تأثیر تمرینات اصلاحی منتخب کششی- قدرتی بر ناهنجاری شانه به جلوی دانش آموزان دختر ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دکترای ورزش معلولین، استادیار ورزش معلولین، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه کردستان

4 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات منتخب کششی قدرتی بر ناهنجاری شانه به جلوی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی می باشد.
مواد و روش ها
از بین دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی 4 مدرسه از شهرستان نورآباد، با استفاده از صفحه شطرنجی و از نمای جانبی، افراد با وضعیت شانه  به  جلو، غربالگری شده و از بین آنها 20 نفر بصورت تصادفی گزینش شده و رضایت نامه را تکمیل کردند. پس از ارزیابی وضعیت شانه  به  جلو با دستگاه چهارگوش دوگانه، آزمودنی ها با توجه به فاصله شانه هایشان از دیوار به دو گروه همگن کنترل و تجربی تقسیم شدند و گروه تجربی، پروتکل اصلاحی درمانی متشکل از تمرینات کششی قدرتی را به مدت 6 هفته اجرا کردند. در این تحقیق، از آزمون آماری t  همبسته و مستقل برای بررسی تفاوت ها در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد.
یافته ها
تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که میزان جلو آمدگی شانه در گروه تجربی به طور معنی داری، 12 درصد کاهش یافت (008/0=p) ولی در گروه کنترل اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (462/0=p ). و همچنین فاصله بین کتف ها در گروه تجربی به طور معنی داری، 9 درصد کاهش یافت ( 001/0 =p ) ولی در گروه کنترل اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (177/0=p ).
نتیجه گیری
نتایج به دست آمده نشان می دهد که اجرای پروتکل تمرینات اصلاحی منتخب، موجب بهبود وضعیت شانه به جلو در دختران مقطع ابتدایی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of selected stretch- strength exercises on primary school girls with forward shoulder deformity

نویسندگان [English]

 • Mahtab Najafi 1
 • Naser Behpoor 2
 • Saeid Gaeeni 3
 • Yones Hosseintalaei 4
1 MA in Sport Pathology and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education, Razi University, Kermanshah, Iran. (Corresponding author).
2 PhD in Sport Physiology, Assistant professor of sport physiology, Faculty of Physical Education, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 PhD in Disability Sport, Assistant professor of disability sport, Physical Education College, Kurdestan University, Sannadaj, Iran.
4 MA in Sport Physiology, Faculty of Physical Education, Esfahan University, Esfahan, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The purpose of the present research was to investigate the effect of selected stretch- strength exercises on forward shoulder deformity in primary school girls.
Materials and Methods: Twenty girl students with forward shoulder posture were randomly selected from four primary schools of Noorabad city, using a posture grid. They signed the informed consent prior to participation in the study. After measuring forward shoulder posture by the double square, the participants were divided into control and experimental groups according to the shoulders distance from the wall. The subjects in the experimental group, then, were asked to perform a 6-week stretch-strengthening treatment protocol. The dependent and independent sample t-tests were used to find the differences at significance level of 0.05.
Results:The results showed a significant 12% decrease in forward shoulder posture (p= 0.008) and a significant 9% decrease in the inter-scapular distance (p= 0.001) in the experimental group post-treatment. However, there was no significant difference in the control group for either of the variables (p >0.05).

Conclusion: The results showed that the selected corrective exercise protocol led to improve forward shoulder posture in primary school girls.

کلیدواژه‌ها [English]

 • forward shoulder posture
 • stretch- strength exercises
 • Students
 1. Penha PJ, João SM, Casarotto RA, Amino CJ, Penteado DC. Postural assessment of girls between 7 and 10 years of age. Clinics (Sao Paulo) 2005; 60(1):9-16.
 2. Griegel-Morris P, Larson K, Mueller-Klaus K, Oatis CA. Incidence of common postural abnormalities in the cervical, shoulder, and thoracic regions and their association with pain in two age groups of healthy subjects. Phys Ther 1992; 72(6):425-31.
 3. Kibler WB. The role of the scspula in athletic shoulder function. Am J Sports Med 1998; 26(2):325-37.
 4. Kendall FP, McCreary EK. Muscles: Testing and Function, with Posture and Pain: Includes a Bonus Primal Anatomy. 3th Ed. USA: Lippincott Williams. 2005.
 5. Kendall HO, Kendall FP, Boynton DA. Posture and Pain. Huntington, NY: Krieger Publishing Company. 1970.
 6. Kendall FP, McCreary EK, Provance PG. Muscles: Testing and Function.4th ed. Baltimor, Md: Williams & wilkins.1993.
 7. Borstad JD, Ludewig PM. The Effect of Pectoralis Minor Resting Length Variability on Scapular Kinematics [Abstract]. 28th Annual Meeting of the American Society of Biomechanics. Portland, Oregon, USA. (September) 2004.
 8. Savadatti R, Gaude G.S. Effect of forward shoulder posture on forced vital capacity - ACo - relational study. In J Phys Ther & occup Ther 2011; 5(2):119-123.  
 9. Wang Che-Hsiang, McClure Philip, Prat N E, Nobilini. R. Stretching and strengthening exercises: Their effect on three-dimensional Scapular kinematics. Arch Phys Med Rehabil 1999; 80(8):923-9.
 10. Shavandi N, Shahrjerdi Sh, Heidarpor R, Sheikh Hoseini R. The effect of a 7 weeks corrective exercise on thoracic kyphosis in hyper-kyphotic students. J Sharekord Univ Med Sci 2011; 13(4): 42-50.[In Persian]
 11. Noori MR.  School Health. 2nd ed. Mashhad: Vaghefi; 1385.
 12. Jeffrey S, Hoge T. DocumBase. 2005 [cited 2012 Jan 8]. Available from: http://www.documbase.com/A-Thai-Approach-to..-Rounded-Shoulders.pdf
 13. Oyama S. Profiling physical characteristics of the swimmers shoulder: comparison Gto baseball pitchers and no overhead athletes. [PhD thesis]. Univercity of Pittsburgh, School of health and rehabilitation science; 2006. P.18-20.
 14. Peterson DE, Blankenship KR, Robb JB, et al. Investigation of the validity and reliability of four objective techniques for measuring forward shoulder posture. J Orthop Sports Phys Ther 1997; 25(1):34-42.
 15. Hammer W. Posture evaluations, Forward head and forward shoulder. Dyna Chir-pract 2010; 17(18):1-2.
 16. Klumper M, Uhi TH. Effect of stretching and strengthening shoulder muscles on forward shoulder on forward shoulder posture in competitive swimmers. Sport Rehabil 2006; 15(1):58-70.
 17. Daneshmandi H, Alizadeh MH, Shadman B.  Effect of a training programduring the exposure position of scapula. Sport Sciences 2007; 4(11): 93-107. [In Persian]
 18. Lynch S, Thighpen CA, Mihalik JP, Prentice WE, Padua D. The effects of an exercise intervention forward head and rounded shoulder posture in elite swimmers. Br J Sports Med 2010;44(5):376-81
 19. Thigpen CA, Padua DA, Michener LA, Guskiewicz K, Giuliani C, Keener JD, et al. Head and shoulder posture affect scapular mechanics and muscle activity in overhead tasks. J Electromyogr Kinesiol 2010; 20(4):701-9.