مقایسه عملکرد، شدت، دامنه حرکتی مفصل مچ دست بین گروه معلولین صندلی چرخدارران ورزشکار وغیرورزشکار مبتلا به سندرم تونل کارپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

3 دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استاد دپارتمان فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات قیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و اهداف
 در معلولین استفاده کننده از صندلی چرخدار، سندرم کانال کارپ شایع می باشد و حرکات مداوم مچ دست، ابتلاء به این عارضه را افزایش می دهد. در تحقیق حاضر میزان عملکرد، درد و دامنه حرکتی مفصل مچ دست در معلولین ورزشکار و غیر ورزشکاران مبتلا به سندرم تونل کارپ مقایسه گردید.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی، تمامی اعضای تیمهای بسکتبال معلولین شهر تهران (35 نفر)  با 33 نفر از معلولین غیر ورزشکار وابسته به صندلی چرخدار مستقر در آسایشگاههای تهران (مشابه از نظر سن،  وزن،  قد،  سال های استفاده از صندلی چرخدار و سطح معلولیت) مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه درجه بندی شده و مطالعه هدایت عصبی جهت تشخیص سندرم کانال کارپ، مقیاس VAS جهت بررسی درد، گونیامتر برای اندازه گیری دامنه حرکتی مچ دست و بررسی شدت علائم و میزان عملکرد از پرسشنامه خوداظهاری استفاده شد.
یافته ها
 یافته های تحقیق نشان داد که بین میزان شیوع سندرم تونل کارپ، شدت درد، عملکرد و دامنه حرکتی مچ دست در دوگروه معلولین ورزشکار و غیرورزشکار مبتلا به سندرم کانال کارپ، تفاوت معنی داری(05/0<p) وجود نداد. از 35 ورزشکار6 نفر (سن 11/3± 36‚ وزن 74/4±68 ‚ قد 7 ±172) و از 33 غیرورزشکار 5 نفر (میانگین سن 1/7 ± 41‚ وزن 3±73 ‚ قد 5±173) مبتلا  به سندم کانال کارپ بودند.
بحث و نتیجه گیری
 حرکات تکراری در مچ دست تنها عامل ابتلاء به سندرم تونل کارپ در معلولین ورزشکار نمی باشد و باید موارد اثرگذار دیگری را نیز مد نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of wrist function, range of motion and pain between sports and non sports wheelchair-dependent persons with carpal tunnel syndrome

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hosein Alizadeh 1
 • Somayeh Fadaei 2
 • Farshad Okhovatian 3
1 Associate Professor of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tehran University
2 MSc of Pathology
3 Professor of Physiotherapy, physiotherapy Research center, Department of Physiotherapy, Shahid Beheshti university of Medical Sceinces. Tehran, Iran (corresponding author)
چکیده [English]

Background and Aim: Carpal tunnel syndrome is common among  handicapped people using wheelchair, and repeated wrist movements increase the risk of incidence of this syndrome. In present study, performance, pain and range of motion of wrist were compared between the athletes and non-athlete handicapped people suffering from carpal tunnel syndrome.
Materials and Methods : In this descriptive study, all members of handicapped basketball team in Tehran (35 persons) and 33 wheelchair-bound non-athlete handicapped persons residing in Tehran sanitariums were studied (similar with respect to age, weight, height, years of using wheelchair and level of disability).
In this study, Clinical Questionnaire and Nerve Conduction Study were used for diagnosing carpal tunnel syndrome, VAS Scale for measuring pain, Goniometer for measuring range of motion of wrist, and Self-Administered Questionnaire for investigating severity of symptoms and performance.
Results: The finings of this study indicated that there was no significant difference between two athlete and non-athlete handicapped groups with carpal tunnel syndrome in prevalence of carpal tunnel syndrome, severity of pain, performance and range of motion of wrist (p>0.05). Among 35 athletes, 6 persons (mean age: 36±3.11, mean weight: 68±4.74 and mean height: 172±7) and among 33 non-athletes, 5 persons (mean age: 41±7.1, mean weight: 73±3 and mean height: 173±5) had carpal tunnel syndrome.
Conclusion : Unlike what is supposed, repeated movements of wrist is not the only factor predisposing the athlete handicapped people to carpal tunnel syndrome, So other influencing factors should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carpal tunnel syndrome
 • Wheelchair-bound Handicapped
 • Handicapped Basketball Players
 • Pain
 • Range of motion
 • Performance
 1.  

  1. Availabe at: URL:http://www.nokha.blogfa.com/8505.aspx. 2006.
  2.  Burnham RS, SVeeger teadward RD. upper extremity peripheral nerve entrapment among. wheelchair athlete : prevalence, location and risk factors. Phy Med Reh J. 1994; 75(5):519-524.
  3. Aroori S and Spence AJR. Carpal tunnel syndrome. Ulster Med J. 2008; 77(1): 6–17.
  4. Boninger M, Rick R, Wolff M, Cooper R. upper limb nerve entrapment in elite wheelchair racers. Phy Med Reh J. 1996; 75(3):170-176.
  5. Boninger ML, Cooper R.A, Baldwin MA, Shimada SD, Koontz A.wheelchair pushrim kinetics: body weight and median nerve function. Arch Phy Med Reh. 1999; 80:910-915.
  6. Boninger M, Koontz AM. Median and ulnar nerve function related towrist range of motion during. wheelchair propulsion. 2003; 2nd AnnualRESN conference, Atlanta.
  7. Boninger M.L ,Towers J.D, Cooper RA , Dicianno BE, Munin M.C. shoulder imaging abnormalities in individual with paraplegi. Reh Res Develo J. 2001;38(4):401-408.
  8. Hakim A. J, Cherkas L, Elzayat S, Spector T. D.Mac Gregor J. The genetic. Contribution to carpal tunnel syndrome in women:A twinstudy. Arthritis Care and Reh J. 2002; 47(3):245-279.
  9. Rodgers M. M , Keyers R. E, Rasch E.K , Gorman P. H, Russel P. J.Influence of .training on biomechanics of wheelchair propulsion.Reh Res Develo J. 2001;38(5):505-511.
  10. Fung BK, Chan KY. Study of wrist posture, loading and repetitive motion as risk factors for developing carpal tunnel syndrome. Hand Surg J. 2007; 12(1):8-13.
  11. Veeger D.H.E, Meershoek L.S, Van Der Woude L.H.V, Langenhoff J.H. Wrist motion in handrim wheelchair propulsion.  Reh Res Develo J. 1998; 35(3):305-313.
  12. Jackson DL, Hynninen BC, Caborn DN, Mc Lean J. Electro diagnostic study of carpal tunnel syndrome in wheelchair basketball players. Sport Med J. 1998;6(1):27-31.
  13. Jeffrey N, Katz, Simmons B. P. Carpal tunnel syndrome. The new england J Med. 2002; 346(23):1807-1812.
  14. Levine D. W, Simmson B. P, Koris M. J. A self –administered questionnaire for the assessment of severity of symptoms and functional status in carpal tunnel syndrome. Bone joint Surg J. 1993; 75:1585-1592.
  15. Motoyuki A. Ultrasound measurement of the median nerve for carpal tunnel syndrome of the non-handicapped and the handicapped. Physi Ther Sci J. 2004; 16(2):107-114.
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین و اردیبهشت 1391
صفحه 54-62
 • تاریخ دریافت: 02 آبان 1389
 • تاریخ بازنگری: 20 اسفند 1389
 • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1390
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1391