مقایسه تاثیر دو روش بستن چشم بطور تمام وقت و پاره وقت در درمان تنبلی چشم (غیر استرابیسمی با شدت متوسط) در کودکان 3 تا 7 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دکترای اپتومتری. مربی آموزشی دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

2 2. کمیته تحقیقات دانشجویی. کارشناس ارشد اپتومتری. شعبه بین الملل. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

3 3. چشم پزشک، استاد دانشکده علوم توانبخشی . دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

4 4. دکتری تخصصی آمار زیستی، دانشیار دانشکده علوم توانبخشی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
با توجه به اینکه میزان بستن چشم سالم در درمان آمبلیوپی ، بین اپتومتریست ها و چشم پزشکان مختلف، متفاوت است. این مطالعه جهت مقایسه دو روش بستن پاره وقت ( 2 تا 5 ساعت در روز) و تمام وقت( بیش از 6 ساعت در روز) جهت یافتن حداقل زمان موثر در درمان تنبلی چشم غیر استرابیسمی انجام گرفت. 
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود و جامعه مورد بررسی ، کودکان شرکت کننده در طرح سنجش پیشگیری از آمبلیوپی اداره بهزیستی شهرستان تبریز در سال 91 بودند .کودکان آمبلیوپ شرکت کننده در این مطالعه،  بصورت بلوکهای جایگشتی تصادفی در دو گروه بستن چشم سالم بطور تمام وقت و پاره وقت قرار گرفتند. معاینات دوره ای بصورت ماهانه انجام شد و  به مدت 6 ماه  بطول انجامید. نتایج کلیه تست ها به کمک نرم افزار SPSS18 و آزمونهای t  مستقل، t زوجی، رگرسیون چند گانه و دقیق فیشر مورد توصیف و تحلیل قرار گرفتند .
یافته ها
از کل 4565 کودکی که مورد ارزیابی قرار گرفتند ،  125 کودک با مشکل آمبلیوپی شناسایی گردید و از این تعداد 80  نفر (بین 3 تا 7 سال)که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند انتخاب شدند و در دو گروه بستن پاره وقت (2 ساعت در روز) و تمام وقت (6 ساعت در روز) قرار گرفتند.  40 نفر در گروه بستن پاره وقت و 40 نفر در گروه تمام وقت قرار گرفتند . اختلاف نمرات حدت بینایی قبل و بعد از درمان با 293/0=p نشان داد که دو گروه از این نظر اختلاف معنی دار آماری ندارند.
نتیجه گیری
با توجه به یافته های آماری نسبت میزان بهبودی این دو روش مشابه بوده و اختلاف معنی داری مشاهده نشد. لذا می توان نتیجه گرفت که برای جلوگیری از عوارض نامطلوب بستن چشم سالم ، روش صحیح درمان آمبلیوپی غیر استرابیسمی با شدت متوسط، احتمالاً روش پاره وقت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of full time and part time patch (in nonstrabismic & moderate amblyopia) in 3-7 years old children

نویسندگان [English]

 • Mohammad Aghazadeh-Amiri 1
 • Nader Ghorbanian 2
 • Mohammad Ghasemi-Broumand 3
 • Alireza Akbarzadeh-Baghban 4
1 1. OD. of Optometry , Department of Optometry , Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 2. Student Research Committee, MSc in Optometry , Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 3. Professor of Ophthalmology. Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 4. Associate Professor of Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Considering  appropriate  different  ways  and  views  between  optometrists  and  ophtalmologists  about  time  of  patching  the  safe  eye , it  was  nessary  to  performe  an  investigation  about  this  subject . The  main  purpose  of  this  investigation  was  to  compare  two  methods  of  part  time  and  full  time  patching  to find the  least  effective  time  in  treatment  of  nonstrabismic and moderate  amblyopia. 
Materials and Methods: The  present  study  was  based  on  clinical  experiments and  the  tests  were  done  by  Autorefractometer, Retinoscope, Ophtalmoscope  and  Broken wheel . There were 4565 children in screening test. About  80  amblyopic  children  aged between  3-7  years  old  were  selected  from 125 cases  with the problem of amblyopia . Periodical exams were done monthly. Independent T, dependent T, regresion, and Fisher’s Exact Tests were for statistical analyses (SPSS 18).
Results: Eighty  amblyope  children  were  classified  in  2  groups  of  closing  safe  eye  in  full  time  or  part  time  patching. The difference of visual acuity was measured before and after treatment. There was not any statistical difference between 2 groups (p=0.293).
Conclusion: Considering  statistical  results , the  extent  of  improvement  was  equal  between  these  2  groups  and   there  was not  any  meaningful  difference  between  them.  So,  it  would  be  concluded  that  in order to prevent  unwanted  side effects  of  closing  the  safe  eye, an appropriate method  for   treatment of  unstrabismic  amblyopia may be  the  part  time  patching.       

کلیدواژه‌ها [English]

 • Amblyopia
 • Full time patching
 • Part time patching
 • nonstrabismic and moderate amblyopia
 1. Stewart CE, Moseley MJ, Stephens DA, Fielder AR. Treatment dose-response in amblyopia therapy: the Monitored Occlusion Treatment of Amblyopia Study (MOTAS).Invest Ophthalmol Vis Sci. 2004; 45(9):3048-54.
 2. Hopkins B, Johnson SP, eds. Neurobiology of infant vision. Westport, CT: Praeger, 2003:43-103.
 3. Blakemore C, Garey L, Vital-Durand F. The physiological effects of monocular deprivation and their reversal in the monkey's cortex. J Physiol. 1978; 237(1): 195–216.
 4. Ciuffreda KJ, Levi DM, Selenow A. Amblyopia Boston : Butterworth- Heinemann, 1991:1-64
 5. Robert Rutstein. Contemporary issues in amblyopia treatment. Optometry journal of the American optometric association. 2005; 76(10): 570.
 6. Rutstein RP, Fuhr PS. Efficacy and stability of amblyopia therapy. Optom Vis Sci. 1992; 69(10):747-54.
 7. Phelps WL. Contact lenses in strabismus. Am Orthopt J 1971; 21:107-9.
 8. Ron A, Nawratzki I. Penalization treatment of amblyopia: a Follow-up study of two years in older children. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 1982; 19(3):137-9.
 9. Holmes jm, kraker Rt, Beck Rw, et al. A randomized trial of prescribed patching regimens for treatment of severe amblyopia in children. 2003, 110(11):2075-87.
 10. Hardesty HH. Occlusion amblyopia: report of a case. AMA Arch Ophthalmol. 1959; 62(2):314-6.
 11. Timothy hug OD. Full time occlusion compared to part time occlusion for the treatment of amblyopia. Optometry. 2004; 75(4):241-4.
 12. Stewart CE, Fielder AR, Stephens DA, Moseley MJ. Design of the monitored occlusion treatment of amblyopia study Br J Ophthalmol. 2002; 86(8): 915–919.
 13. Repka MX, Beck RW, Holmes JM, et al. A randomized trial of patching regimens for treatment of moderate amblyopia in children. Arch Ophthalmol. 2003;121(5):603-11.
 14. Raymond T. Kraker. A randamized trial to evaluate 2 hours of daily patching for strabismic and anisometropic amblyopia in children. Ophthalmology. 2006; 113(6):904-12.