آزمون تصور ذهنی از راستای عمود: تأثیر زاویه ی اولیه و زمینه ی بینایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران . ایران

2 2. عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

3 3. دانشجوی دکترای شنوایی شناسی، اوین، بولوار دانشجو، بن بست کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه شنوایی شناسی

4 4. دکترای آمار زیستی دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران . ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
آزمون "تصور فرد از راستای عمود (SVV)" درک ذهنی فرد از راستای عمود را تخمین می زند. مطالعات پیشین نشان دادند که افراد دارای عملکرد دهلیزی هنجار، خطّ شاخص SVV را در محدوده ی 2 درجه از محور عمودی واقعی (صفر درجه) تنظیم می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر زاویه ی اولیه بر مقدار SVV در زمینه ی بینایی ثابت و متحرک و همچنین مقایسه ی تأثیر چرخش ساعتگرد و پادساعتگرد زمینه ی بینایی بر مقدار SVV بود.
مواد و روش ها
از 50 فرد بزرگسال هنجار (19 مرد و 31 زن) در محدوده ی سنی 18 تا 40 سال درخواست شد که یک خط نورانی را در 6 وضعیت مختلف بصورت عمود تنظیم کنند: 2 بار در زمینه ی بینایی ثابت و 4 بار در زمینه ی بینایی متحرک. در این مطالعه از دستگاه SVV کمپانی Synapsys استفاده شد.
یافته ها
از یک سو، جهت زاویه ی اولیه تاثیری همانطرفی بر جهت انحراف SVV در زمینه ی بینایی ثابت و متحرک داشت به این معنی که اگر زاویه ی اولیه به سمت راست انحراف داشت، انحراف SVV نیز به سمت راست و اگر زاویه ی اولیه به سمت چپ انحراف داشت، انحراف SVV نیز به سمت چپ بود (P.value<0.001). از سوی دیگر، در SVV با زمینه ی بینایی متحرک نیز جهت چرخش زمینه ی بینایی تاثیری همسو و چشمگیر بر انحراف SVV داشت یعنی چرخش ساعتگرد، SVV را به سمت راست و چرخش پادساعتگرد، آنرا به سمت چپ منحرف می کرد (P.value<0.001).
نتیجه گیری
برای تفسیر درست و تشخیص دقیق اختلالات وستیبولار با استفاده از آزمون SVV در مجموعه آزمون ارزیابی سیستم وستیبولار، باید به تأثیر زاویه ی اولیه و چرخش زمینه ی بینایی بر نتایج آن توجه داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Subjective visual vertical test: the effect of preset angle and visual background

نویسندگان [English]

 • Shima Iranfar 1
 • Leyla Jalilvand Karimi 2
 • Moslem Shaabani 3
 • Marzieh Sharifian Alborzi 2
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 4
1 1. MSc student in Audiology, Audiology Department, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. . Tehran. Iran
2 2. Instructor, MSc of Audiology, Audiology Department, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Tehran. Iran
3 3. Ph.D. Candidate in Audiology, MSc of Audiology, Audiology Department, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. Tehran. Iran
4 4. Associated professor of Statistics, Dept. of Basic Sciences, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Tehran. Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Abstract Subjective Visual Vertical (SVV) test estimates mental perception of vertical orientation. Previous researches showed that individuals with normal vestibular function align the SVV line indicator within 2 degrees of true vertical (0 degrees). The aims of this study were to evaluate the effect of preset angle on SVV value in static and dynamic visual background and also to compare the effect of clockwise and counterclockwise rotation of visual background on SVV value.
Material & Method: Fifty normal adults (19 men and 31 women), with ages ranged from 18 to 40 years were asked to set a luminous bar as vertical in six different conditions: two times in static visual background condition and four times in dynamic visual background condition. Synapsys SVV instrument was used in this study.
Results: On one hand, the direction of preset angle had ipsilateral effect on deviation of SVV with static and dynamic background. It means that right preset angle made rightward deviation of SVV and left preset angle made leftward deviation of SVV (P <0.001). On the other hand, the direction of visual background rotation had significant and ipsilateral effect on SVV with dynamic background. It means clockwise rotation made rightward deviation of SVV and counterclockwise rotation made leftward deviation of SVV (P <0.001).
Conclusion: For correct interpretation and precise diagnosis of vestibular disorders using the SVV test within the vestibular test battery, we should consider the effect of preset angle and rotation of visual background on the results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • subjective visual vertical
 • static visual background
 • dynamic visual background
 • preset angle
 • orientation of rotation of visual background
 1. Kobayashi H, Hayashi Y, Higashino K, Saito A, Kunihiro T, Kanzaki J, et al. Dynamic and static subjective visual vertical with aging. Auris Nasus Larynx. 2002;29(4):325-328.

 

 1.  Hain TC, Helminski JO. Anatomy and physiology of the normal vestibular system. In: Herdman, SJ. Vestibular rehabilitation. 3rd Ed. F.A. Davis Company: 2007; pp 2-18.

 

 1. Pagarkar W, Bamiou DE, Ridout D, Luxon LM. Subjective visual vertical and horizontal: effect of the preset angle. Archives of Otolaryngology—Head & Neck Surgery. 2008;134(4):394-401.

 

 1. Pinar HS, Ardic FN, Topuz B, Kara CO. Subjective visual vertical and subjective visual horizontal measures in patients with chronic dizziness. Journal of otolaryngology. 2005;34(2):121-125.

 

 1. Neal E. Visual localization of the vertical. The American Journal of Psychology. 1926;37(2):287-291.

 

 1. Tribukait A, Bergenius J, Brantberg K. The subjective visual horizontal for different body tilts in the roll plane: characterization of normal subjects. Brain research bulletin. 1996;40(5):375-381.

 

 1. Oldfield RC. The assessment and analysis of handedness: The Edinburgh inventory. Neuropsychologia. 1971;9(1):97-113.

 

 1. Van Nechel Ch, Toupet M, Bodson I. The subjective visual vertical. Adv Otorhinolaryngol.  2001; 58:77-87.

 

 1. Horak FB. Role of the vestibular system in postural control. In: Herdman, SJ. Vestibular rehabilitation. 3rd Ed. F.A. Davis Company: 2007; pp 32-53.

 

 1. Dichgans J, Held R, Young LR, Brandt T. Moving visual scenes influence the apparent direction of gravity. Science 1972; 178(66):1217-1219.