ارتباط بین تغییرات قوس طولی داخلی پا و قوس های پشتی و کمری با تعادل پویا و ایستا در زنان چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و اهداف
    بررسی مقالات مبین این نکته است که چاقی احتمالاً با مشکلات تعادل، ناراحتی های ستون فقرات و پاها همراه است. بررسی عوامل مؤثر بر تعادل افراد چاق و جلوگیری از افتادن آنها در کاهش هزینه های مربوط به آسیب های افتادن اهمیت خاصی دارد. هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی قوس طولی کف پائی و اندازه گیری قوس های پشتی و کمری با تست های استاندارد موجود، به بررسی اثرات متقابل آنها بر تعادل پویا و ایستا در جنس مؤنث پرداخته شود.
مواد و روش ها
 مطالعه مورد شاهدی حاضر از نوع مقطعی بر روی یک گروه 28 نفری از خانم های چاق با میانگین سنی 3/8±9/24 سال و BMI 4±6/36 و یک گروه 29 نفری با وزن مناسب با میانگین سنی 1/4±1/23 سال و BMI 9/2± 8/22 بود. در ابتدا ارزیابی قوس های پشتی و کمری با خط کش انعطاف پذیر و سپس اندازه گیری تعادل دینامیک، به مدت 20 ثانیه با چشمان باز و بسته روی دستگاه بایودکس صورت گرفت. برای ارزیابی ثبات ایستا فرد تعادل خود را بر روی پای غالب در حالات چشم باز و بسته حفظ می کرد  (تست CTSIB) و برای جلوگیری از تداخل نحوه انجام تست، ترتیب انجام تست های دینامیک و استاتیک به طور تصادفی صورت می گرفت.
یافته ها
در تجزیه تحلیل آماری در گروه چاق همبستگی معنی داری بین BMI و پایین افتادگی ناویکولا و شاخص های دینامیک تعادل با 001/0=P و 5/0= r یافت شد. اما بینBMI  و شاخص های ثبات استاتیک ارتباط معنی داری یافت نشد (05/0<P).  قوس پشتی هم در این گروه ارتباط معنی داری با 03/0=P و 3/0=r با تعادل طرفی بدن در حالت چشم بسته نشان داد. هیچ ارتباط معنی داری بین قوس کمر و فاکتورهای تعادل پویا و ایستا یافت نشد (05/0<P). میزان پایین افتادگی ناویکولا همبستگی متوسطی( 01/0= P و 5/0= r) با تعادل دینامیک در حالت چشم باز به ویژه تعادل در جهت داخلی- خارجی نشان داد. همچنین پایین افتادگی ناویکولا در تعادل استاتیک روی فوم با چشم باز ارتباط معکوس متوسطی با 01/0=P و 46/0 = r داشت. همچنین بین محیط دور کمر و تمامی فاکتورهای تعادل دینامیک ارتباطی با معنی داری بالا (001/0=P) با 5/0= r وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری
تعادل دینامیک افراد چاق نه تنها به BMI ، بلکه به میزان قوس پا و تا حدودی به قوس پشتی افراد وابسته است. چاقی شکمی عموماً نقش مهمی در میزان تعادل قدامی - خلفی افراد بازی می کند. قوس کمر اثرات جزئی فقط بر میزان تعادل استاتیک دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between the medial longitudinal arch and the thoracic and lumbar curvatures with the static and dynamic stability in obese females

نویسندگان [English]

 • Abbas Rahimi 1
 • Fariba Ghadirian 2
 • Asghar RezaSoltani 3
 • Minoo Khalkhali Zavieh 4
1 Associate Professor of Physiotherapy, Dept. of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (corresponding author)
2 MSc in Physiotherapy, Dept. of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 3. Professor of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Physiotherapy, Dept. of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Reviewing the literature reveals a possible correlation between the obesity and the potential foot, spine and stability problems. Investigating the important parameters affecting the balance of obese people and prevention from falling are of high importance to reduce the resulting expenditures. This study aimed to assess the acts and the counter acts between the medial longitudinal arch (MLA) and the thoracic and lumbar curvatures with the static and dynamic stability in obese females.
Materials and Methods: Twenty eight obese females (age= 25±8 years old, BMI=37±4) and twenty nine non-obese females (age= 23±4 years old, BMI=23±3) were recruited in this case-control study with the cross-sectional technique. The MLA, spinal curve angles and the static or dynamic balance index of the subjects were measured using the navicular drop, flexible ruler and Biodex balance system tools, respectively. The static balance test was carried out using a modified Clinical Test of Sensory Interaction and Balance (CTSIB) test in both the open and closed eyes while the subjects stood on their dominant legs. The order of the dynamic and static tests was selected randomly.
Results:The findings of this study showed that in closed eye condition, most changes happened between the global Stability Index (SI) and BMI; while in open eye condition, most changes occurred between the lateral-medial stability index and BMI (r=0.5). Also during an open eye condition, a moderate correlation was found between the navicular drop and lateral-medial stability index (r=0.05).  In closed eyes condition, no significant changes were found between the SI and lumbar lordosis (r=0.0004); while a weak correlation was found between the thoracic curve angle and lateral-medial stability index (r=0.04).
Conclusion: The dynamic stability is not only correlated to their BMI, but is highly dependent on their foot curvature types and slightly on their thoracic curve angle. Abdominal obesity always played a significant role in antero-posterior stability index. Lumbar curvature showed a minor effect on static index value. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic stability
 • static stability
 • Obesity
 • Thoracic Kyphosis
 • Lumbar Lordosis
 1. Qu X, Nussbaum MA. Effects of external loads on balance control during upright stance: Experemental results and model-based predictions. Gait&Posture Gait Posture 2009; 29(1):23-30.
 2. Arnold B.L, Schmit R.J. Examination of balance measures produced by the Biodex Stability system.J Athle Train 1998, 33(4):323-327.
 3. Hue O, Simoneau M, Marcotte J. Body weight is a strong predictor of postural stability. Gait&Posture 2007; 26(1):32-8.
 4. Xu X, Mirka GA, Hsiang SM. The effects of obesity on lifting performance. Appl Ergon 2008; 39(1):93-8.
 5. Hills A.P, Hennig E.M, Byrne N.M and Steele J. R. The biomechanics of adiposity – structural and functional limitations of obesity and implications for movement. Obes Rev 2002; 3(1):35-43.
 6. Gordon L. Jensen MD. Obesity and Functional Decline: Epidemiology and Geriatric Consequences. Clin Geriatr Med 2005; 21(4):677-87.
 7. Souza .F, Faintuch .J, Valezi .AC, Sant'A. Postural changes in morbidly obese patients. Obes Surg 2005; 15(7):1013-6.
 8. Manckoudia.P، Buatois.S, Gueguen.R. Clinical determinants of failure in balance tests in elderly subjects. Arch Gerontol Geriatr 2008; 47(2):217-28.
 9. Wearing C، Hennig E. M، Byrne N.M, Hills A. P. Musculoskeletal disorders associated with obesity. A biomechanical perspective proobesityreviews. Obes Rev 2006; 7(3):239-50.
 10. Janusz W. Błaszczyk, Joanna.C, Michal .P.  Effects of excessive body weight on postural control. Journal of Biomechanics. J Biomech 2009; 19; 42(9):1295-300.
 11. Menz, Hylton, Hons.B, Pod Lord. The Contribution of Foot Problems to Mobility Impairment .American Geriatrics Society. J Am Geriatr Soc 2001; 49(12):1651-6.
 12. Gravant G, Russo G, pomara F. Comparision ground reaction forces between obese and control adults during quite standing in baropedograph. Clin Biomech 2003; 18(8):780-2.
 13. Davis j, Ross P, Nevitt M., Wasnich R. Incidence Rates of fall among men and women living in Hawaii. J Clin Epidemiol 1997; 50(5):589-94.
 14. Pinsault N. Vuillerme N. Test–retest reliability of centre of foot pressure measures to assess postural control during unperturbed stance. Med Eng Phys 2009; 31(2):276-86.
 15. Petti. S, Cairella. G, Tarsitani. G. Childhood obesity: A risk factor for traumatic injuries to anterior teeth. Endodontics and Dental Traumatology. Endod Dent Traumatol 1997; 13(6):285-8.
 16. Goulding A, Jones I. E, Taylor R. W. Dynamic and static tests of balance and postural sway in boys: effects of previous wrist bone fractures and high adiposity: Gait & Posture 2003; 17(2):136-41.
 17. Maffiuletti NA, Agosti F, Proietti M, Riva D, Resnik M, Lafortuna CL, Sartorio A.  Postural instability of extremely obese individuals improves after a body weight reduction program entailing specific balance training. J Endocrinol Invest 2005; 28(1):2-7.
 18. Chiari L, Rocchi L, Cappello A. Stabilometric parameters are affected by anthropometry and foot placement. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2002; 17(9-10):666-77.
 19. Colnea P, Peres F and Thoumie P. Postural control in obese adolescents assessed by limits of stability and gait initiation. Gait Posture 2008;28(1):164-9
 20. Villarroya M.A., Esquivel J.M., Tomas C. Assessment of the medial longitudinal arch in children and adolescents with obesity: footprints and radiographic study. Eur J Pediatr 2009; 168(5):559-67.
 21. Messier S. P, Davies A. B, Moore D. T, Davis S. E, Pack R. J, Kazmar S C. Severe obesity: effects on foot mechanics during walking. Foot Ankle Int 1994; 15(1):29-34.
 22. Whitney S,  Wrisley D. The influence of footwear on timed balance scores of the modified clinical test of sensory interaction and balance. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85(3):439-43.
 23. Cote KP, Brunt ME, and Gansneder BM, et al. Effects of pronated and supinated foot posture on static and dynamic postural stability.J Athl Train 2005; 40(1): 41-46.
 24. Hylton B. Menz, Meg E. Morris, and Stephen R. Foot and Ankle Characteristics Associated With Impaired Balance and Functional Ability in Older People. J Geronol A Biol Sci Med Sci 2005; 60(12):1546-52.
 25. Vismara L, Menegoni F, Zaina F Capodaglio. Effect of obesity and low back pain on spinal mobility: a cross sectional study in women. J Neuroeng Rehabil 2010 18;7(1):3.
 26. Fanuele JC, Abdu WA, Hanscom B, Weinstein JN. Association between obesity and functional status in patients with spine disease.Spine (Phila Pa 1976) 2002 1; 27(3):306-12.
 27. Hangai M, Kaneoka K, Kuno S, Hinotsu S, et al. Factors associated with lumbar  intervertebral disc degeneration in the elderly. Spine J 2008;8(5):732-40
 28. Ishikawa .Y ،Miyakoshi N، Kasukawa Y. Spinal curvature and postural balance in patients with osteoporosis. Osteoporos Int 2009; 20(12):2049-53.
 29. Ostrowska B, Giemza C, Wojna D, Skrzek A. Postural stability and body posture in older women: comparison between fallers and non-fallers. Ortop Traumatol Rehabil 2008; 10(5):486-95.
 30. Lynn .S, Sinaki. M. Balance characteristics of persons with osteoporosis. Arch Phys Med Rehabil 1997; 78(3):273-7.
 31.  DowlingA M, J R Steele, L A Bau. What are the effects of obesity in children on plantar pressure distribution? Int J Obes Relat Metab Disord 2004; 28(11):1514-9.
 32. Murat .B ،Hakan. T , et al.  Bottom of FormThe evaluation of plantar pressure distribution in obese and non-obese adults. Clin Biomech 2004; 19(10):1055-9.
 33. Khalkhali Zavieh M,  Parnianpour H, Karimi B, MobiniA, Kazemnejhad A. Studying the changes in postural stability and balance inpostural hyperkyphotic patients compared with healthy subjects. Gait & Posture 2008; 28(2): 53–54.
 34. Arnold B.L, Schmit R.J. Examination of balance measures produced by the Biodex Stability system.J Athle Train. 1998; 33(4):323-327.
 35. Seidi.F, Rajabi.R, Ebrahmi .T.I. The Iranian flexible ruler reliability and validity in lumbar lordosis measurement. WJSS 2009; 2(2): 95-99
 36. Youdas J.w., Garrett T.R., Egan K.S. Lumbar Lordosis and Pelvic Inclination in Adults with Chronic Low Back Pain. Phys Ther 2000; 80(3):261-75.
 37. Razeghi M، Mark E. Foot type classification: a critical review of current methods. Gait Posture 2002; 15(3):282-91.
 38. Hue O, Simoneau M, Marcotte J, Berrigan F, Doré J, Marceau P, Marceau S, Tremblay A, Teasdale N. Body weight is a strong predictor of postural stability. Gait Posture 2007; 26(1):32-8.
 39. Tsai .L.C. Mercer .V.S. et al. Comparison of different structural foot types for measures of standing postural control. J Orthop Sports Phys Ther 2006; 36(12):942-53.
 40. Sayegh  R , Bradley D, Vaca F. Pediatric Obesity Implications for Fall Injuries. J Emerg Nurs 2010; 36(2):175-7.
 41. Manckoudia.P، Buatois.S, Gueguen.R. Clinical determinants of failure in balance tests in elderly subjects. Arch Gerontol Geriatr 2008; 47(2):217-28.