تاثیر تمرینات پیلاتس بر بهبود تعادل پویا و عملکرد راه رفتن مردان سالمند با سابقه زمین خوردن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه. ایران

3 دانشجوی ارشد رفتار حرکتی گروه رفتارحرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز ، تبریز. ایران

4 دانشجوی ارشد رفتار حرکتی گروه رفتارحرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ارومیه ، ارومیه. ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
سالمندان در معرض ضعف تعادل، افتادن، اختلال در عملکرد راه رفتن و در پی آن آسیب، کاهش استقلال و مرگ زودرس قرار دارند، با توجه به اهمیت تعادل در جلوگیری از افتادن و اهمیت عملکرد راه رفتن در انجام فعالیت های روزانه، در این تحقیق تلاش شد تا اثر تمرینات پیلاتس بر بهبود تعادل پویا و عملکرد راه رفتن مردان سالمند با سابقه زمین خوردن بررسی شود.
مواد و روش ها
روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بوده که با روش پژوهشی پیش آزمون- پس آزمون انجام شد. جامعه مورد مطالعه، سالمندان شهر تبریز با میانگین سنی 60 سال به بالا  بودند که به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. 30 سالمند پس از ورود به مطالعه به صورت تصادفی در یکی از دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. وضعیت تعادل و عملکرد راه رفتن سالمندان قبل از شروع تمرینات توسط تست تعادلی برگ و آزمون ارزیابی عملکردی راه رفتن، از هر دو گروه اندازه گیری شد. گروه تجربی به انجام تعدادی از تمرینات منتخب پیلاتس هشت هفته ای پرداختند و گروه کنترل فعالیت های روزانه خود را انجام دادند. پس از اتمام تمرینات از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون T مستقل استفاده شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که بین دو گروه تجربی و شاهد تفاوت معنی داری در آزمون تعادلی برگ (001/0 (P= و آزمون عملکرد راه رفتن (001/0 P=) مشاهده شد.
نتیجه گیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برنامه تمرینی پیلاتس می تواند بر بهبود عملکرد حرکتی به ویژه تعادل و راه رفتن مرتبط با افتادن در مردان سالمند موثر باشد. بنابراین به نظر می رسد تمرینات پیلاتس روش تمرینی سودمندی جهت حفظ عملکرد حرکتی سالمندان باشد و خطر افتادن و هزینه های درمانی وابسته به آن را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impacts of Pilates trainings on improvements of dynamic balance and gait performance in elderly men with falling background

نویسندگان [English]

 • Hossein Donyapour 1
 • Hasan Mohammadzade 2
 • Mehri Abedini 3
 • Saeed Rezaye 4
 • Hadis Safari 3
1 Bsc of Physical Education
2 Associate professsor. Department of Human Motor Behavior. Urmia University. Urmia. Iran
3 MSc Motor Behavior. Department of Human Motor Behavior. Tabriz University.Tabriz. Iran (Corresponding author) abedinimehri@yahoo.com
4 MSc Motor Behavior. Department of Human Motor Behavior. Urmia University. Urmia. Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Elderly are exposed to risk of poor balance, falling ground, gait dysfunction and the subsequent damage, loss of independence and premature death. Given the importance of balance to prevent falls and gait performance in daily activities, this study attempts to investigate effectiveness of Pilates trainings on improvements of dynamic balance and gait performance in elderly individuals with a history of falling ground.
 
Materials and Methods: This study was a quasi-experimental research which was done by pre-test and post-test method. The statistical population of study was elderly people of Tabriz (60 years and older). They were selected on a voluntary basis.Thirty people were randomly assigned to two groups (experimental and control) after entering the study. Prior to training, balance and gait performance and walking were tested using Berg balance test and functional evaluation of gait, respectively. Experimental group performed the Pilates training for eight weeks and Control group did their daily activities. Upon completion of training, both groups were assessed. Descriptive statistics and inferential statistics by using T test analysis were used for data analysis.
 
Results: The results showed that there is no significant difference between experimental and control groups in the Berg Balance and walking performance tests, but the experimental group outperformed the control group in post- test.
 
Conclusion: The obtained results confirm the role of Pilates exercises to improve balance and gait performance in older men with a history of falls. Because of no improvement in balance and gait performance of control subjects, we can attribute the improvement in balance and gait performance of the experimental group to the effect of these exercises.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pilates training
 • dynamic Balance
 • gait performance
 • Elderly men
 1. Greenlund L, Nair K. Sarcopenia-consequences mechanisms and potential therapies. Mechanisms of ageingand development 2003; 124 (3):287-99.
 2. Safavi-Bayat Z, Zorriasatain F. Determining risk factors associated with falling among elderly at residential care facilities in Tehran (in Persian). The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2008; 11 (4): 66-70.
 3. Xia Q, Jiang Y, Niu C, Tang C, Xia Z. Effectiveness of a community- based multifaceted fall- prevention intervention in active and independent older Chinese adults. Injury Prevention 2009; 15(4): 248-51.
 4. Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor control: Translating research into clinical practice. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2006; p. 157-257.
 5. Woollacott M, Shumway-Cook A. Attention and the control of posture and gait: a review of an emerging area ofresearch. Gait Posture 2002; 16(1): 1-14.
 6. Salminen M, Vahlberg T, Sihvonen S, Sjosten N, Piirtola M, Isoaho R, et al. Effects of risk-based multifactorial fall prevention on postural balance in the community-dwelling aged: A randomized controlled trial. Archives of gerontology and geriatrics 2009; 48 (1): 22-7
 7. Lacour M, Bernard-Demanze L, Dumitrescu M. Posture control, aging and attention resources: Models and posture-analysis methods. Neurophysiologie Clinique 2008; 38 (6): 411 21
 8. Spiriduso W. Physical dimention of aging. Champaign, Illinoise; Human Kinetics 1995; pp: 30-90.
 9. Iwamoto J, Suzuki H, Tanaka K, Kumakubo T, Hirabayashi H, Miyazaki Y, et al. Preventative effect of exerciseagainst falls in the elderly: a randomized controlled trial. Osteoporos Int 2009; 20(7): 1233-40.
 10. Cromwell RL, Meyers PM, Meyers PE, Newton RA. Tae Kwon Do: An effective exercise for improving balance and walking ability in older adults. The journals of gerontology 2007; 62 (6): 641-6.
 11. Madureira MM, Takayama AL, Gallinaro VF, Caparbo RA, Costa RM Pereira. Balance training program is highly effective in improving functional status and reducing the risk of falls in elderly women with osteoporosis: a randomized controlled trial. Osteoporos Int. 2007; 18(4): 419–425.
 12. Fernanda Daniel, Rodrigo Vale, Tania Giani, Silvia Bacellar, Estelio Dantas. Effects of a Physical Activity Program on Static Balance and Functional Autonomy in Elderly Women. Macedonian Journal of Medical Sciences 2010; 3(1): 21-26.
 13. Lin MR, Hwang HF, Wang YW, Chang SH, Wolf SL. Community-based tai chiand its effect on injurious falls, balance, gait, and fear of falling in older people.Phys Ther. 2006; 86(9):1189-1201
 14. Mete S, Milert A. Joseph Pilates' method and possibilities of its appilcation in physiotherapy. MedicalRehabilitation 2007; 11(2): 27-36.
 15. Kloubec JA. Pilates for improvement of muscle endurance, flexibility, balance, and posture. J Strength Cond Res 2010; 24(3): 661-7.
 16. Kristin S. Integrating pilates-based core strengthening into older adult fitness programs implications for practice.Topics in Geriatric Rehabilitation 2005; 21(1): 57-67.
 17. Nazakatolhosaini M, Mokhtari M, Esfarjani F. The effect of pilates training on improvement of motor and cognitive functions related to falling in elderly female 2012; 91 (8): 489_501
 18. Caldwell K, Harrison M, Adams M, Triplett NT. Effect of Pilates and taiji quan training on self-efficacy, sleepquality, mood, and physical performance of college students. J Bodyw Mov Ther 2009; 13(2): 155-63.
 19. Sekendiz B, Altun Q, Korkusuz F, Ak n S. Effects of Pilates exercise on trunk strength, endurance and flexibilityin sedentary adult females. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2007; 11: 318-26.
 20. Irez GB, Ozdemir RA, Evin R, Irez SG, Korkusuz F. Integrating Pilates exercise into an exercise program for 65+year-old women to reduce falls. Journal of Sports Science and Medicine 2011; 10: 105-11.
 21. Irez BB. Pilates exercise positively affects balance, reaction time, muscle strength, number of falls and psychological parameters in 65+ years’ old women. [Thesis]. Turkish: Middle East Technical University 2009.
 22. Kaesler DS, Mellifont RR, Kelly PS, Taaffe DR. A novel balance exercise program for postural stability in older adults: A pilot study. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2007; 11(1): 37-43.
 23. Bersot Ribeiro A, Pereira J. Balance improvement and reduction of likelihood of falls in older women after Cawthorne and Cooksey exercises. Braz J Otorhinolaryngol. 2005; 71(1):38-46. 
 24. Davatgaran K, et al. Translation and Standardization of the Persian version of equivalent Berg Balance Scale in the Iranian Elderly 2005.
 25. Askari T, et al. Interrater and Intrarater relibility of berg balance scale for evaluation of balance in children with spastic crebral palsy 2006.
 26. Wrisley DM, Kumar N. Functional Gait Assessment: concurrent, discriminative, and predictive validity in community dwelling older adults. Phys Ther. 2010;90(5):761-73. 
 27. Wrisley DM, Marchett GF, Kuharsky DK, Whitney SL, Reliability, internal consistency, & validity of data obtained with the functional gait assessment. Physical Therapy 2004; 84(10): 906-916.
 28. Rydeard R, Leger A, Smith D. "Pilates – based therapeutic exercise: effect on subjects with nonspecific chronic low back pain and functional 2006.
 29. Hobeika CP. Equilibrium and balance in the elderly. Ear Nose Throat J 1999; 78(8): 558-6.
 30. Anderson MA. Return to competition. In zachazewski, Magee, D.I: Athletic injuries and rehabilitation, First ed. WB Sunders company, New York 1996; 229-261.
 31. Siqueira Rodrigues BG, Ali CS, Bento Torres NV, Oliveira EM, Martin Dantas EH. Pilates method in personal autonomy, static balance and quality of life of elderly females. J Bodyw Mov Ther 2010; 14(2): 195-202.
 32. Hall DW, Aguilar E, Larkam E. Effects of Pilates-basedtraining on static and dynamic balance in an elderly population. Med Sci Sports Exerc 1999; 31: 388.
 33. Chang JT, Morton SC, Rubenstein LZ, Mojica WA, Maglione M, Suttorp MJ, et al.  Interventions for the prevention of falls in older adults: systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. BMJ 2004; 328(7441): 680.
 34. Segal NA, Hein J, Basford JR. The effects of Pilates training on flexibility and body composition: an observational study. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85(12): 1977-81.