بررسی تأثیر آنی ماساژ و موبیلیزاسیون ناحیه پا و مچ پا بر روی شاخص های تعادلی افراد سالمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 دکترای تخصصی آمار زیستی ، دانشیار دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و اهداف
افتادن و آسیب های متعاقب آن یکی از بزرگترین چالش های سالمندان است. ارائه روش هایی جهت بهبود شاخص های تعادلی افراد سالمند و جلوگیری از افتادن آنها، از اهداف مهم نظام سلامت جامعه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ماساژ و موبیلیزاسیون ناحیه پا و مچ پا بر تعادل سالمندان می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه مردان و زنان داوطلب بالای 60 سال به صورت تصادفی در دو گروه 15 تایی مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه مداخله، پروتکل درمان شامل انجام 20 دقیقه ماساژ و موبیلیزاسیون در ناحیه پا و مچ پا بود و در گروه شاهد از دیاترمی موج کوتاه به صورت خاموش روی ناحیه مچ پا و کف پا به مدت 20 دقیقه استفاده شد. در این مطالعه افراد در هر گروه با دو آزمون تعادلی بالینی" ایستادن بر روی یک پا" و "رساندن دست ها به طرفین" قبل از شروع پروتکل و بعد از آن، مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج قبل و بعد مقایسه شد.
یافته ها
یافته ها نشان داد پس از انجام 20 دقیقه ماساژ و موبیلیزاسیون پا و کف پا، در آزمون "ایستادن بر روی یک پا" به طور معنی دار تعادل در گروه مداخله بهبود می یابد (05/0P <  ) و اثر متقابل بین زمان و گروه نیز در آزمون "ایستادن بر روی یک پا"  با 01/0P<   در گروه مداخله معنی دار بود. در آزمون "رساندن دست ها به طرفین" اگرچه تفاوت معنی داری قبل و بعد از مداخله در دو گروه مشاهده نشد. اما از نظر عددی افزایش مسافت رساندن دست ها به طرفین در گروه مداخله دیده شد. اثر متقابل بین زمان و گروه در گروه مداخله با  01/0P<   معنی دار بود.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج بدست آمده ماساژ و موبیلیزاسیون ناحیه پا و مچ پا اثرات مثبت آنی بر روی تعادل سالمندان دارد و در صورتی که مطالعات آتی تداوم این اثرات را تأیید نماید می تواند به عنوان روشی آسان و ارزان جهت بهبود شاخص های تعادلی سالمندان معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immediate Effect of Massage and Mobilization of the Feet and Ankles on Balance in the Elderly Adults

نویسندگان [English]

 • Seyyed Majid Hosseini 1
 • Mehdi Nikzad 2
 • Khsoro Khademi-Kalantari 3
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 4
1 Assistant Professor of Physiotherapy, Dept. of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 MSc in Physiotherapy, Dept. of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (corresponding author) mnj58@yahoo.com
3 Professor of Physiotherapy, Dept. of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Falling and its consequences is one of the main concerns of the elderly adults. Introducing techniques for improving balance of elderly and preventing them from falling is the critical goals of the health system in any society. The purpose of this study was to evaluate the immediate effect of massage and mobilization of the feet and ankles on balance for elderly adults.
Materials and Methods: In this study men and women over 60 years of age were randomly assigned into two groups of 15 persons. In the intervention group, the therapeutic protocol included 20 minutes of massage and mobilization on the feet and ankles. In the control group, shortwave diathermy was used for 20 minutes in the off mode (placebo) on the feet and ankles. In this study the subjects in both groups were analyzed by two clinical balance tests namely “one leg standing test” and “Lateral reach test” before and after the start of the protocol and the results were compared before and afterward.
Results:
Findings showed that in the “one leg standing test” the balance is improved significantly in the intervention group after 20 minutes of massage and mobilization (P < 0.05) and the interaction between time and group was also significant in the “one leg standing test” with P < 0.01 in the intervention group. In “Lateral reach test”, although there was not a significant difference before and after the intervention in both groups, a numerical increase was noticed in the lateral reach distance in the intervention group. The interaction between time and group was significant in the intervention group with P < 0.01.
Conclusion: According to the results, massage and mobilization of the feet and ankles has an immediate effect on balance in the elderly adults.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Massage
 • Mobilization
 • Balance
 • Elderly
 1. Mirzaei m, Shams Ghahfarrokhi m. Demographics of Iran on the basis of analysis of the elderly in 2006-1976. The Geriatric, 2007; 2 (5): 331-326 [In persian]
 2. The Iranian statistics Center, The results of the general population and housing census, detailed the entire country, 2006. http://www.ancsdaap.org/cencon2009/Papers/Iran/Iran_slides.pdf [In persian]
 3. Luukinen H, Koski K, Hiltunen L, Kivela SL. Incidence rate of falls in an aged population in northern Finland. J Clin Epidemiol. 1994; 47(8):843-50.
 4. O’Loughlin JL, Robitaille Y, Boivin JF, Suissa S. Incidence of and risk factors for falls and injurious falls among the community-dwelling elderly. Am J Epidemiol. 1993 1;137(3):342-54.
 5. Blake AJ, Morgan K, Bendall MJ, et al. Falls by elderly people at home: prevalence and associated factors. Age Ageing. 1988;17(6):365-72.
 6. Tinetti ME, Williams C. Falls, injuries due to falls, and the risk of admission to a nursing home. N Engl J Med. 1997 30;337(18):1279-84.
 7. Sattin RW, Lambert Huber DA, DeVito CA, et al. The incidence of fall injury events among the elderly in a defined population. Am J Epidemiol. 1990; 131(6):1028-37.
 8. Minino AM, Anderson RN, Fingerhut LA, Boudreault MA, Warner M. Death: injuries 2002. Natl Vital Stat Rep 2006; 54(10): 1-124
 9. Wild D, Nayak USL, Isaacs B. Prognosis of falls in old people at home. J Epidemiol Community Health. 1981; 35(3): 200–204.
 10. Wailer JA. Injury in aged: clinical and epidemiological implications. N Y State J Med .1974; 74(12):2200-8.
 11. Boyd R, StevensJ. Falls and fear of falling: burden, beliefs and behaviours. Age and Aging. 2009; 38(4): 423-428.
 12. Scheffer AC, Schuurmans MJ, van Dijk N, van der Hooft T, de Rooji SE. Fear of falling: measurement strategy, prevalence, risk factors and consequences among older persons. Age and Aging. 2008: 37(1): 19-24.
 13. Tinetti ME. Clinical practice. Preventing falls in elderly persons.N Engl J Med. 2003; 348(1): 42-49.
 14. Rosenhall H. Degenerative changes in the ageing human vestibular geriatric neuroepithelia. Acta Otolaryngol. 1973; 76: 208-20
 15. Skinner HB, Barrack RL, Cook SD. Age-related decline in proprioception. Clin Orthop Relat Res. 1984;(184):208-11.
 16. Sekuler R, Hutman LP. Spatial vision and ageing: I. Contrast sensitivity. J Gerontol. 1980; 35(5):692-9.
 17. Johnson T. Age-related differences in isometric and dynamic strength and endurance. Phys Ther. 1982; 62(7):985-9.
 18. Frischknecht R. Effect of training on muscle strength and motor function in the elderly. Reprod Nutr Dev. 1998; 38(2):167-74.
 19. James B, Parker AW. Active and passive mobility of lower limb joints in elderly men and women. Am J Phys Med Rehabil. 1989; 68(4):162-7.
 20. Gadjosik RL, Vander Linden DW, Williams AK. Influence of age on length and passive elastic stiffness characteristics of the calf muscle-tendon unit of women. Phys Ther. 1999; 79(9):827-38.
 21. Lung MW, Hartsell HD, Vandervoort AA. Effects of aging on joint stiffness: implications for exercise. Physiotherapy Canada 1996; 48(2):96–106.
 22. Vandervoort AA, Chesworth BM, Cunningham DA, Paterson DA, Rechnitzer PA, Koval JJ. Age and sex effects on mobility of the human ankle. J Gerontol. 1992; 47(1):M17-21.
 23. Bernard-Demanze L, Burdet C, Berger L, Rougier P. Recalibration of somesthetic plantar information in the control of undisturbed upright stance maintenance. J Integr Neurosci. 2004;3(4):433-51.
 24. Vaillant J, Vuillerme N, Janvy A, Braujou R, Louis F, Juvin R, et al. Effect of manipulation of the feet and ankles on postural control in elderly adults. Brain Res Bull. 2008 31;75(1):18-22.
 25. Vaillant J, Rouland A, Martigne P, Braujou R, Nissen MJ, Caillat-Miousse J, Vuillerme N, Nougier V, Robert Juvin R. Massage and mobilization of the feet and ankles in elderly adults: Effect on clinical balance performance. Man Ther. 2009;14(6):661-4
 26. Fregly AR, Graybiel A. An ataxia test battery not requiring rails. Aerosp Med. 1968;39(3):277-82..
 27. Brauer S, Burns Y, Galley P. Lateral reach: a clinical measure of medio-lateral postural stability. Physiother Res Int. 1999; 4(2):81-8.
 28. Perry SD. Evaluation of age-related plantar-surface insensitivity and onset age of advanced insensitivity in older adults using vibratory and touch sensation tests. Neurosci Lett. 2006 9;392(1-2):62-7.
 29. Mecagni C, Smith JP, Roberts KE, O’Sullivan SB. Balance and ankle range of motion in community-dwelling women aged 64 to 87 years: a correlational study. Phys Ther. 2000;80(10):1004-11.

 

 

دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین و اردیبهشت 1392
صفحه 40-47
 • تاریخ دریافت: 16 آبان 1391
 • تاریخ بازنگری: 13 دی 1391
 • تاریخ پذیرش: 15 اسفند 1391
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1392