تاثیر آنی و کوتاه مدت استرچ استاتیک همسترینگ بر میزان بازشدن فعال دهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

2 2. استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران. ایران

3 3. استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران. ایران

4 4. دانشیار گروه علوم پایه دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران. ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
بدن ما به عنوان یک واحد یکپارچه و هماهنگ است که عمل هر جز از آن بر عملکرد سایر اعضا تاثیر می گذارد. برای پی بردن به این ارتباطات گسترده و پیچیده نیازمند مطالعه هستیم. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی تاثیر کشش همسترینگ بر میزان بازشدن دهان به عنوان بخشی از این سیستم پیوسته است.
مواد و روش ها
80 داوطلب سالم،  54 مرد و 26 زن در دامنه سنی 30-18 سال در این مطالعه شرکت کردند و به طور تصادفی به دو گروه اصلی و کنترل تقسیم شدند: گروه اصلی یک استرچ استاتیک 60 ثانیه ای و گروه کنترل یک مداخله پلاسبو به صورت موبیلیزاسیون کشکک به روی پای غالب را دریافت می کردند. ارزیابیها شامل اندازه گیری حداکثر  میزان بازشدن دهان و اندازه گیری زاویه پوپلیتئال بود که به ترتیب با کولیس دیجیتال و گونیامتر انجام شد. این اندازه گیری ها قبل، 5 دقیقه بعد، 1 ساعت بعد و 24 ساعت پس از مداخله توسط آزمونگری که از تخصیص افراد در گروه ها بی اطلاع بود صورت گرفت.
یافته ها
تحلیل واریانس اندازه های تکرار شده کاهش معنی داری در میزان بازشدن دهان در طول زمان 05/0>p   و همچنین در گروه اصلی نسبت به گروه کنترل، دیده شد ( 0. 05/0p<)؛ اما تغییرمعنی داری در زاویه پوپلیتئال پس از مداخله در  هیچیک از گروه ها مشاهده نشد. همچنین میان طول همسترینگ و میزان بازشدن دهان رابطه مستقیم و معنی داری مشاهده شد. زمان 05/0>p
نتیجه گیری
یافته های این مطالعه نشان داد که یک استرچ 60 ثانیه ای به روی همسترینگ پای غالب می تواند بر مفصل تمپورومندیبولار تاثیرگذار باشد و این نواحی با وجود فاصله ای که از هم دارند باهم مرتبطند.  این ارتباط از طریق فاشیا، سیستم عصبی، زنجیره های عضلانی و ارتباطات بیومکانیکی قابل توجیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immediate and short-term effect of hamstring static stretching on active mouth opening

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Panahi 1
 • Seyed Majid Hosseini 2
 • Khosro Khademi Kalantari 3
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 4
1 1. Student Research Commeittee. MSc of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 2. Assistant Professor of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 3. Professor of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 4. Associate Professor of Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Human body is an integrated unit that acts as a whole in such a way that the function of every part may influence the other parts. In order to understand and reveal these wide and complicated relations with many researches are needed. Therefore, in this study the effect of hamstring muscle stretching on mouth opening in healthy people was investigated as a component of the integrated body.
 
Materials and Methods: Eighty volunteers, 54 men and 26 women, aged 18 to 30 years old, participated in this study. Subjects were divided randomly into two groups. Group 1 underwent a single 60-second hamstring muscle static stretching for dominant leg. The control group received passive patellar mobilization as a placebo intervention for dominant leg. Outcome measure was maximum active mouth opening which measured with a digital caliper and popliteal angle, which measured with a goniometer. These measurements were assessed pre, 5 minutes, 1 hour and 24 hours, post intervention by an examiner blinded to the intervention allocated to each subject.
 
Results: Repeated measures ANOVA revealed significant decrease in mouth opening in group 1 (p<0.05); that was also significant when compared to control group (p<0.05). Popliteal angle was not significantly changed in both groups. In addition positive correlation was found between the active mouth opening and popliteal angle.
 
Conclusion: The present study demonstrated an decrease in active mouth opening in response to the static stretching of hamstring muscles which confirms the hypothesis of a functional relationship between the masticatory and hamstring muscle. This relationship can be explained through myofascial meredians, nervous system, muscle chains and biomechanical linkage

کلیدواژه‌ها [English]

 • hamstring muscles
 • stretching
 • mouth opening
 1. Parsons J, Marcer N. Osteopathy: models for diagnosis, treatment and practice: Elsevier/Churchill Livingstone; 2006.
 2. Bretischwerdt C, Rivas-Cano L, Palomeque-del-Cerro L, Fernández-de-las-Peñas Cs, Alburquerque-SendÃn F. Immediate effects of hamstring muscle stretching on pressure pain sensitivity and active mouth opening in healthy subjects. Journal of manipulative and physiological therapeutics2010;33(1):42-7.
 3. allenberger N, von Piekartz H, Paris-Alemany A, La Touche R, Angulo-Diaz-Parreño S. Influence of different upper cervical positions on electromyography activity of the masticatory muscles. Journal of manipulative and physiological therapeutics2012;35(4):308-18.
 4. Strini PJSA, Machado NAdG, Gorreri MlC, Ferreira AdF, Sousa GdC, Fernandes Neto AJl. Postural evaluation of patients with temporomandibular disorders under use of occlusal splints. Journal of Applied Oral Science2009;17(5):539-43.
 5. Aparicio ÃrQ, Quirante LB, Blanco CsRg, Sendín FA. Immediate effects of the suboccipital muscle inhibition technique in subjects with short hamstring syndrome. Journal of manipulative and physiological therapeutics2009;32(4):262-9.
 6. Maluf SmA, Moreno BG, Crivello O, Cabral C, Bortolotti G, Marques AlP. Global postural reeducation and static stretching exercises in the treatment of myogenic temporomandibular disorders: A randomized study. Journal of manipulative and physiological therapeutics2010;33(7):500-7.
 7. Monteiro W, da Gama FdOD, Maria dos Santos R, Collange Grecco LA, Neto HP, Oliveira CS. Effectiveness of global postural reeducation in the treatment of temporomandibular disorder: Case report. Journal of Bodywork and Movement Therapies2012;17(1):53-8.
 8. Munhoz WC, Marques AP. Body posture evaluations in subjects with internal temporomandibular joint derangement. Cranio: the journal of craniomandibular practice2009;27(4):231-42.
 9. Ries LGK, Bérzin F. Analysis of the postural stability in individuals with or without signs and symptoms of temporomandibular disorder. Brazilian oral research 2008;22(4):378-83.
 10. Neiva MB VO, Silva GCH, Amaral AD. Posture alterations related to temporomandibular joint dysfunction Journal of Dentistry and Oral Hygiene2012;4(1):1-5.
 11. Munhoz WC, Marques AlP, De Siqueira J. Evaluation of body posture in individuals with internal temporomandibular joint derangement. Cranio: the journal of craniomandibular practice2005;23(4):269.
 12. Tecco S, Tetè S, D'Attilio S, Festa F. The analysis of walking in subjects with and without temporomandibular joint disorders. A cross-sectional analysis. Minerva stomatologica2008;57(9):399-411.
 13. Cuccia AM. Interrelationships between dental occlusion and plantar arch. Journal of Bodywork and Movement Therapies2010;15(2):242-50.
 14. Fernández-de-las-Peñas Cs, Carratalá-Tejada Ma, Luna-Oliva L, Miangolarra-Page JC. The immediate effect of hamstring muscle stretching in subjects' trigger points in the masseter muscle. Journal of Musculoskelatal Pain2006;14(3):27-35.
 15. Perinetti G. Temporomandibular disorders do not correlate with detectable alterations in body posture. J Contemp Dent Pract2007;8(5):060-7.
 16. Hoffman M, Schrader J, Applegate T, Koceja D. Unilateral postural control of the functionally dominant and nondominant extremities of healthy subjects. Journal of athletic training1998;33(4):319.
 17. Waseem M, Nuhmani S, Ram C, Agarwal A, Begum S, Ahmad F, et al. A comparative study of the impact of muscle energy technique and eccentric training on popliteal angle: Hamstring flexibility in Indian collegiate males. Serbian journal of sports sciences2010;4(1-4):43-8.
 18. Feland JB, Myrer JW, Schulthies SS, Fellingham GW, Measom GW. The effect of duration of stretching of the hamstring muscle group for increasing range of motion in people aged 65 years or older. Physical Therapy2001;81(5):1110-7.
 19. Dalla Torre di Sanguinetto SA. Identification of motor neuron pool marker genes and analysis of their roles in motor circuit assembly. aus Solothurn, Schweiz University of Basel; 2011.
 20. Latash ML. Neurophysiological basis of movement. Pennsylvania state: Human Kinetics Urbana Champaign, IL; 1998.
  1. DePino GM, Webright WG, Arnold BL. Duration of maintained hamstring flexibility after cessation of an acute static stretching protocol. J Athl Train. 2000 Jan;35(1):56-9.
 21. Spernoga SG, Uhl TL, Arnold BL, Gansneder BM. Duration of maintained hamstring flexibility after a one-time, modified hold-relax stretching protocol. Journal of athletic training 2001;36(1):44.
 22. Richter P, Hebgen E. Trigger points and muscle chains in osteopathy: Thieme; 2008.
 23. Chaitow L, DeLany J. Clinical Application of Neuromuscular Techniques: Volume 1-The Upper Body: Elsevier Health Sciences; 2008.
 24. McPartland JM, Brodeur RR. Rectus capitis posterior minor: a small but important suboccipital muscle. Journal of Bodywork and Movement Therapies1999;3(1):30-5.
 25. Mennell JM. The musculoskeletal system: differential diagnosis from symptoms and physical signs: Jones & Bartlett Learning; 1992.