بررسی بسامد پایه‌ی صدای آموزگاران مقطع ابتدایی در واکه‌های زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. آسیب شناس گفتار و زبان ، گروه گفتاردرمانی، بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

2 2. استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گروه زبان شناسی و زبان های خارجی. تهران. ایران

3 3. استاد و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه زبانشناسی. تهران. ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
آموزگاران یکی از استفاده‌‌کنندگان حرفه‌ای از صدا هستند و به همین دلیل در معرض خطر ابتلا به اختلالات صوتی قرار دارند. با توجه به شیوع بالای اختلالات صوتی میان آموزگاران ، آشنایی با چگونگی ایجاد این اختلالات می‌تواند عامل مهمی در پیشگیری از آنها باشد. در پژوهش حاضر رابطه بین بسامد پایه واکه‌ها و تغییرات همراه با آن، بر صدای آموزگاران زن شاغل در مقطع ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته تا در نهایت به یک پارامتر تشخیصی ساده جهت جلوگیری از آسیبهای بعدی دست یابیم.
مواد و روش ها
در این پژوهش که در آن از روش پیمایشی از نوع مقطعی استفاده شده، نود  نفر آموزگار زن شاغل در مقطع ابتدایی مدارس دخترانه با میانگین سنی 2/42 سال(گروه مورد) با نود نفر زن خانه‌دار(گروه شاهد) با میانگین سنی 6/42 سال(گروه شاهد) مقایسه شدند. اطلاعات زمینه‌ای از طریق مصاحبه و معاینه حنجره از طریق استروبوسکوپی توسط پزشک گردآوری و سپس آزمون تولید واکه‌ها گرفته شد. در مرحله بعدی اطلاعات به‌دست‌آمده توسط نرم‌افزار  Dr. Speech و برنامه Real Analysis مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت میانگین بسامد پایه دو گروه مورد و شاهد مقایسه شد.
یافته ها
یافته‌ها نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین بسامد پایه گروه مورد و گروه شاهد وجود دارد( 001/0P<  ). میانگین بسامد پایه در گروه مورد (03/210 هرتز با انحراف معیار 65/25) بزرگتر از گروه شاهد (11/194 هرتز با انحراف معیار81/20) بود( 001/0P<  ).  همچنین در گروه آموزگاران با افزایش سن و سابقه شغلی میزان بسامد پایه کاهش ‌یافت( 001/0P<  ).
نتیجه گیری
یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان می‌دهند که مدت زمان اشتغال آموزگاران بر بسامد پایه صدای آنها تاثیر می‌گذارد. یعنی با افزایش  مدت زمان اشتغال آموزگاران ، بسامد پایه صوت آنها کاهش می‌یابد. بنابراین، می‌توان گفت آگاهی از اطلاعات حاصل از این پژوهش می‌تواند پیش‌زمینه‌ اقدامات پیشگیرانه‌ای نظیررعایت بهداشت صوتی و آموزش نحوه استفاده صحیح از صدا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of fundamental Frequency of Farsi vowels in Female Primary School Teachers

نویسندگان [English]

 • Nazila Sandoughdar 1
 • Belghis Rovshan 2
 • Yahya Modarresi Tehrani 3
1 1. Clinic of Speech therapy, Taleghani General Hospital, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Iran
2 2. Department of linguistics and foreign languages, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 3. Institute for Humanities and Cultural studies, Department of Linguistics, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Teachers are one of the professional voice users, so voice disorders have higher rate among them. The prevalence of voice disorders is high (47.5 %) in them .Detailed information about voice disorders may be one of the most important factors for preventing it. This research is performed to investigate the relationship between Fundamental frequency and its possible changes in female primary school teachers with voice disorder.
 
Materials and Methods: In this field cross-sectional survey, 90 female teachers in primary schools with mean age of 42.2 years were compared with 90 non-teacher females with mean age of 42.6 years. Background information was collected via interview and laryngeal assessment by Stroboscopy. Vowel production test was performed and recorded by Sound recorder program was assessed by Dr. Speech device and Real Analysisprogram. Data were compared between groups.
 
Results: Results showed there was significant difference in fundamental frequency between groups (p<0.001). The mean of fundamental frequency was greater in teacher s’ voice (210.03 ±25.65 Hz) than in non-teachers’ voice (194.11± 20.81Hz) (p<0.001).
 
Conclusion: Finding reveals that age and years of occupation affect fundamental frequency in teachers group. In other words, increasing the age and years of occupation is related to decreasing of the fundamental frequency. The detailed information about the prevalence of voice disorders among teachers can prepare an appropriate situation for some preventional activities such as voice hygience and professional voice training.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fundamental Frequency
 • School teachers
 • vowels
 1. Boone D. Introduction.In: Boone D,editor. is your voice telling on you?.2en ed. San Diego: Singular Publishing; 1993.p.1-10.
 2. Colton R.Voice Misuse and Abuse.In: Calton R, editor. Understanding voice problems.4 th ed. London:William &Wilkins publisher;2010.p.78-90.
 3. Ilomäki I, Leppänen K, Kleemola L, Tyrmi J, Laukkanen AM, Vilkman E..Relationships between self-evaluations of voice and working conditions, background factors, and phoniatric findings in female teachers. Logoped Phoniatr Vocol . 2009; 34(1):20-31
 4. Aronson A.Studies in clinical diagnosis.In: Aronson A, Bless D, editor. Clinical voice disorder.4th edition. New York:Thieme medical publisher; 2009. p.280-290.
 5. Simberg S, Laine A, Sala E, Rönnemaa AM. Prevalence of voice disorders among future teachers. J Voice. 2000; 14(2):231-5
 6.  Yanagihara N,  Koike Y, Von Leden H. Phonation and respiration. J Folia Phoniatr Logopaed.  1967 ;19(1):153–166
 7. Bovo R, Galceran M, Petruccelli J, Hatzopoulos S.Vocal problems among teachers, J voice. 2007 ; 21(6):705-22
 8. Van Lierde KM, Claeys S, Dhaeseleer E, Deley S, Derde K, Herregods I. The vocal quality in female student teachers during the 3 years of study. J voice.  2010;24(5):599-605                    
 9. Smith E, Gray SD, Dove H, Kirchner L, Heras H. Frequency & effects of teachers’ voice problems. J voice. 1999; 11(1):81-7
 10.  Baken  R.J. Therapy for voice disorders. In:  Baken  RJ, Robert F. Orlikoff, editors.Clinical measurement of speech and voice. 2en ed. New York City: Singular Publishingp; 1996.p.210-215.
 11. Petrović-Lazić M, Babac S, Vuković M, Kosanović R, Ivanković Z. Acoustic voice analysis of patients with vocal fold polyp, J Voice.2011;25(1):94-7
 12. Mogjiri F, Azamiyan F, Salehi A. Relationship between subjective voice complaints and acoustic assessment of Fundamental frequency in elementary school teachers of Isfahan. Journal of Research in Rehabilitation Science 2011; 7(3):311-319.
 13. Gottas C, Star CD.Vocal fatigue among teachers. Folia Phoniatr (Basel). 1993; 45(3):120-9.
 14. Koufman JA, Blalock PD. Vocal fatigue and the professional voice user: Bogart-Bacall syndrome. Laryngoscope. 1988; 98(5):493-8.