تاثیر استفاده از ارتز ضد اسپاستیک بر عملکرد حرکات درشت در کودکان دی پلژی اسپاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 کارشناسی ارشد کاردرمانی جسمانی ، عضو کادر آموزشی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

2 2 کارشناس ارشد شنوایی شناسی ، عضو کادر آموزشی شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی . تهران. ایران

3 3 دکترای فیزیوتراپی، استاد دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران.

4 4 دانشیار گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران. ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
فلج مغزی ناهنجاری غیرپیشرونده در مغز که نقایص حرکتی و وضعیتی در رشد کودک ایجاد می کند استفاده از ارتز ضد اسپاستیک یکی از روشهایی که موجب کاهش عوارض حرکتی دیپلژی اسپاستیک می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ارتز ضد اسپاستیک بر عملکرد حرکات درشت کودکان دیپلژی اسپاستیک 2تا 5 سال شهرتهران بود.
مواد و روش ها
در این کارآزمایی بالینی20 کودک دیپلژی اسپاستیک(2-5) سال مراجعه کننده به مراکز توانبخشی شهر تهران شرکت کردند. کودکان ابتدا توسط متخصص مغز و اعصاب معاینه و سپس توسط کاردرمان نا آشنا به روند پژوهش مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و به صورت تصادفی در گروه یک با استفاده از مداخله درمانی (Positioning و Neuro_ Development Treatment) و در گروه دو فقط با استفاده از Neuro Development Treatment تحت درمان طی 24 جلسه قرار گرفتند. از مقیاس اصلاح شده آشوورث و آزمون Gross Motor Function66  برای ارزیابی میزان اسپاستی سیته و عملکرد حرکتی درشت استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های کلموگروف­اسمیرنف، مربع کای، t زوجی و مستقل انجام شد.           
یافته ها
نتایج مطالعه نشان داد که میانگین نمرات پس آزمون عملکردهای حرکتی درشت گروه یک به طور معناداری بیشتر از گروه دو  بود (001/0= p).
بحث و نتیجه گیری
استفاده از این ارتز ضد اسپاستیک قبل از شروع تمرینات توانبخشی کودکان دیپلژی اسپاستیک پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Using of an Anti spastic Orthosis on the Gross Motor Function in Diplegic Spastic Children in Tehran

نویسندگان [English]

 • Ashkan Irani 1
 • Azadeh Imani 2
 • Asghar Rezasoltani 3
 • Seyyed Ali Hosseini 4
1 1. MSc of Occupation Therapy. Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid beheshti University of Medical Sciences. Tehran, Iran
2 2. MSc of Audiology. Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid beheshti University of Medical Sciences. Tehran, Iran
3 3. Professor of physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 4. PhD in Occupational Therapy and the member of scientific Core of O.T group in Social Welfare and Rehabilitation University. Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Cerebral palsy non Progressive abnormalities in the brain that motor and postural deficits in the child development. Used orthotics anti-spastic one of the ways to reduce motion complications in diplegia spastic. The purpose of this study was to investigate the effect of using of Anti spastic Orthosis on the Reduction of Spasticity and Gross Motor Function in Diplegic spastic children between 2 – 5 age group in Tehran.
Materials and Methods: : In the Utilizing Experimental study 20 diplegic spastic children age group (2-5) were selected randomly divided into two groups. The first lower limb spasticity was assessed before the intervention was evaluated by a physician, neurologist, and then by an experienced occupational therapist blind research process, evaluation and random into one & two groups were controlled In the One group Positioning and Neurodevelopment Treatment and the Two group treated only with the use of NDT. The research Instrument used was the Modified Ashworth scale (MAS) and the Gross Motor Function 66 (GMFM66).
Results: The findings of this study showed meaningful differences between two groups, scores of mean Gross Motor Function in One group was significantly greater than Two group (p=0/001)
Conclusion: Application of Anti spastic Orthosis before rehabilitation exercises recommended for diplegic spastic children.
Key Words: Diplegic Spastic/ Anti spastic Orthosis / the Gross Motor Function

 1. B Sajedi F, Togh M, karimzadeh P. A survey on 200 cases of cerebral palsy in welfare and rehabilitation centers of Tehran. IRJ 2011, 3(2): 161-172.
 2. Charles J, Gordon AM. Development of hand-arm bimanual intensive training (HABIT) for improving bimanual coordination in children with hemiplegic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2006; 48(11):931-6.
 3. Lou HC. Cerebral palsy and hypoxic-hemodynamic brain lesions in the newborn. In: Coffey CE, Brumbock RA (EDS). Textbook of pediatric Neuropsychiatry, American Psychiatric Association, Washington, DC, 1998; 1073-92
 4. Blasko PA. Pathology of cerebral palsy. In: Sussman M (Ed). The diplegic children Evaluation and Management. American Academy of Orthopedic Surgeons, Park Bridge, IL, 1992; 3-44
 5. Hagberg B, Hagberg G, Olow I. The changing panorama of cerebral palsy in Sweden. VI. Prevalence and origin during the birth year period 1983-1986. Acta Paediatr. 1993; 82(4):387-93.
 6. Brown G T, Burns S A. The efficacy of neurodevelopmental treatments in children: a    systematic review. British Journal of occupational therapy. 2001; 64(5): 235–244
 7. Morris C. A review of the efficacy of lower-limb orthoses used for cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2002;44(3):205-11
 8. M. Rodgers. M. C, Albert. D. R schrag, R. M.Glaser. Assessment of orthotics in cerebral palsy: kinematic and kinetic responses. Dev. Med. child. Neural. abstracts.1992; 34(9): 333–340
 9. Kerem M, Livanelioglu A, Topcu M. Effects of Johnstone pressure splints combined with neurodevelopmental therapy on spasticity and cutaneous sensory inputs in spastic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2001; 43(5):307-13.
 10. Kalantary M. The Effect of Using of Anti spastic Orthosis onspasticity in diplegic spastic (2-8) in Tehran. Pejouhandeh. August 2009; 15(3): 95-99 [In Persian]
 11. Akbayrak T, Armutlu K, Gunel MK, Nurlu G. Assessment of the short-term effect of antispastic positioning on spasticity. Pediatr Int. 2005; 47(4):440-5.
 12. Richards CL, Malouin F, Dumas F. Effects of a single session of prolonged plantarflexor stretch on muscle activations during gait in spastic cerebral palsy. Scand J Rehabil Med. 1991; 23(2):103-11.
 13. Bobath K, Bobath B. the neurodevelopmentan traetment. Ic: Scrutton D (ed). Manegement of motor disorders of children with cerebral palsy. J. M. Lipincot, Philadelphia, 1984; 8-70