بررسی حافظه بخاطرسپاری اعداد در کودکان 7-12 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کمیته تحقیقات دانشجویی. کارشناس ارشد شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

2 2. عضو هیئت علمی و مربی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

3 3. عضو هیئت علمی و استادیار گروه علوم اعصاب شناختی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران

4 4. عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
حافظه بخش جدایی ناپذیر پروسه یادگیری است.ارتباط قوی بین موفقیت تحصیلی و اجزای حافظه کاری و کوتاه مدت وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی سیر تحولی حافظه فراخنای اعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی- مقایسه ای، 180 دانش آموز مقطع ابتدایی شامل 30 نفر از هر پایه تحصیلی از کلاس اول تا ششم (90 نفر دختر و 90 نفر پسر) به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب و با استفاده از آزمون فراخنای اعداد مستقیم و معکوس مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آنالیز واریانس دوطرفه استفاده گردید.
یافته ها
مقایسه امتیازات فراخنای اعداد مستقیم و معکوس بین پایه های تحصیلی، تفاوت آماری معنادار را نشان داد( 05/0P<). در امتیازات حافظه عددی در دو جنس هیچ گونه رابطه معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری
یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که عملکرد حافظه کوتاه مدت و حافظه کاری با افزایش سن در کودکان بهبود می یابد که بلوغ عملکردی فرایندهای شناختی و ساختارهای مغزی مرتبط را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of digit span memory in 7-12 years old children

نویسندگان [English]

 • Tayebeh Taghizadeh 1
 • Ali Mohammadzadeh 2
 • Vahid Nejati 3
 • Alireza Akbarzadeh-Baghban 4
1 1. Student Research Commeittee. MSc of Audiology, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 2. Lecturer, MSc of Speech Therapy. Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 3. Assisstant Professor, Department of Cognitive Neuroscience, Faculty of Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 4. Associate Professor of Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Memory is an integral part of the learning process. There is strong correlation between academic achievements and components of short-term and working memory. The aim of the present study was to investigate the evolution of digit span memory in primary school-aged children.
Materials and Methods: This comparative, cross-sectional study was conducted on 180 students from six grades of primary school selected by available sampling. They were evaluated by Forward and Backward Digit span task. Two way ANOVA was used for data analysis.
Results: There was significant difference between Forward and Backward Digit span scores and aging (p<0.05). No meaningful relationship was found between gender and memory scores.
Conclusion: The short term and working memory performances improve with age in primary school children, suggesting functional maturation of underlying cognitive processes and brain areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • short term memory
 • Working memory
 • Student
 • Digit span
 1. What is memory and its mechanism of function?.  2008; Available from: http://www.pezeshk.us/?p=13543

      [In persian]

 1. The learning process.2003; Available from: http://www.dynamicflight.com/avcfibook/learning_process/.
 2. Mildner V. The Cognitive Neuroscience of Human Communication. New york: Taylor & Francis Group; 2008. p. 149-60.
 3. Baddeley AD, Eysenck MW, Anderson MC. Memory. Hove, UK: Psychology Press; 2009.
 4. Vuontela VSteenari MRCarlson SKoivisto JFjällberg MAronen ET. Aronen.Audiospatial and Visuospatial Working Memory in 6–13 Year Old School Children. Learn Mem. 2003; 10(1): 74–81.
 5. Thomason ME, Race E, Burrows B, Whitfield-Gabrieli S, Glover GH, Gabrieli JD.J Cogn Neurosci. 2009;21(2):316-32.
 6. Dehn M. Working memory and academic learning-Assessment and intervention. New Jersey: John Wiley; 2008.
 7. Mense B, Debney S, Druce T. Ready set remember:short term auditory memory activities. Acer press; 2006.
 8. Stern A.Working Memory and Learning.  http://www.iapsych.com/articles/sternworkmem.pdf

10. Domam R.,Haslam WB. The Effect of the Simply Smarter Program on Short-Term Memory, Working Memory, and Academic Competency for Elementary Students. The national association for child development;2012;25(7):35-41.

11. Spencer PE, Marschark M. Advances in the Spoken Language Development of Deaf and Hard-of-Hearing Children. New York: Oxford University Press; 2006.

12. Gliko BT, Espe-pfeifer P, Selden J, Escalona A, Golden CJ. Validity of digit span as a test for memory in dementia. Archives of clinical neuropsychology; 2000; 15: 653-850.

13. Crottaz-Herbette S, Anagnoson RT, Menon V. Modality effects in verbal working memory: differential prefrontal and parietal responses to auditory and visual stimuli. Neuroimage 2004;21(1):340-351.

14. ZélantiP, Droit-Volet S. Auditory and visual differences in time perception? An investigation from a developmental perspective with neuropsychological tests. J Exp Child Psychol. 2012;112(3):296-311.

15. Vaz IA, Cordeiro PM, Macedo EC, Lukasova K. Working memory in children assessed by the Brown-Peterson task. Pro Fono. 2010;22(2):95-100.

16. Gathercole S. E., Pickering S.J., Ambridge B., Wearing H. The structure of working memory from 4-15 years of age. Dev Psychol. 2004;40(2):177-90.

17. Grivol MA, Hage SRV.Phonological working memory: a comparative study between different age groups. J Soc Bras Fonoaudiol. 2011;23(3):245-51.