بررسی مقایسه ای معیارهای قدرت و منشوری عدسی های طبی کروی پلاستیک با استاندارد ملی مربوطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 چشم پزشک، استاد دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 چشم پزشک، دانشیار دانشگاه شاهد

3 مربی گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 کارشناس ارشد آمارحیاتی، مربی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5 کارشناس گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

6 کارشناس مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

مقدمه و اهداف
استفاده از عینک رایج ترین روش اصلاح عیوب انکساری است و با توجه به این که این وسیله ارتباط نزدیکی با چشم دارد، باید استانداردها در فریم و عدسی آن رعایت شده باشد تا نقش خود را ایفاء و عوارض بینایی ایجاد ننماید. هدف از این تحقیق ارزیابی مقایسه ای فاکتور قدرت اسفریک، سیلندریک و اثر منشوری عدسی های افتالمیک پلاستیک با استاندارد ملی ایران (ISIRI) می باشد.
مواد و روش ها
روش مطالعه به صورت  مشاهده ای توصیفی است، 48 عدسی تک دید پلاستیک سفید بدون خاصیت فوتوکرومیکی، مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
در ارتباط با معیار قدرت اسفریک نتایج زیر بدست آمد:
در مورد هر سه گروه عدسی مورد آزمایش با قدرت های D00/1- و  D00/3- و D00/6- ، در %99 موارد قدرت قرائت شده با دستگاه، در محدوده تلورانس تعیین شده استاندارد یعنی (D 12/0 ±) قرار داشت که در مورد اثر سیلندریک، در قدرت  D00/6- ،  %100 نمونه های مورد آزمایش فاقد اثر سیلندری، در قدرت  D00/3- ، 99%  در محدوده تلورانس تعیین شده استاندارد یعنی (D 09/0±) و در قدرت D00/1- ، 99% در محدوده تلورانس تعیین شده استاندارد یعنی (D 09/0±) قرار داشتند. 
در خصوص اثر منشوری افقی و عمودی: در قدرت D00/6-  در ضمن اینکه تمام نمونه ها دارای اثر منشوری بودند، %99 از موارد در محدوده تلورانس تعیین شده استاندارد یعنی(35/0D±) قرار داشتند. در قدرت D 00/3- ، 99% در محدوده تلورانس تعیین شده استاندارد یعنی (D55/0±) و در قدرت D00/1- ، 99% در محدوده تلورانس تعیین شده استاندارد یعنی (D85/0±) قرار داشتند، که تمامی نتایج فوق با دقت یا استپ 01/0 دستگاه به دست آمد.
نتیجه گیری
قدرت اسفریک، سیلندریک و اثر منشوری عدسی های مورد آزمایش تهیه شده از شرکت های معتبر حائز شرایط استاندارد ملی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Investigation of Prescriptive Ophthalmic Lens Parameters with Iranian National Standards

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ghassemi Broumand 1
 • Hassan Ghasemi 2
 • Saeed Rahmani 3
 • Seyed Mehdi Tabatabaeei 4
 • Mohammad Reza Nazari 5
 • Mohsen akhgary 5
 • Pourya Ghasemi Bruomand 6
1 Professor of Ophthalmology. Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Corresponding author) mghbr31@yahoo.com
2 Ophthalmologist. Shahed University, Tehran, Iran
3 Dept. of Optometry, Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 MSc in Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Dept. of Optometry, Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 MSc Student of MBA. Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Wearing spectacles is the most common procedure for correction of refractive error and because of its close relationship with eye; the standards of frame & lens of glasses play a very important role in preventing vision problems. The purpose of this study was to compare spherical & cylindrical power and prismatic effect of plastic ophthalmic lenses with Iranian national standards.
 
Material & Method: In this Cross sectional-Comparative study 48 plastic ophthalmic single vision lenses were inspected & compared with relative national standards i.e.: ISIRI 8715-1:1385.
 
Results: The spherical power factorwith instruments set as step 0.01, all the cases(-1.00,-3.00,-6.00) were in tolerance with limits of the standards (±0.12 D) .The instrument was set for 0.01 step for cylindrical power, at -6.00                                     D 100% of lenses had no cylindrical power. At -3.00 & -1.00 D about 99% were in tolerance with the standards (±0.09 D).
The effect of horizontal & vertical prism, at the power of -6.00 all lenses show prismatic effect but 99% were in tolerance with the standards (±0.85D). At the power of -3.00 & -1.00 D, prismatic effect of lenses were in tolerance with relative standards (±0.55, ±0.35), respectively.
 
Conclusion: All single vision were collected from famous companies showed the quality of passing  all factors of tests & gained Iranian national standards i.e.: ISIRI 8715-1:1385.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ophthalmic lenses
 • Lensometry
 • Iranian national standards
 1. Congdon NG، Friedman DS، Lietman T. Important causes of visual impairment in the world today JAMA. 2003 15; 290 (15):2057-60.
 2. Benjamin WJ. Borish's Clinical Refraction. Newton: Butterworth-Heinemann publisher; 2006. Pp.1321-1330.
 3. Jalie MO. Ophthalmic Lenses and Dispensing. Newton: Butterworth-Heinemann Publisher، 1999. Pp.1-84.
 4. Iran standard institute &industrial researches. Determination of optical tolerances for uncut finished lenses. 1385.
 5. Brooks CW، Borish IM. System for ophthalmic dispensing. 2nd ed. Newton: Butterworth-Heinemann Publisher; 2007.pp.304-357.
 6. Fannin T E، Grosvenor TH. Clinical optics. 2nd ed. Newton: Butterworth-Heinemann Publisher; 1996. PP: 157-166.
 7. Brooks CW. Essentials of Ophthalmic Lens Finishing. Boston: Butterworth-Heinemann publisher; 2003. pp. 212-226، 292-297.
 8. Calin F، Keziah LP. Spectacle lenses. Oxford Woburn: Butterworth- Heinemann Publisher; 2001. Pp.51-79،120-12.