بررسی تاثیر پلاریته محرک بر تعامل دوگوشی در پاسخ شنوایی ساقه مغز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کمیته پژوهشی دانشجویی .کارشناس ارشد شنوایی شناسی. دانشکده علوم توانبخشی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

2 2. عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی. دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

3 3. مربی گروه شنوایی شناسی. دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشجوی دکتری شنوایی شناسی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران. ایران

4 4. کارشناس ارشد آمار زیستی ، مربی و عضو گروه علوم پایه .دانشکده علوم توانبخشی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
پردازش دوگوشی یکی از توانایی های مهم شنوایی انسان است که در درک گفتار در محیط های نویزی نقش اساسی دارد. مؤلفه ی تعامل دوگوشی در انسان به عنوان شاخصی برای ارزیابی پردازش دوگوشی بکار می رود. در این تحقیق برای شناخت بهتر این پدیده در سطح شنوایی ساقه مغز و بررسی این که در کدام پلاریته پاسخ بهتری قابل ثبت است ، مؤلفه ی تعامل دو گوشی پاسخ شنوایی ساقه مغز در پلاریته های مختلف در افراد طبیعی مورد بررسی قرار گرفت تا تاثیر پلاریته محرک کلیک بر مؤلفه تعامل دوگوشی پاسخ شنوایی ساقه مغز مشخص شود.
مواد و روش ها
پاسخ شنوایی ساقه مغز به صورت تک گوشی و دوگوشی در 30 فرد بزرگسال طبیعی (12 مرد و 18 زن) با استفاده از پلاریته های تحریکی انبساطی، انقباضی و متناوب ثبت شد. برای بدست آوردن مؤلفه تعامل دوگوشی در موج V، پاسخ دوگوشی از مجموع پاسخ های تک گوشی کم شد. برای مقایسه ی داده های زمان نهفتگی و دامنه بین سه پلاریته از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد.
بحث
زمان نهفتگی مؤلفه تعامل دوگوشی با ارائه کلیک های با پلاریته انقباضی طولانی تر از حالت ارائه محرک با پلاریته انبساطی بدست آمد (05/0 ˂p). دامنه تعامل دوگوشی با استفاده از کلیک با پلاریته انقباضی بزرگتر از دامنه تعامل دوگوشی در ارائه ی محرک های انبساطی و متناوب بدست آمد (به ترتیب با 001/0 ˂p و 01/0 ˂p).
نتیجه گیری
خصوصیات موروفولوژیک، زمان نهفتگی و دامنه تعامل دوگوشی به نوع پلاریته محرک وابسته است. اختلاف در زمان نهفتگی بین دوپلاریته انبساطی و انقباضی به علت تغییر جزئی زمان نهفتگی بخش های پتانسیل برانگیخته شنوایی است که ناشی از تغییر پلاریته محرک می باشد. با ارائه محرک با پلاریته انقباضی، شناسایی BIC با سهولت بیشتری صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Stimulus Polarity on Binaural Interaction of Auditory Brainstem Response

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Enayat 1
  • Homa Zarrinkoob 2
  • Ahmadreza Nazeri 3
  • Seyed Mehdi Tabatabaee 4
1 1. Student Research Committee. MSc of Audiology. Faculty of Rehabilitation Science. Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
2 2. Member of Audiology Dep, Msc in Audiology, Faculty of Rehabilitation Science. Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran.
3 3. Member of Audiology Dep. Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, PhD Student of Audiology. University of Welfare and Rehabilitation Science.Tehran
4 4. MSc of Biostatistics. Faculty of Rehabilitation Science. Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Binaural perception is an important ability in human auditory system.The human click-evoked binaural interaction component has been known as an index of binaural perception. The purpose of this investigation was to study the stimulus polarity effect on binaural interaction of auditory brainstem response (ABR).
Materials and Methods: ABR’s were recorded monaurally and binaurally in 30 normal adults (12 men & 18 women) using different stimulus polarity. In order to determine binaural interaction component (BIC) from wave V, the binaural response was subtracted from the summed monaural waves (R+L) in each polarity. Repeated measures ANOVA was used to analyze latency & amplitude differences of BIC between the three stimulus polarities.
Results: Condensation clicks produced BIC’s with longer latency compared to rarefaction clicks (p˂0.05). BIC’s amplitude increased by using condensation polarity compared to rarefaction & alternate polarities ( p˂0.001 & p˂0.01, respectively).
 
Conclusion: Amplitude, latency & morphologic characteristics of BIC were dependent on click polarity. Latency differences has been accounted for by small latency shift of the components of monaurally or binaurally evoked potentials resulting from changes in click polarity. Recognition of BIC was easier using condensation polarity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Binaural Interaction
  • Auditory Brainstem Response
  • Stimulus polarity
1.   Fowler CG. Electrophysiological evidence for binaural processing in auditory evoked potentials: The binaural interaction component. 2004;25:39-50.
2.   Clarke EM, Adams C. Binaural interaction in specific language impairment: an auditory evoked potential study. Developmental Medicine & Child Neurology. 2007;49(4):274-9.
3.   McPherson DL, Starr A. Auditory time-intensity cues in the binaural interaction component of the auditory evoked potentials. Hearing research. 1995;89(1-2):162-71.
4.   Delb W, Strauss DJ, Hohenberg G, Plinkert PK. The binaural interaction component (BIC) in children with central auditory processing disorders (CAPD): El componente de interactión binaural (BIC) en niños con desórdenes del procesamiento central auditivo (CAPD). International Journal of Audiology. 2003;42(7):401-12.
5.   Leigh-Paffenroth ED, Roup CM, Noe CM. Behavioral and Electrophysiologic Binaural Processing in Persons with Symmetric Hearing Loss. Journal of the American Academy of Audiology. 2011;22(3):181-93.
6.   He S, Brown CJ, Abbas PJ. Effects of stimulation level and electrode pairing on the binaural interaction component of the electrically evoked auditory brain stem response. Ear and hearing. 2010;31(4):457.
7.   Gordon K, Valero J, Papsin B. Auditory brainstem activity in children with 9-30 months of bilateral cochlear implant use. Hearing research. 2007;233(1-2):97-107.
8.   Fowler C, Horn J. Frequency Dependence of Binaural Interaction in the Auditory Brainstem and Middle Latency Responses. American journal of audiology. 2012;21(2):190-8.
9.   Fowler CG, Broadard RS. Low-Frequency Activity in the Binaural Interaction: Component of the Auditory Brain Stem Response. Ear and hearing. 1988;9(2):65.
10. Jiang ZD. Binaural interaction and the effects of stimulus intensity and repetition rate in human auditory brain-stem. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials Section. 1996;100(6):505-16.
11. Wrege KS, Starr A. Binaural interaction in human auditory brainstem evoked potentials. Archives of Neurology. 1981;38(9):572.
12. Wilson MJ, Kelly-Ballweber D, Dobie RA. Binaural interaction in auditory brain stem responses: parametric studies. Ear and hearing. 1985;6(2):80.
13. Levine RA, Davis PJ. Origin of the click-evoked binaural interaction potential, β, of humans. Hearing research. 1991;57(1):121-8.
14. Dobie RA, Norton S. Binaural interaction in human auditory evoked potentials. Electroencephalography and clinical neurophysiology. 1980;49(3-4):303-13.
15. Schwartz DM, Morris MD, Spydell JD, Ten Brink C, Grim MA, Schwartz JA. Influence of click polarity on the brain-stem auditory evoked response (BAER) revisited. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials Section. 1990;77(6):445-57.