ساخت وروایی پرسشنامه بررسی وظایف نقش والدینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کمیته پژوهشی دانشجویان. دانشجو کارشناسی ارشدکاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 2. دانشجو دکترای کاردرمانی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران

3 3. دانشیار، دکترای کاردرمانی، دانشگاه آکسفورد، آکسفورد، انگلستان

4 4. دانشیار، دکترای کاردرمانی، مرکز تحقیقات اعصاب اطفال، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

5 5. دانشیار، دکترای آمار زیستی، گروه آمار، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
نقش والدین در رشد و پرورش کودکان بسیار مهم و قابل توجه است و شناخت صحیح وظایف این نقش توسط والدین برای کمک بیشتر به کودکانشان بسیار مفید و اساسی است. این پژوهش با هدف ساخت و روایی ابزاری برای بررسی وظایف نقش والدینی انجام شد.
مواد و روش ها
این پژوهش شامل دو  فاز است. در فاز ابتدایی جمع آوری اطالاعات و انتخاب وظایف در حوزه  نقش والدینی با استفاده از منابعی مانند کتاب، مقالات، اینترنت و افراد مجرب در این حوزه و گروهی از والدین صورت گرفت و در فاز دوم روایی صوری و روایی محتوا از طریق در اختیار قرار دادن آیتم های پرسشنامه  به کارشناسان و صاحب نظران بررسی شد.
یافته ها
در فاز ابتدایی از بررسی منابع موجود 75 آیتم استخراج شد که در طی جلسات تخصصی با اساتید راهنما و همچونین با تعدادی از والدین آیتم ها به مورد34 تقلیل یافت. درتعیین روایی صوری و محتوا تنها یک آیتم نمره کافی را کسب نکرده و از آیتم ها حذف شد و نمرات بطور میانگین برای شاخص روایی محتوا 93/0 و برای نسبت روایی محتوایی 80/0 بدست آمد.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج بدست آمده ابزار ساخته شده از روایی مناسب و کافی برای بررسی وظایف نقش والدینی در جامعه برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of Parenting Role Tasks Questionnaire in Persian

نویسندگان [English]

  • Anvar Lotfi 1
  • Mahdi Rezaee 2
  • Zahra PashazadehAzari 2
  • Farzaneh Yazdani 3
  • Mehdi Rassafiani 4
  • Alireza Akbarzadeh-Baghban 5
1 1. Students Research Committee, MSc Student of Occupational Therapy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 2. PhD Student of Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 4. Associate Professor, PhD of Occupational Therapy, Occupational Therapy Senior Lecturer, Faculty of Health and Life Sciences Oxford Brookes University, Oxford, England
4 5. Associate Professor, PhD of Occupational Therapy, Pediatric Neurorehabilitation Research Center, Department of Occupational Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
5 6. Associate Professor, PhD in Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The role of parents in children's development is very important. Good understanding of this role and its tasks is helpful in all aspect of children's life. The purpose of this research was to construct and validate a questionnaire to assess parental role tasks.                
 
Materials and Methods: This study included two phases. In the first phase, information regarding the parental role was selected by using resources such as book, article, internet, and interview with professionals and parent. In the second phase, face validity and content validity were assessed by conducting a research with experts and scholars.
 
Results: In the first phase of the study, 75 items were extracted through the literature review, reduced into 34 by an interview with teachers and parents. In the determining of content validity and face validity, only one item was deleted. Content validity index was also  0/93 and content validity ratio became 0/80.
 
Conclusion: According to the results, this tool is appropriate for assessment parenting role tasks in the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content validity
  • Face Validity
  • parenting role
1. Shokohi Yekta M. Educational effectiveness of interactive problem solving parent and child, Jurnal of family. Tehran 1387.
2. Kishani Farahani M. Effect of once the solvent on the education of children, Esfahan University; 1391.
3. Martin D.The Blackwell encyclopedia of social work wiley, Blackwell.Gary Clapton, University of Edinburgh 2008; .p. 545.
4. Giant HJ. Relations between parents and children. Translated to Persian by: Sartipi S. Tehean: Ettelat Pub; 2005.
5. Tabaresi H. Manshorat al sharif al razie, 6th ed.Ghom: Sharif al razie; 1392 .p148.
6. Tabaresi H.Makarem al akhlagh, 6th ed.Ghom: Sharif al razie; 1392. p.233.
7. Kielhofner, G. model of Human Occupation: Theory  and Application. 4th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
8. Nasiri A. Model Of Human Occupational Therapy. University of  Welfare and Rehabilitation Sciences.Tehran: 1384. 
9. VanLeit BJ. Outcomes of a health promotion program for mothers of children with disabilities: impact on timeuse and coping. Albuquerque, NM: University of New Mexico; 1999.
10. Rowshanbin M.Effectiveness of group positive parenting program on parenting stress among mothers of 4 to 10 year ADHD children (Persian).Thesis for basic of science of psychology. Psychology and behavioral faculty of  Shahidbeheshti University;2006; .pp:25-34.
11. Befera MS, Barkley R.A. Hyperactive and normal girls and boys. Mother–child interaction, parent psychiatric status and child psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry: 1985;26:439–452.
12. Sheeber LB, Johnson J.H. Child temperament, maternal adjustment and changes in family life style. American Journal of Ortho psychiatry1992; 62: 178–185.
13. Johnston C. Parent characteristics and parent-child interactions in families of non problem children and ADHD children with higher and lower levels of oppositional-defiant behavior. Journal of Abnormal Child Psychology 1996; 24:85–104.
14. Hassanzadeh Rangi, N., et al., Development of an Occupational Cognitive Failure Questionnaire (OCFQ): Evaluation validity and reliability. Iran Occupational Health, 2012. 9(1): p. 29-40.
15. Rodriguez-Rosero JE, Ferriani MG, Dela Coleta MF. Multidimensional health locus of control scale - MHLC: validation study. Rev Lat Am Enfermagem. 2002; 10 (2): 179-84.
16. Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology; 2005. 28, 563-575.
17. Zimmerman L, Westfall J. The development and validation of a scale measuring effective clinical teaching behaviors. J Nurs Educ 1988; 27(6): 274-7.
18. Delshad M H.Psychometric measure continuous variables preventive behaviors of hepatitis B virus infection in health care workers. Journal of Mazandaran University Medical science 2014; 24(109):78-89.