تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر درمان اعتیاد افراد مراجعه کننده به کلینیک تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کاردرمانی روان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 روانپزشک، استادیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3 دانشجوی دکترای کاردرمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

4 دانشجوی دکترای آمار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف از این پژوهش تعیین اثر بخشی آموزش  گروهی مهارت های اجتماعی بر پیش آگهی درمان اعتیاد، بود.
مواد و روش ها
 بدین منظور از میان جامعه آماری  افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد مراجعه کننده  به کلینیک تهران به  صورت مورد در دسترس ، 20 نفر که شرایط ورود به این طرح را داشته اند، انتخاب شده و به صورت تصادفی و به طور مساوی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. در این پژوهش آزمایشی، از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. گروه آزمایش در معرض آموزش مهارتهای اجتماعی به مدت 10 جلسه 2 ساعته قرار گرفتند و گروه شاهد در لیست انتظار ماندند. از هر دوگروه، پیش آزمون و پس آزمون بعمل آمد. ابزار به کار رفته در پژوهش  عبارت بود از پرسشنامه ACIS، آزمایشات بالینی جهت تعیین عود و لغزش. داده ها به کمک آزمون های آماری t زوجی، t مستقل و آزمون u من ویتنی تحلیل شدند.
یافته ها
پس از یک ماه پیگیری نتایج حاکی از آن بود که مهارت های ارتباطی و تعاملی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه شاهد افزایش معناداری داشته است. در گروه شاهد یک نفر پس از یک ماه دچار لغزش شد ولی هیچ یک از افراد در دو گروه عود نداشتند.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به یافته های موجود می تون از آموزش مهارتهای اجتماعی به عنوان روشی مناسب برای افزایش مهارتهای ارتباطی و تعاملی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the efficacy of social skills training in treatment of drug addiction in patients refering to Tehran Clinic

نویسندگان [English]

 • H Ramezani 1
 • H Rafie 2
 • MR Khodaie 2
 • A Karbalaie Nori 3
 • S Hoseinzade 4
1 MSc of Occupational therapy. Tehran.Iran.
2 Psychiatrist. Assistant professor of university of welfare & rehabilitation sciences.Tehran.Iran.
3 PHD Student of occupational therapy, Academic member dept. of occupational therapy, university of welfare & rehabilitation sciences. Tehran.Iran
4 PHD Student of biostatistics ,Tarbiat Modares University. Tehran.Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The purpose of this study is to investigate the effect of group social skill training on drug abuse treatment prognosis.
Materials & Methods :To achieve this goal, 20 available subjects residing at Tehran Clinic were selected. These subjects were randomly assigned into two experimental and control groups. The experimental group participated in ten 2-hour sessions and were trained social skills ,and the control group was in the waiting list. Measurement tools consisted of ACIS Questionnaireand laboratory test; Both experimental and control groups were subjected to pre and post tests. Data were analyzed using paired t test, independent t test, Mann-Whitney u test. 
Results: Results indicated that, the communication and interaction skills in experimental group had  improved significantly  in comparison with control group, also  in the control group of a person suffering from lapse , but none of those two groups relapsed after 1- month follow up.
 
Conclusion: According to our results it can be concluded that social skills training can be used as a suitable tool to increase communication and interaction skills.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social skills
 • substance use disorder
 • communication and interaction skills
 • relapse. lapse
 1. Sharafshahi  k. Addiction & cultural social effective factors. Available  in Iran bank of social issue. 1380:157.[ Persian]
 2. B romand SH. Economic survey in behavior of substance abuser. J Subs abuse  1382 (4):62-63.[ Persian]
 3. Lowinson  J, Ruiz P , Millman R , Langrod  J. Substance  abuse acomprehensive text  book. 3rd edition. Bultimore:Williams;1997. p:362.
 4. Epstein  JA , Botvin  GJ, Diaz  T, Schinke  S.  The  role  of social factors and individual characteristics in promoting  alcoholuse among inner city minority youths. J stud  alcohol. 1995; 56:39-64.
 5. Epstein  JA , Botvin  GJ. The  moderating  role  of  risk-taking tendency and refusal assertiveness on social influences in alcohol use among inner-city adolescent. J stud alcohol. 2002; 63:456-459.
 6. Goldberg CJ, Botvin GJ. Assertiveness in Hispanic  adolescents relationship to alcohol use and abuse. J psycho rep. 1993; 73:227-238.
 7. Trudeau  L, Lillehoj  C, Spoth  R, Redmond  C. The role of assertiveness and decision making in early adolescent substance initiation: mediating processes. J Research on adole.  2003; 13(3):301-328.
 8. Hover  S, Gaffney  LR. The  relationship between social skills and adolescent drinking. J Alcohol and alcoholism. 2008; 26(2):207-214.
 9. Stoffel v. Moyers p. Occupational Therapy Practice Guidelines For Substance Use Disorders. 3rd edition. The American Occupational Therapy Association; p 11-32.
 10. Mccance- Katez  E ,Clark H. Psychosocial treatment key reading in addiction psychiatry. First edition. Britain: Brunner- Routledge; 2004. p 3-21.
 11. Farjad  M;Behrosh  H; Vajdi  Z. Addiction: guideline for how family &society with addicts; cases ; affects& treatment addiction. Third edition. Tehran:badr.1378.[ Persian]
 12. Ghaemmohammadi  M. Survey personal &social factors related to relapse in addicts who refer to treatment &rehabilitation center in Abarkoh.[A master thesis organizing for prevention of social issue]. Tehran: university of welfare & rehabilitation; 1383 .[ Persian]
 13. Snow D , Anderson CH. Exploring the factory influence in relapse and recovery among drug and alcohol addict women. J psychosocial. 2000. p 38-42.
 14. Hedayati N. Survey preservation personal character in contact  relapse in NA addicts. A master thesis organizing for prevention of social issue]. Tehran: university of welfare & rehabilitation; 1384.[ Persian]
 15. Monti  PM, Abrams  DB, Binkoff  JA, Zwick  WR, L iepman  MR, Nirenberg  TD, et al.Communication skills training with family and cognitive behavioral mood management training for alcoholics .J stud alcohol.  1990; 51: 263-270.
 16. Nelson  JE, Howell  RJ. Assertiveness training using rehearsal and modeling with male alcohol abuse.  1982; 9(3):309-323.
 17. Hargie O; Saunders CH ; Dickson D. Social skills interpersonal communication. First edition. 1377.[ Persian]
 18. Godley  MD, Godley  SH, Dennis  ML, Funk R, Passetti  LL. Perliminary outcomes from the assertive continuing care experiment for adolescent discharged from residential treatment. J subst abuse treat. 2002; 23(1):21-32.
 19. Bell C.S , Battjes R. Prevention research: deterring drug abuse among children and adolescent. 1984. Division of clinical research national institute on drug abuse.
 20. Scheier L, Botvin G, Diaz T, Griffin KW. Social skills, competence, and drug  refusal efficacy as predictors of adolescent alcohol use. J Drug education. 1999; 29 (3),p 251-278.
 21. Hirsch  SM, Von Rosenberg  R , Phelan  C, Dudley  HK. Effectiveness of assertiveness training with alcoholics. J stud alcohol.  1978; 39(1):89-97.
 22. Kaplan H.J , Sadock B.J. Comprehensive group psychotherapy. 3rd edition. USA: Williams & wilkins; 1993. P:185-196.
 23. ei  TP, Jackson P. Long-term effect of group and individual social skills training with alcoholics. J Addictive behaviors.  1980; 5(2):129-136.
 24. Bartholomen  NG, Hiller  ML, Knight  K, Nucatola  DC,  Simpson DD. Effectiveness of communication and relationship skills training for men in substance abuse treatment. J sub abuse treat.  2000; 18(3):217-225.
 25. Scheier L, Botvin G, Diaz T, Griffin KW. Social skills, competence, and drug  refusal efficacy as predictors of adolescent alcohol use. J Drug education. 1999; 29 (3): 251-278.
 26. Godley  MD, Godley  SH, Dennis  ML, Funk R, Passetti  LL. Perliminary outcomes from the assertive continuing care experiment for adolescent discharged from residential treatment. J subst abuse treat. 2002; 23(1):21-32.
 27. Eriksen L, Bjornstad  S, Gotestam G.Social skills training in group for alcoholics: one-year  treatment outcome for groups and individuals. J Addictive behaviors   1986; 11(3):309-329.
 28. Hawkins J, Catalano R, Gilmore M, Wells E. Skills training for drug abusers: generalization, maintenance and effects on drug use.J counsu & clinical psychology. 1989; 57(4):559-563.
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین و اردیبهشت 1391
صفحه 63-72
 • تاریخ دریافت: 02 آبان 1389
 • تاریخ بازنگری: 15 بهمن 1389
 • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1390
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1391