بررسی و مقایسه فراوانی اختلالات رفتاری در کودکان 5-12 ساله با و بدون عیوب انکساری چشم در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. روانپزشک ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ایران

2 2. چشم پزشک ، بیمارستان حضرت رسول دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران. ایران

3 3. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد بین الملل کیش. تهران. ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
عیوب انکساری چشم عبارت است از نقص یا نارسایی سیستم بینایی که تصاویر به طور واضح روی شبکیه  متمرکزنشده و باعث تاری دید، خستگی چشم ،سردرد و در موارد شدید تنبلی چشم ویا انحراف چشم (استرابیسم) می گردد. این مشکلات ممکن است باعث عدم علاقه به درس خواندن و اختلال یادگیری شده و پیش زمینه اختلالات رفتاری باشد. بر اساس پژوهش های انجام یافته در کودکان نشان داده شده که  مواردی از اختلالات یادگیری به علت اختلالات بینایی و یا شنوائی است. همچنین گزارش شده که نابینائی کامل میتواند باعث اختلالات رفتاری شود. با توجه به جدید و نو بودن ایده تأثیر عیوب انکساری چشم بر اختلالات رفتاری کودکان، این مطالعه با هدف  بررسی فراوانی اختلالات رفتاری در کودکان دارای عیوب انکساری چشم  انجام شده است.
مواد و روش ها
در این پژوهش کودکان5-12 ساله مراجعه کننده به دو مرکز چشم پزشکی شهر تهران مورد معاینه کامل چشم پزشکی قرار گرفتند و تیزبینی بدون و با عینک لازم، رفراکشن بدون و با قطره سیکلوپلژیک، معاینات انحراف چشم و معاینات برای بیماری های چشمی ا نجام شد، همچنین ترجمه فارسی پرسش نامه را تر فرم والدین توسط پدر یا مادر کودکان تکمیل و اطلاعات به دست آمده در فرم های طراحی شده جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
در این بررسی تعداد 65 نفر کودک سالم و65  نفر کودک دچار عیوب انکساری چشم  مورد بررسی قرار گرفتند .فراوانی اختلالات رفتاری در مجموع 3/22%   بدست آمد  به طوریکه در افراد دچار عیوب انکساری( 29.2%) بیشتر از افراد گروه سالم (4/15%) بود. (05/0=P)
نتیجه گیری
فراوانی اختلالات رفتاری  در افراد دچار عیوب انکساری ،نسبت به افراد سالم از نظر بالینی و آماری بیشتر است ولی این تفاوت  بین دو جنس   از نظر آماری  معنی دار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the frequency behavioral disorders in 5-12 year old children with and without refractive errors in Tehran City

نویسندگان [English]

 • Parvin Dibajnia 1
 • Gholam-Hossein Aghaee 2
 • Esmat Ashkesh 3
1 1. Associated professor of Psychiatry. Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Faculty of Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
2 2. Ophthalmologist. Hazrat Rasool Hospital. Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 3. MA in Clinical Psychology. International Branch of Azad University. Kish. Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Refractive errors is a deficiency or failure of the optical surfaces of the eye to focus images clearly on the retina. In addition there may be eye strain, headache, and fatigue; and severe forms may result in strabismus and amblyopia. These problems may end in learning disabilities and low intelligence and precipitate behavioral disorders.
Previous studies have shown that learning disabilities in children may be due to visual or hearing disorders. Behavior disorders are also seen in blinds. However we didn`t find any study about the incidence of behavioral disorders in primary school children with refractive errors. In the present study we evaluated the frequency of behavioral disorders in children with refractive error.
Material and methods:  One hundred thirty children who were referred to a governmental and one private eye clinic in Tehran underwent comprehensive ocular exam inahons including evaluation of visual acuity with and without glasses, refraction with and without cycloplegic eye drops, strabismus and other ocular diseases. We used Persian translation of Rutters` questionnaire for evaluation behavioral disorder in these children. The data were analyzed by SPSS 21 software.
Results: Data in 65 normal and 65 cases with refractive errors were evaluated. Overall the rate of behavioral disorders was 22.3% which was higher in cases with refractive errors (29.2%) in comparison to normal cases (15.4%) (P=0.05).
Conclusion:  The frequency of behavioral disorders in 5-12 year old children with refractive errors were higher in comparison to normal cases. However, there was not any statistically significant difference between genders.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral disorders
 • children
 • Refractive error
 • Rutter`s questionnaire
 1. Akpan M U, Ojinnaka N C, Ekanem E. Behavioural problems among schoolchildren in Nigeria. South Africa Journal of Pediatrics. 2010;16(2):50-55
 2. Eapen V, Swadi H, Sabri S, Abou-Saleh M. Childhood behavioural disturbance in a community sample in al-Ain, United Arab Emirates. East Mediter Health J. 2007; 7(3):428-34.
 3. Ghobari B, Parand A,Khanzade H,Nemati SH .Prevalence behavioral problem in primary school in Tehran. Research on Exceptional children. 2009; 9(3): 228-238.
 4. Khodam H, Madanlu MM, Ziaei T., Keshtkar AA. [Behavioral disorders and some related factors in school age children in Gorgan city]. Iranian J Nurs Res. 2009; 4 (14):29-37. [In Persian]
 5. Harland P, Reijneveld SA, Brugman E, Verloove -Vanhorick SP, Verhulst FC. Family factors and life events as risk factors for behavioural and emotional problems in children. Eur Child Adolesc Psychiatr. 2002; 11(4):179-84.
 6. Biederman J, Faraone SV. Attention-deficit hyperactivity disorder. Lancet. 2005; 366(9481): 237-248.
 7. David H & et al, Predicting behavior problems in deaf and hearing children: The influences of language, attention, and parent–child communication, Dev Psychopathol. 2009; 21(2): 373–392.
 8. Dammeyer J .Children with Usher syndrome: mental and behavioral disorders. Behav Brain Funct. 2012; 27(8):16.
 9. Harcourt B, Hopkins DTapetoretinal degeneration in childhood presenting as a disturbance of behaviour.Br Med J. 1972; 1(5794):202-205.
 10. Borsting, E., Rousse. M. and Chu, R. Measuring ADHD behaviors in children with symptomatic accommodative dysfunction or convergence insufficiency: a preliminary study. Optometry. 2005;76(10):588-92.
 11. Granet, D. B, Gomi CF, Ventura R, Miller-Scholte A. The relationship between convergence insufficiency and ADHD. Strabismus. 2005; 13(4): 163-168.
 12. Ruther M.A. Children’s behavior questionnaire for completion by teachers: preliminary findings Journal of Child Psychology and Psychiatry. 1967; 8(1):1-11.  
 13. Elander J, Rutter M. Use and development of the Rutter parents' and teachers' scales. International Journal of Methods in Psychiatric Research. 1996; 6(2): 63-78.
 14. Fombonne E. The Child Behaviour Checklist and the Rutter Parental Questionnaire: a comparison between two screening instruments. Psychol Med. 1989; 19(3):777-85.
 15. Karami S. Comparison behavioral disorder and PTSD in  children and adolescents (9-17y) in Zanjan city after 3 year with  others place . [Msc thesis] .Institiue of psychiatry in Tehran: Iran university of medical sciences: 1373. [In Persian]
 16. Jamali P. Refractive errors and amblyopia in children entering school: Shahrood, Iran. Optom Vis Sci. 2009;86(4):364-9
 17. Kashkoli GH. Epidemiology behavioral disorders in Bosher primary school. [Msc thesis]. Institiue of psychiatry in Tehran: Iran university of medical sciences: 1379. [In Persian]
 18. Najafy M ,Foladchang M,Alizade H, Mohammadifar MA.Prevalence ADHD,Conduct and Oppositional defiant disorders in primary school students.Research on Exceptional children. 2009; 9(3):239-254. [In Persian]
 19. Mehrabi H. Prevalence behavioral disorders inprimary school stuents in Esfahan. Esfahan Educational Organization.1384. [In Persian]