بررسی اثر عمل جراحی اینتراکور بر حدت بینایی و عیب انکساری افراد پیرچشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1.استادیار چشم پزشکی، دانشگاه ایران، تهران، ایران

2 2.گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 3. کمیته پژوهشی دانشجویی. گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
پیرچشمی از دست دادن وابسته به سن تطابق عدسی است که منجر به عدم توانایی فوکوس در فواصل نزدیک می شود. اینتراکور یک روش درمانی جدید است که می تواند جایگزینی برای عینک نزدیک باشد. با توجه به گرایش مردم به عدم استفاده از عینک بررسی کارایی و نتایج این روش درمانی اهمیت زیادی دارد. هدف این پژوهش ارزیابی حدت بینایی و عیب انکساری بعد از عمل اینتراکور در افراد پیرچشم  بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه که به روش مشاهده ای تحلیلی هم گروهی انجام شد، حدت بینایی و عیب انکساری 22 چشم  ( چشم راست: 11 و چشم چپ: 11 مورد ) از 15 فرد که تحت عمل اینتراکور قرار گرفتند ارزیابی شد . داده های مورد مطالعه، قبل و 12 ماه بعد از عمل مورد آنالیز قرار گرفتند. این افراد  تا قبل از این عمل، جراحی چشمی دیگری انجام نداده و آب مروارید و نامنظمی های قرنیه نداشتند. نتایج این مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS-19 ، آزمون T-test زوجی و Wilcoxon مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
متوسط سن این افراد 4±1/50 سال بود (بازه 5/44-66 سال). میانگین حدت بینایی تک چشمی اصلاح نشده دور از 20/0±74/0 دسیمال به 16/0±85/0 دسیمال افزایش یافت (01/0 >P) و حدت بینایی دوچشمی اصلاح نشده دور از  16/0±85/0 دسیمال به 09/0±92/0 دسیمال افزایش یافت. (05/0 >P) حدت بینایی تک چشمی  نزدیک با اصلاح دور از 07/0±27/0 دسیمال دوازده ماه بعد از عمل به 15/0±39/0 دسیمال افزایش یافت (01/0 >P) و حدت بینایی دوچشمی  نزدیک با اصلاح دور از 07/0±30/0 دسیمال به 21/0±50/0 دسیمال افزایش یافت ، حدت بینایی اصلاح نشده دوچشمی نزدیک از 05/0±23/0 دسیمال به 24/0±68/0 دسیمال افزایش یافت. (001/0 >P) همچنین میانگین  تغییرات عیب انکساری اسفریکال تک چشمی و حدت بینایی تک چشمی و دوچشمی اصلاح شده نزدیک کاهش معنی دار آماری داشته است. (001/0 >P)
نتیجه گیری
بهبود قابل ملاحظه ای در حدت بینایی دور و نزدیک افراد بعد از عمل اینتراکور ایجاد شد، این بهبود در حدت بینائی نزدیک چشمگیرتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of INTRACOR surgery effect on visual acuity and refractive error of presbyopic people

نویسندگان [English]

 • Mahmood Joshaghani 1
 • Mohammad Aghazadeh-Amiri 2
 • Mahdis Mirzaei 3
1 1. Assisstant professor of Ophthalmology , Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 2. Optometry Department, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 3. Student Reseach Committee. MSc in Optometry, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Presbyopia is an age-related loss of lens accommodation that results in an inability to focus at near distances. Intracor is a new surgical treatment for presbyopic patients which claim to be a replacement for near spectacle. Due to great desire among patients for not using spectacles, evaluation of efficiency and results of this surgical treatment has a great significant. The purpose of this study was determining visual acuity and refraction after Intracor surgery on presbyopic patients.
 
Materials and Method: In an observational cohort study, 22 eyes (left eye: 11, right eye: 11) of 15 presbyopic patients were enrolled. Refractive error and visual acuity were evaluated before and 12 months after INTRACOR surgery. Patients with history of previous ocular surgery, corneal irregularity or incident of cataract were excluded. Statistical analyzes was performed by SPSS-19 software. Paired T-test and Wilcoxon signed ranked test was used.
 
Results: Mean age of patients was 50.1 ± 4 years (range 44.5 to 66 years). Average monocular uncorrected distance visual acuity increased from 0.74 ± 0.20 decimal at base line to 0.85 ± 0.16 decimal at last visit (P< 0.01). Average binocular uncorrected distance visual acuity increased from 0.85 ± 0.16 decimal at base line to 0.92 ± 0.09 decimal at last visit (P < 0.05). Average monocular near visual acuity with distance correction increased from 0.27 ± 0.07 decimal at base line to 0.39 ± 0.15 decimal at last visit. Average binocular near visual acuity with distance correction increased from 0.30 ± 0.07 decimal at base line to 0.50 ± 0.21 decimal at last visit (P < 0.01). Average near visual acuity without distance correction increased from 0.23 ± 0.05 decimal at base line to 0.68 ± 0.24 decimal at last visit (P< 0.001). Average of monocular spherical refraction and monocular and binocular corrected near visual acuity had a statistically significant decrease. (P< 0.001)
 
Conclusion: There was a statistically significant improvement in both distance and near visual acuity after Intracor surgery. Improvement in near visual acuity was more significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Presbyopia
 • Visual Acuity
 • Refractive error
 • Intracor
 1. Patel I, West SK. Presbyopia: prevalence, impact, and interventions. 2007. Community Eye Health 20(63): 40-41.
 2. Becker KA, Jaksche A, Holz FG. PresbyLASIK: treatment approaches with the excimer laser. Ophthalmologe 2006; 103(8):667-72.
 3. Tejas D. Fooling the Hands of Time: Viable Presbyopia Solutions. 2009.  Cataract & refractive surgery today Europe. Available at: URL: http://bmctoday.net .Accessed oct,2012.
 4. Gueidj T,Danan A,Lebuisson A. In-vivo architectural analysis intrastromal insicions after INTRACOR surgery usinf Fourier-domain OCT and Scheimpflug imaging. J Emme- tropia. 2011;2(2):85-91.
 5. Bohac MGabrić NAnticić MDraca NDekaris I. First results of  INTRACOR procedure in Croatia. Coll Antropol 2011;35(2):161-6.
 6. Probst L, Chan C. Femtosecond Cataract surgery : A primer. 1th ed. USA: SLACK incorporated; 2012. P. 111.
 7. Holzer MPKnorz MCTomalla MNeuhann TMAuffarth GU. Intrastromal femtosecond laser presbyopia correction: 1-year results of a multicenter study.  J Refract Surg 2012; 28(3):1828.
 8. Holzer MPMannsfeld AEhmer AAuffarth GU. Early outcomes of INTRACOR femtosecond laser treatment for presbyopia. J Refract Surg 2009; 25(10):855-61.
 9. Ruiz LACepeda LMFuentes VC. Intrastromal correction of presbyopia using a femtosecond laser system. J Refract Surg 2009; 25(10):847-54.
 10. Ioannis G. Pallikaris. Novel optical approaches drive cornea-based presbyopia correction. 2011. Ocular Surgery News Asia Pacific Edition. Available at: URL: http://www.healio.com .Accessed oct,2012.
 11. MenassaN, FittingA, Gerd UA, HolzerMP. Visual outcomes and corneal changes after intrastromal femtosecond laser correction of presbyopia. Journal of cataract and refractive surgery 2011; 38(5):765-773.
 12. Thomas BC, Fitting A, Auffarth GU, Holzer MP. Femtosecond laser correction of presbyopia (INTRACOR) in emmetropes using a modified pattern. Journal of Refractive Surgery 2012;28(12):872-878.
 13. Fitting A, Rabsilber T, Auffarth G, Holzer M. Cataract surgery after femtosecond laser intrastromal presbyopia treatment. Journal of cataract and refractive surgery 2012;38(7):1293-1297.
 14. Ashok G, Jorge L. FEMTOSECOND LASER Techniques and Technology.1th ed. India: Jaypee Brothers Medical Publisher; 2012. P.22.