJ.Clinical Analysis of 500 Low Vision Patients. J Korean Ophthalmol Soc. 2005; 46(2):345-352.
  19. Gothwal VK, Herse P. Characteristics of a paediatric low vision population ina private eyehospital in India. Ophthalmic and Physiological.2000;20(3):212-219.
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین و اردیبهشت 1391
صفحه 12-21
 • تاریخ دریافت: 23 تیر 1390
 • تاریخ بازنگری: 30 شهریور 1390
 • تاریخ پذیرش: 08 آبان 1390
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1391