بررسی و مقایسۀ سرعت نوشتن دانش‌آموزان سوم ابتدایی مدارس دخترانه و پسرانۀ شهر تهران در سال تحصیلی 87-1386

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه کاردرمانیف کارشناسی ارشد کاردرمانی روان، دانشگاه علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 کارشناس کاردرمانی، دانشگاه علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 مربی گروه کاردرمانی کارشناسی ارشد کاردرمانی روان، دانشگاه علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و اهداف
نوشتن به عنوان یک فعالیت عملکردی در اولین سال های آموزش کودک مورد استفاده قرار می گیرد. و از دانش آموزان انتظار می رود نوشتن را به گونه ای فراگیرند که آنها را قادر سازد از آن به نحوی ماهرانه جهت انجام فعالیت های مدرسه استفاده کنند. یکی از موارد مهم برای دانش آموزان و معلمین ، سرعت نوشتن دانش آموزان می باشد. دانش‌آموزان برای حفظ ارتباط با فعالیت‌های مدرسه و به دست آوردن نمرۀ مناسب در امتحانات، باید بتوانند خوانا و سریع بنویسند. هدف از این پژوهش بدست آوردن میانگینی برای سرعت نوشتن دانش آموران سوم ابتدایی می باشد که بتوان براساس آن دانش آموزان کند نویس را تعیین نموده و به بررسی و حل مشکلات آنها پرداخت.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی می‌باشد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانش‌آموزان سوم ابتدایی مدارس عادی دخترانه و پسرانۀ شهر تهران بود. در نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده، از بین مناطق 19گانۀ شهر تهران، مناطق 2 و 16 انتخاب شدند. همچنین از هر منطقه به صورت خوشه‌ای دو مدرسۀ ابتدایی پسرانه و دو مدرسۀ ابتدایی دخترانه به صورت تصادفی انتخاب شدند و کلیۀ دانش‌آموزان سوم ابتدایی دختر و پسر این مدارس مورد ارزیابی قرار گرفتند که شامل 193 دختر و 122 پسر بودند. از این بین 18 دختر و 12 پسر چپ دست بودند. جهت بررسی سرعت حفظ نویسی،دانش آموزان می بایست یک شعر سه بیتی که در پایه ی اول خوانده بودند را پس از حفظ کردن،در مدت 5 دقیقه بنویسند و جهت بررسی سرعت حفظ نویسی، باید متن نوشته شده روی تخته را که در آن تمام حروف الفبای فارسی به کار رفته بود را در مدت 10 دقیقه رونویسی کنند و زمان اتمام کار هر دانش آموز جداگانه ثبت شد
یافته ها
 میانگین سرعت حفظ نویسی 1/31 حرف در دقیقه با انحراف معیار 04/11 و میانگین سرعت رونویسی 05/37 با انحراف معیار 31/8  بدست آمد.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج بدست آمده جنسیت و برتری طرفی تاثیری بر سرعت رونویسی دانش آموزان ندارد. ولی در حفظ نویسی ، برتری طرفی تاثیرگذار است و راست دست ها سریعتر از چپ دست ها بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the handwriting speed among 3rd grade primary school students (Female and Male) in Tehran in 1386-1387

نویسندگان [English]

 • Navid Mirzakhani 1
 • Atiyeh Javantash 2
 • Maedeh Sabagh Turkan 2
 • Rozi Zeinali 3
1 Lecturer of Occupation Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 MSc in Occupational therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Corresponding author) javantash@yahoo.com
3 Lecturer of Occupation Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Handwriting is an important functional task  frequently used in all grades beginning in kindergarten .Children are expected to acquire a level of handwriting proficiency that enables them to make skillful use of handwriting as a tool to carry out their work at school. So handwriting fluency in a written examination requires the writer to maintain sufficient speed. The aim of the study was to examine and compare the speed of hand writing skills between girls and boys students.
 
Material and Method: This Discriptive analytic survey with the technique of cluster sampling was carried out on the 2 sample schools on the areas of two & sixth in great Tehran in 1386-7(s.y).The outcome of measurement were the “speed of copying’’ and “writing of memorized poem”. The subjects included 315 students (193 female, 122 male) of which were 18 left handed girls and 12 left handed boys.
 
Result : The  results  of this study  revealed that the speed of  writing of copying  was 37/05 words/min ,while  the speed of writing  a memorized poem  was 31/1 words/min in the girls and boys students.
 
Conclusion: There were no significant differences between the speed of hand writing among boys and girls and also between Right & Left handed students. However being left or right handed is an important factor in poem memorizing and right handed were faster than left handed.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Speed of handwriting / Female and Male student ‌/ Copying /Written of memorized poem
 1. Summers J، Catarro F. Assessment of Handwriting Speed and factors influencing written output of university students in examinations. Aust Occup Ther 2003; 50(3): 148-157.
 2. Amundson SJ. Prewriting and handwriting skills. In: Case-Smith J، Allen AS، Pratt PN، editors. Occupational Therapy for Children.  5th edi. Mosby co USA:  2005. P.587-614.
 3. Chan AH، Lee PS. Effects of different task factors on speed and preferences in Chinese handwriting. Ergonomics. 2005; 48(1):38-54.
 4. Medwell J.Strand S، Wray D. The role of handwriting in composing for Y2 children. Journal of Reading، Writing and Literacy 2007; 2 (1):11-21.
 5. Summers J، Catarro F. Assessment of handwriting speed and factors influencing written output of university students in examinations. Aust Occup Therap J 2003; 50(3): 148–157.
 6. Graham S. The role of production factors in learning disabled students’ compositions. J EDUC PSYCHOL 1990; 82(4): 781-791.
 7. Wallen M، Bonney M، Lennox L. The handwriting speed test. Adelaide: Helois Art & Book Co.1996.
 8. Ziviani J، Elkins J. Effect of Pencil grip on handwriting speed legibility. ECT J 1986; 38 (3): 247-257.
 9. Summers J. Joint laxity in the finger and its relationship to pencil grasps used by children. Aust Occup Ther2001; 43(3): 132-141.
 10. Eghtedari Z. Assessment of relation between visual perception and Handwriting in childen with learning disorder.[MSc  thesis]. Tehran: Faculty of Rehabilitation،Iran Medical University;2002.[In Persian]
 11. Hamstra Bletz L، Blote Aw. Eevelpoment of Handwriting in primary school: A longitudinal study. Percept Mot Skills 1990; 70(3 Pt 1):759-70.
 12. Marr D، Cermak S. Consistency of handwriting in early elementary students. Am J Occup Ther 2003; 57(2):161-7.
 13. Oehler F. The Effect of Pencil Size and Shape in the pre-writing Skills of kindergartners. University of Indiana polis 2000; 19(3-4): 53-60.
 14. Phelps J، Speck G. Stempel L. The Children's Handwriting Scales، a New Diagnostic Tool. J EDUC RES 1985; 79(1): 46-50.