تعیین عوامل مؤثر بر ارزیابی رایانه‌ای توجه انتخابی در کودکان مقطع اول دبستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی کارشناسی ارشدکاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 2. استادیار، دکترای علوم اعصاب شناختی،گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 3. استادیار، دکترای کاردرمانی،گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

4 4. استادیار، دکترای آمار زیستی،گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
نقش توجه انتخابی در بهبود حافظه و یادگیری بخصوص در موفقیت تحصیلی بسیار حائز اهمیت است. اخیرا ارزیابی رایانه‌ای انواع توجه، به دلیل دقت بالا و جذابیت بیشتر مورد نظر محققان می باشد. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر در ارزیابی رایانه‌ای توجه انتخابی برای کودکان مقطع اول دبستان است.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی، ۲۰‍‍‍‍‍‍‍ متخصص در پنج رشته تخصصی و آشنا با علوم شناختی و یا رایانه‌ای شرکت نمودند.از متخصصین خواسته شد تا عوامل تأثیرگذار بر توجه انتخابی را در حین تماشای بانک تصویری مشتمل بر 600تصویر در رایانه بررسی نمایند و به ویژگیهای هر تصویر، بر طبق پرسشنامه‌ی ۱۰ سؤاله در مورد نوع، شکل و رنگ تصاویر، مکان ظهور، سرعت و جهت حرکت محرک هدف، رنگ پس زمینه، نوع و رنگ دیگر محرک‌ها و زمان لازم نمایش امتیاز100-0 دهند.
یافته ها
از نمراتی که متخصصین به هریک از عوامل تأثیرگذار بر توجه انتخابی و همچنین به هر یک از تصاویر محرک در آزمون رایانه‌ای داده بودند میانگین گرفته شد. متخصصین نسبت به نوع محرک هدف، مکان ارائه اولیه، ثابت یا متحرک بودن و نوع حرکت آن، دارای توافق۱۰۰ درصد بودند؛ درحالیکه نسبت به عواملی چون رنگ محرک هدف، رنگ پس‌زمینه و زمان ارائه محرک هدف توافق کامل بین آنها وجود نداشت.
نتیجه گیری
جهت ساخت آزمون ارزیابی توجه انتخابی کودکان ،در نظر گرفتن ترکیبی از عوامل تأثیرگذار ضروری است. این عوامل می تواند در ساخت تکالیف یا حتی بازی های رایانه ای برای کودکان مورد استفاده مخترعین قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination factors affecting computer based assessment for selective attention in children with first grade of elementary

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Yazdani 1
  • Malahat Akbarfahimi 2
  • Afsoon Hassani Mehraban 3
  • Shohreh Jalai 4
1 1. MSc, Department of Occupational Therapy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 PhD, Department of Occupational Therapy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 3. PhD, Department of Occupational Therapy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 4. PhD, Department of Physical Therapy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The role of selective attention in promote of learning and memory particularly in academic success is very important. Computerized assessment of attention recently, due to the high precision and attractive are looking more by researchers. The purpose of this study was to determination factors influencing the computer based assessment of selective attention in children with 7 to 8 years old.
 
Materials and Methods: In this descriptive study 20 experts in specialized fields related to cognitive sciences and computer science was invited and ask them to Complete picture banks including 600 pictures and questionnaire including 10 questions  related to type, shape, color, location, speed, orientation of target movement during watch picture on screen.
 
Results: Score means of experts to each of the factors influencing selective attention and to any of the picture stimulus on computer based assessment had been carried all of experts accept with 100% related to type ,size, color and the  color of target and background not accept by all of experts.
 
Conclusion: To make the computer based assessment of selective attention in children is essential to consider the combination of impact factors. These factors can make to children's tasks or even computer games can be used for Inventors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child
  • computer based assessment
  • Selective Attention
1.James W. Principles of psychology. New York: Holt; 1890.
2.DeGangi, Georgia and Porges, Stephen. Neuroscience Foundations of Human Performance.3nded.new York;1990.
3.Kartik K, Sreenivasan and Amishi P, Jha. Selective Attention Supports Working Memory Maintenance by Modulating Perceptual Processing of DistractorsJournal of Cognitive Neuroscience; 2007.19:32–41  
4.Ruff H,Charlesc A,charlese F. The ruff 2 and 7 selective attention test:
A neuropsychologist application. Perceptualand MotorSkills;1992.75:1311-1319.
5.Basner M, Mollicone D, Dinges DF.validity and sensitivity of a brief psychomotor vigilance test. Acta Astronaut; 2011.69:949-959.
6. Mitrushina M.Handbook of normative data for neurosychological assessment Oxford UniversiMathias Basner ty Press ;2005.
7. Mead A , Drasgow F.Equivalence of Computerized and Paper-and-Pencil Cognitive Ability Tests.A Meta-Analysis’ in Psychological Bulletin;1993. 114: 449-458.
8. Tucha O, Lange KW. Handwriting and Attention in Children and Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Motor Control;2004.8:461-471.
9.Besener D,Stolz J,Boutilier C.The stroop effect and myth of aumaticity.Psychonomic Bulleti & Reveiw;1997.4:221-225
10. Eriksen C, Hoffman J. Temporal and spatial characteristics of selective encoding from visual displays. Perception & Psychophysics;1972.12: 201–204
11. Eriksen C, St James J.Visual attention within and around the field of focal attention: A zoom lens model. Perception & Psychophysics;1986.40:225–240
12. Gelman SA, Markman EM. Young children’s inductions from natural kinds: The role of categories and appearances. Child Development 1987;58:1532–1541.
13. Jones SS. Late talkers show no shape bias in a novel name extension task. Developmental Science.2003;6:477–483.
14.Schaie K W & Heiss R. Color and contrast in magazine advertising. Psychology and Marketing.1964;3:69-78.
15.Brian CR, Goodenough FL. The relative potency of color and form perception at various ages. Journal of Experimental Psychology 1929;12:197–213              
16. Hall R H, Hanna R.The impact of web page text-background color combinations on readability, retention aesthetics and behavioral intention. Behaviour and Information Technology.2004;23:183-195.
17. Treisman A, Gelade G. A feature-integration theory of attention. Cognitive Psychology. 1980; 12: 97-136
18.Rutsche A, Baumann A, Jiang X, Mojon DS. Development of visual pursuit in the first 6 years of life. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2006;244(11):1406-11.
19.Sturm W, Hartje W, Orgass B, Willmes K.Evaluation of a computer-based training of four attention functions. Z Neuropsychol. 1994;5:15–28
20.Zimmermann P, Fimm B. A computerized neuropsychological assessment of attention deficits. Herzogenrath: PsyTest; 1993.
21.VanRullen R, Thorpe SJ. The time course of visual processing: from early perception to decision-making. J Cogn Neurosci. 2001 ;13:454-61.
22.Rubby D. Animal for kids. [cited 2010 Jun 20]. Available from: http://www.animaldreamguide.com
23.Cortney A.Free wallpaper. [cited 2011 Dec 14]. Available from: http://fin6.com.
24.Gray D.Picture for kids.[cited 2011 Dec 14]. Available from;http://www.apszoom.com
25. Kramer P, Hinojosa J. Frames of Reference for Pediatric Occupational Therapy.3nd ed; 2008.
26. Bramao I, Faisca L,Magnus K,Reis P&A. The Contribution of Color to Object Recognition. Cognitive Neuroscience Research.2010;18:730-790.
27.Huihui Zhou,Robert  Desimone. Feature-Based Attention in the Frontal Eye Field
andAreaV4duringVisualSearch. Neuron. 2011;70, 1205–1217.