تنظیمات پاسچرال پیش بینانه عضلات تنه در حرکت فلکسیون یکطرفه اندام فوقانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. استادیار فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 2. دانشیار فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 3. استاد فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

4 4. استاد بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

مقدمه و اهداف
تناقضات در مورد فعالیت پیش بینانه عضله عرضی شکمی و وجود مطالعات محدود در زمینه فعالیت عضلات تنه در دو سمت ستون فقرات حین حرکت یک طرفه اندام فوقانی محققان این مطالعه را بر آن داشت تا تحقیقی را به منظور ارزیابی فعالیت پیش بینانه عضلات تنه بصورت دو طرفه حین فلکسیون یکطرفه اندام فوقانی انجام دهند.
مواد و روش ها
18 فرد سالم در این مطالعه شرکت کردند. فعالیت الکترومیوگرافی عضله دلتوئید قدامی راست و همچنین عضلات عرضی شکمی / مایل داخلی، مالتی فیدوس سطحی کمری و ارکتوراسپاین کمری دوطرف حین حرکت فلکسیون یکطرفه اندام فوقانی راست با حداکثر سرعت در پاسخ به یک سیگنال نوری ثبت گردید و داده های زمان تأخیر شروع فعالیت پیش بینانه و شدت فعالیت پیش بینانه عضلات تنه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها
عضله عرضی شکمی / مایل داخلی سمت مقابل، اولین عضله ای بود که در حین حرکت فلکسیون یکطرفه اندام فوقانی بصورت پیش بینانه وارد عمل شد. عضله عرضی شکمی / مایل داخلی همان سمت دیرتر از تمامی عضلات تنه وارد عمل گردید (0005/0>P). علاوه براین، فعالیت پیش بینانه عضله عرضی شکمی / مایل داخلی همان سمت بطور معنی داری کمتر از سایر عضلات تنه بود (0005/0>P). تفاوت معنی داری بین سایر عضلات تنه در زمان تأخیر شروع و شدت فعالیت پیش بینانه مشاهده نشد (05/0<P).
نتیجه گیری
فعالیت پیش بینانه نرمال حین فلکسیون یک طرفه اندام فوقانی، هم انقباضی پیش بینانه دو طرفه عضله عرضی شکمی نمی باشد. از آنجاکه فعالیت همزمان دوطرفه این عضله به عنوان یکی از تمرینات مهم درمانی در بیماران کمردرد مزمن مکانیکی مطرح می باشد، پیشنهاد می شود که قبل از توصیه به تجویز این تمرین مطالعات بیشتری در زمینه فعالیت عضله عرضی شکمی در افراد سالم صورت گیرد تا در زمینه الگوی نرمال فعالیت عضلانی عرضی شکمی توافق عمومی حاصل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anticipatory Postural Adjustments of Trunk Muscles during Unilateral Arm Flexion

نویسندگان [English]

 • Sanaz Davarian 1
 • Nader Maroufi 2
 • Esmaeil Ebrahimi Takamjani 3
 • Farzam Farahmand 4
1 1. Assistant Professor of Physical Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 2. Associate Professor of Physical Therapy, Faculty of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 3. Professor of Physical Therapy, Faculty of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 4. Professor of Biomechanics, Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Controversy regarding feedforward activation of transversus abdominis and limited studies regarding bilateral activation of trunk muscles during unilateral arm movement lead us to perform a study to evaluate bilateral anticipatory activity of trunk muscles during unilateral arm flexion.
 
Materials and Methods: Eighteen healthy subjects participated in this study. The electromyographic activity of the right Anterior Deltoid (AD) and bilateral trunk muscles including the Transversus Abdominis/Obliquus Internus (TA/OI), Superficial Lumbar Multifidus (SLM) and Lumbar Erector Spinae (LES) during rapid flexion of the right upper limb in response to a visual stimulus was recorded and the onset latency and anticipatory activity of the recorded trunk muscles were calculated.
 
Results: The cotralateral TA/OI was the first muscle activated in anticipation of the right arm flexion. The ipsilateral TA/OI activated significantly later than all other trunk muscles (P<0.0005). In addition, anticipatory activity of the ipsilateral TA/OI was significantly lower than all other trunk muscles (P<0.0005). There was no significant difference in either onset latency or anticipatory activity among other trunk muscles (P>0.05). 
 
Conclusion: Normal anticipatory activity during unilateral arm flexion was not bilateral anticipatory co-activation of TA/OI. Further surveys are required to detect normal muscle activation pattern in healthy subjects prior to prescribing bilateral activation training of Transversus Abdominis for subjects with chronic low back pain.
 
Key words:
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anticipatory Postural Adjustments
 • Motor Control
 • Low Back
 • Internal Perturbation
 1. Bouisset, S. and M.C. Do, Posture, dynamic stability, and voluntary movement. Clinical Neurophysiology, 2008. 38: p. 345-362.
 2. Nana-Ibrahim, S., et al., Target size modifies anticipatory postural adjustments and subsequent elementary arm pointing. Experimental brain research, 2008. 184: p. 255-260.
 3. Yiou, E., A. Hamaoui, and S.L. Bozec, Influence of base of support size on arm pointing performance and associated anticipatory postural adjustments. Neuroscience Letters, 2007. 423: p. 29-34.
 4. Marshall, P. and B. Murphy, The validity and reliability of surface EMG to assess the neuromuscular response of the abdominal muscles to rapid limb movement. Journal of Electromyography and Kinesiology, 2003. 13(5): p. 477-489.
 5. Hodges, P., et al., Three dimensional preparatory trunk motion precedes asymmetrical upper limb movement. Gait and Posture, 2000. 11(2): p. 92-101.
 6. Hodges, P. and C. Richardson, Feedforward contraction of transversus abdominis is not influenced by the direction of arm movement. Experimental Brain Research, 1997. 114(2): p. 362-370.
 7. Aruin, A.S. and M.L. Latash, Directional specificity of postural muscles in feed-forward postural reactions during fast voluntary arm movements. Experimental Brain Research, 1995. 103: p. 323-32.
 8. Cresswell, A., L. Oddsson, and A. Thorstensson, The influence of sudden perturbations on trunk muscle activity and intra-abdominal pressure while standing. Experimental Brain Research, 1994. 98(2): p. 336-341.
 9. Hodges, P., A. Cresswell, and A. Thorstensson, Preparatory trunk motion accompanies rapid upper limb movement. Experimental brain research, 1999. 124(1): p. 69-79.
 10. Pozzo, T., M. Ouamer, and C. Gentil, Simulating mechanical consequences of voluntary movement upon whole-body equilibrium: the arm-raising paradigm revisited. Biological Cybernetics, 2001. 85(1): p. 39-49.
 11. Stapley, P., et al., Does the coordination between posture and movement during human whole-body reaching ensure center of mass stabilization? Experimental Brain Research, 1999. 129(1): p. 134-146.
 12. Stapley, P., T. Pozzo, and A. Grishin, The role of anticipatory postural adjustments dyring whole body forward reaching movement. Neuroreport, 1998. 9: p. 395-401.
 13. Crommert ME, Ekblom MM, and A. Thorstensson, Activation of transversus abdominis varies with postural demand in standing. Gait and Posture, 2011. 33: p. 473-477.
 14. Allison, G.T., S.L. Morris, and B. Lay, Feedforward responses of transversus abdominis are directionally specific and act asymmetrically: implications for core stability theories. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 2008. 38(5): p. 228-237.
 15. Morris, S.L., B. Lay, and G.T. Allison, Corset hypothesis rebutted - Transversus abdominis does not co-contract in unison prior to rapid arm movements. Clinical Biomechanics, 2012. 27(3): p. 249-254.
 16. Silfies, S.P., et al., Differences in feedforward trunk muscle activity in subgroups of patients with mechanical low back pain. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2009. 90(7): p. 1159-1169.
 17. Maeda, K. and K. Fujiwara, Effects of preparatory period on anticipatory postural control and contingent negative variation associated with rapid arm movement in standing posture. Gait and Posture, 2007. 25(1): p. 78-85.
 18. Sjödahl, J., et al., The postural response of the pelvic floor muscles during limb movements: A methodological electromyography study in parous women without lumbopelvic pain. Clinical Biomechanics, 2009. 24(2): p. 183-189.
 19. O’Sullivan, P., et al., Effect of different upright sitting postures on spinal-pelvic curvature and trunk muscle activation in a pain-free population. Spine, 2006. 31(19): p. E707-E712.
 20. Grenier SG and S. McGill, Quantification of lumbar stability by using 2 different abdominal activation strategies. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2007. 88: p. 54-62.
 21. Morris, S.L. and G.T. Allison, Effects of abdominal muscle fatigue on anticipatory postural adjustments associated with arm raising. Gait and Posture, 2006. 24: p. 342-348.
 22. Staude, G., V. Kafka, and W. Wolf, Determination of premotor silent periods from surface myoelectric signals. Biomedical Techniques, 2000. 45(2): p. 228-232.
 23. Kanekar, N., M.J. Santos, and A.S. Aruin, Anticipatory postural control following fatigue of postural and focal muscles. Clinical Neurophysiology, 2008. 119: p. 2304–2313.
 24. Hodges, P.W. and C.A. Richardson, Altered trunk muscle recruitment in people with low back pain with upper limb movement at different speeds. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 1999. 80: p. 1005-12.
 25. Strang, A.J. and W.P. Berg, Fatigue-induced adaptive changes of anticipatory postural adjustments. Experimental Brain Research, 2007. 178: p. 49–61.
 26. Hodges, P.W. and C.A. Richardson, Transversus abdominis and the superficial abdominal muscles are controlled independently in a postural task. Neuroscience Letters, 1999. 265(2): p. 91-94.
 27. Hodges, P., et al., Intervertebral stiffness of the spine is increased by evoked contraction of transversus abdominis and the diaphragm: in vivo porcine studies. Spine, 2003. 28(23): p. 2594-2601.
 28. Hodges, P.W., Pain and motor control: from the laboratory to rehabilitation. Journal of Electromyography and Kinesiology, 2011. 21(2): p. 220-228.