مقایسه شاخص بلین- آمبروسیو و معیار رابینوویتس در افراد کاندید جراحی انکساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانش آموخته کارشناسی ارشد اپتومتری، گروه اپتومتری دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 2. چشم پزشک، کلینیک چشم پزشکی زاری

3 3. دانشیار گروه اپتومتری دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
غربالگری دقیق و جلوگیری از انجام جراحی انکساری در افرادی با  قرنیه هایی که احتمال ایجاد اکتژیا پس از جراحی در آنها وجود دارد ؛  امری بسیار ضروری است.  هدف از این مطالعه بررسی شاخص های بلین-آمبروسیو و معیار رابینوویتس به عنوان دو معیار غربالگری پیش از جراحی انکساری به منظور تمایز افراد مشکوک به کراتوکونوس از افراد نرمال است.
مواد و روش ها
مطالعه به صورت توصیفی توسط دستگاه پنتاکم  در دو گروه  افراد طبیعی (30= n  ) و غیر طبیعی(بیماران مشکوک به کراتوکونوس 19= n) انجام شد. شاخص Rabinowitz- Mc Donnel index از روی نقشه (  sagittal curvature( frontمحاسبه و مقادیر شاخص های بلین-آمبروسیو از نقشه ی Belin/Ambrosio Enhanced Ectasia (BAD) بدست آمد . اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17 مورد آنالیز قرار گرفت و جهت تحلیل آماری داده ها از آزمون Independent T-Test  استفاده گردید.
یافته ها
میانگین سنی بیماران 97/3±51/25 سال و میانگین نزدیک بینی 97/3±87/2– و آستیگماتیسم  08/1±25/1– دیوپتر بود . همه پارامترها به استثنای  I-S value ؛ در بین دو گروه طبیعی و غیر طبیعی( مشکوک ) از لحاظ آماری  تفاوت معنی داری داشتند (001/0 >p ). پارامترهای BAD-D و BAD-Dp بیشترین تفاوت را از حد مرزی/نقطه پایانی داشتند.
نتیجه گیری
شاخص های بلین-آمبروسیو نسبت به معیار رابینوویتس اطلاعات بیشتری را در تشخیص افراد مشکوک به کراتوکونوس فراهم می آورند. در این مطالعه پارامترهای BAD-D و BAD-Dp نسبت به سایر پارامترها، برای تشخیص کراتوکونوس اولیه(مشکوک) شاخص های بهتری هستند.
 
 شاخص های بلین-آمبروسیو ، معیار رابینوویتس ، کراتوکونوس ، پنتاکم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Evaluation of Belin-Ambrosio indices and Rabinowitz criteria in refractive surgery candidates

نویسندگان [English]

 • Sara Esmaeli Shahvir 1
 • Mehdi Rokhsat Yazdi 2
 • Ali Mirzajani 3
 • Ebrahim Jafarzadehpur 3
1 1. MSc. In Optometry, optometry department of rehabilitation faculty, Tehran University of Medical Science.
2 2. Ophthalmologist, Razi Eye Clinic, Tehran, Iran.
3 3. Associate professor of optometry department of rehabilitation faculty, Tehran University of Medical Science.
چکیده [English]

Background and Aim: Meticulous preoperative screening is one of the key factors that contribute to success in refractive surgery. The purpose of this study was to evaluate the Belin-Ambrosio and Rabinowitz indices as screening methods before refractive surgery to distinguish keratoconus suspects from normal patients.
Materials and Methods: In this descriptive study, Pentacam data of 30 normal eyes (N) and 19 abnormal eyes with suspect keratoconus (KCS) were analyzed. Belin-Ambrosio and Rabinowitz indices were tested. Using SPSS Statistical Software (version17), an Independent T test was performed for statistical analysis.
Results: The mean age of patients was 25.51±3.97 years and the mean of myopia was
 -2.87±3.97 and the mean of astigmatism was -1.25±1.08 diopters.All tested variables had significant differences between N and KCS (Independent T-test, p< 0.001) except I-S value (p=0.22). The BAD-D and BAD-Dp had the greatest differences from Cutoff value.
Conclusion: The Belin-Ambrosio indices provide additional information in diagnosis of suspect keratoconus compared to Rabinowitz criteria. In this study, the BAD-D and BAD-Dp were better approaches for detecting keratoconus.
Key Words: Belin-Ambrosio indices, Rabinowitz criteria, Keratoconus, Pentacam

کلیدواژه‌ها [English]

 • Belin-Ambrosio indices
 • Rabinowitz criteria
 • Keratoconus
 • Pentacam
 1. Schweitzer C, Mahmoud AM, Maurice-Tison S, Kerautret J.  Screening of Forme Fruste Keratoconus with the Ocular Response Analyzer .J IOVS 2010; 51(5):2403-2410.
 2. Ambrósio Jr R. Simplifying Ectasia Screening with Pentacam Corneal Tomography. J Highlights of Ophthalmology 2010; 38(3):12-20.
 3. Randleman JB, Woodward M, Lynn MJ, Stulting RD. Risk Assessment for Ectasia after Corneal Refractive Surgery. J Ophtha2008; 115(1):37-50.
 4. Moshirfar M, Edmonds JN, Behunin NL, Christiansen SM. Corneal biomechanics in iatrogenic ectasia and keratoconus: A review of the literature. Oman J Ophthalmol2013; 6(1): 12–17.
 5. Ambrósio R Jr, Klyce SD, Wilson SE. Corneal Topographic and Pachymetric Screening of Keratorefractive Patients. J Refract Surg2003; 19(1):24-9.
 6. Ambrosio R Jr, Correia FF, Ramos I, Valbon BF , Lopes B , Jardim D , et al . Enhanced Screening for Ectasia Susceptibility Among Refractive Candidates: The Role of Corneal Tomography and Biomechanics. J Curr Ophthalmol Rep 2013; 1(1):28–38.
 7. Correia FF, Ramos I, Lopes B, Salomao MQ, Luz A, Correa RO, Belin MW, Ambrósio R Jr. Topometric and Tomographic Indices for the Diagnosis of Keratoconus. Int J Kerat ECT Cor Dis 2012; 1(2):92-99.
 8. Swartz T, Marten L, Wang M. Measuring the cornea: the latest developments in corneal topography. J Curr Opin Ophthalmol 2007; 18(4):325–333.
 9. Buhren J, Kook D, Yoon G, Kohnen T. Detection of Subclinical Keratoconus by Using Corneal Anterior and Posterior Surface Aberrations and Thickness Spatial Profiles. J IOVS2010; 51(7): 3424-3432.
 10. Belin MW, Khachikian SS, Ambrosio R Jr. Keratoconus/Ectasia Detection with a modified (Enhanced) Refractive Surface Belin/Ambrosio Enhanced Ectasia Display III. In:  Belin MW, Khachikian SS, Ambrosio R Jr, editors.Elevation Based Corneal Tomography. Second ed. JP Medical Ltd; 2012. P. 93-104.
 11. Belin MW, Khachikian SS, Ambrosio R Jr. Keratoconus / Ectasia Detection with the Oculus Pentacam: Belin / Ambrosio Enhanced Ectasia Display. J Highlights Ophthalmol.  2007; 35(6):5-12.
 12. Wang Li, Koch DD, Ang RT, Yildirim R. Corneal topography and Lasik applications. In:   Azar DT, Koch DD, editors. Lasik: Fundamentals surgical Techniques and complications .CRC Press; 2002. p. 111-138.
 13. Ambrosio R Jr, Ramos I, Correia FF, Belin MW. Tomographic screening for ectasia susceptibility - Analysis must go beyond corneal curvature and central thickness. J Cataract Refract Surg Today Eur 2012; 20(5):20-26

Ambrosio R Jr, Alonso RS, Luz A, Coca Velarde LG. Corneal-thickness spatial profile and corneal-volume distribution: Tomographic indices to detect keratoconus. J Cataract Refract Surg 2006; 32(11):1851-9.