تاثیر فلکسی بار بر میزان فعالیت عضلات راست کننده ستون فقرات در وضعیت‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کمیته پژوهشی دانشجویی، کارشناس ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 2. استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 3. دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف
تمرین درمانی بوسیله ابزار نوسان پذیر از روش‌های نسبتا جدیدی است که امروزه مورد توجه قرار گرفته است. از جمله‌ی این ابزار می‌توان به Flexi-bar و Bodyblade اشاره نمود که در اروپا و آمریکا رواج یافته است. محققین از جنبه‌های مختلفی این ابزار را مورد مطالعه قرار داده‌اند که یکی از آن‌ها بررسی سطح فعالیت و الگوی فعالیت برخی از عضلات هنگام نوسان این وسایل در جهات و وضعیت‌های متفاوت بوده است، لیکن مطالعات انجام شده کافی نبوده و برای درک بهتر تاثیر این وسایل بر میزان فعالیت عضلات مختلف در وضعیت‌های گوناگون، تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. هدف از این مطالعه نیز بررسی سطح فعالیت عضلات راست کننده ستون فقرات هنگام نوسان Flexi-bar با یک دست در وضعیت‌های مختلف تحمل وزن می‌باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه تعداد  12 نفر از دانشجویان مذکر سالم با متوسط سنی 47/2 ± 5/20 سال بطور داوطلبانه شرکت داشتند و سطح فعالیت عضلات راست کننده ستون فقرات در هر یک از افراد در سه ناحیه کمری، پشتی و گردنی هنگام نوسان Flexi-bar با یک دست در سه وضعیت مختلف تحمل وزن بر روی اندام تحتانی در حالت ایستاده  ( روی دو پا، پای راست و پای چپ ) مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها، پس از ثبت میزان فعالیت هر یک از عضلات توسط الکترومیوگرافی سطحی و نرمال سازی با حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی از  آزمون تحلیل واریانس اندازه‌های تکراری با دو عامل درون موردی وضعیت تحمل وزن ( 3 وضعیت ) و سمت بدن (چپ و راست) استفاده گردید.
یافته ها
بر اساس آزمون آماری انجام شده، تفاوت در سطح فعالیت عضلات سمت چپ و راست معنی دار شد، بدین ترتیب که در ناحیه گردن عضلات سمت راست با  ( 012/0 = P) سطح فعالیت بیشتری را  نشان دادند و در ناحیه پشتی وکمری عضلات سمت چپ به‌ترتیب با ( 008/0 = P و 001/0 > P)   فعالیت بیشتری را نشان دادند. در بررسی وضعیت‌های تحمل وزن بر روی دو پا، پای راست و پای چپ تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری
نوسان فلکسی بار در وضعیت آزمون باعث تفاوت معنی داری در فعالیت عضلات راست کننده ستون فقرات در دو سمت بدن گردید. بررسی وضعیت ها و عضلات مختلف هنگام تمرین درمانی با فلکسی بار همراه با نتایج به دست آمده از این مطالعه می تواند در انتخاب مناسب ترین جهت حرکتی هنگام استفاده از این نوع وسایل موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Flexi bar on activation level of erector spine muscles at deferent positions

نویسندگان [English]

 • Alireza Doroudian 1
 • Mohammad Mohsen Rustaie 2
 • Sedigeh Sadat Naimi 2
 • Alireza Akbarzade Baghban 3
1 1. Student Research Committee, MSc in Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 2. .Assistant Professor of Physiotherapy, Dept. of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 3. PhD in Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Oscillatory devises like Bodyblade and Flexi-bar have been popular in USA and Europe as a kind of exercise therapy. Many controversial researches have been done to find out the activation pattern differences of some muscles during oscillation with these devices. In this study we compare erector spine muscle EMG activity in lumbar, thoracic and cervical region during Flexi-bar unilateral oscillation at 3 different weight bearing positions.
Materials and Methods: Surface EMG signal were bilaterally collected from erector spine muscles from 12 healthy volunteers during double stance and single stance on the right and left leg. We compared regular EMG activity of muscles which was normalized by maximal voluntary contraction during Flexi-bar oscillation.
Results: Repeated measures ANOVA revealed significant deference between muscular activity of left and right side in cervical reign (P = 0.012 )  , in thoracic (P = 0.008 )  and in lumbar reign (P < 0.001). The comparison across different standing positions were not statistically significant.
Conclusion: Flexi bar oscillation in position of this study resulted different level of activity in Erector spine muscles. Studies on another postures and muscles can help us to choose the most appropriate position of exercise for our patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flexi-bar
 • Bodyblade
 • Oscillatory Device
 • Erector spine muscle
 1. Woolf AD, Pfleger B. Burden of major musculoskeletal conditions.Bulletin of the World Health Organization 2003;81:646-56##
 2. Panjabi MM. Clinical spinal instability and low back pain. Journal of Electromyography and Kinesiology 2003; 13:371-9.##
 3. Hodges, P.W. and Moseley, G.L. Pain and motor control of the lumbopelvic region: effect and possible mechanisms. Journal of Electromyographical Kinesiology,2003 13: 361-70##
 4. McGill, S.M. Kinetic potential of the lumbar trunk musculature about three orthogonal orthopaedic axes in extreme postures. Spine, 1991 16: 809-815##
 5. Louise Hurley. Strengthening Transversus Abdominis in Subjects with a History of Lower Back Pain and Asymptomatic Individuals: The FLEXI-BAR V’s Stabilization Training. October 2007. University of Birmingham##
 6. Escamilla, RF1,2, Grover, M1, Kenniston, M1, Loera, J1, Tannasse, T1, Yamashiro, K2, Mikla, T2, & Dunning, R2 AN Electromyographic analysis of the shoulder while performing exercises using the Bodyblade classic and Bodyblade pro- Medicine and science in sports and exercise. 01/2010; 42. ##
 7. Mileva KN, Kadr M, Amin N, Bowtell JL. Acute effects of Flexi-bar vs. Sham-bar exercise on muscle electromyography activity and performance. Journal of Strength and Conditioning Research. 2010; 24(3):737-48##
 8. Buteau, Josephine L., Eriksrud, Ola and Hasson, Scott M.  'Rehabilitation of a glenohumeral instability utilizing the body blade', Physiotherapy Theory and Practice,2007; 23:6, 333 – 349##
 9. Mo¨rl F. PhD , Andreas Matkey, PT , Susanne Bretschneider ,Annette Bernsdorf, MD , Ingo Bradl, PhD .Pain relief due to physiotherapy doesn’t change the motor function of the shoulder. Journal of Bodywork & Movement Therapies. 2011 15, 309e318##
 10. Janice M. Flynn, Francisco J. Vera-Garcia, Stephen H.M. Brown, Stuart M. McGill.Trunk muscle activation patterns comparing Cable press and Body-blade exercises. University of Waterloo, Canada. ISB XXth Congress - ASB 29th Annual Meeting July 31 - August 5, Cleveland, Ohio.##
 11.  Parry,J.S. Rachel Straub, and Daniel J. Cipriani.Shoulder- and Back-Muscle Activation During Shoulder Abduction and Flexion Using a Bodyblade Pro Versus Dumbbells, Journal of Sport Rehabilitation, 2012, 21, 266-272##
 12. Moreside JM, Vera-Garcia FJ, McGill SM. Trunk muscle activation patterns, lumbar compressive forces, and spine stability when using the Bodyblade. Physical Therapy. 2007; 87:153–163.##
 13. Sánchez-Zuriaga D, Vera-Garcia FJ, Moreside JM, McGill SM. Trunk muscle activation patterns and spine kinematics when using an oscillating blade: influence of different postures and blade orientations. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2009; 90:1055-60.##
 14. Maroufi N. Amir Ahmadi, and Seyedeh Roghayeh Mousavi Khatir, A comparative investigation of flexion relaxation phenomenon in healthy and chronic neck pain subjects. European Spine Journal. 2013 January; 22(1): 162–168 [ In Persian]##
 15. FLEXI-BAR (2007) FLEXI-BAR [online].www.flexi-bar.co.uk Hermens HJ, Freriks B, Merletti R, et al. European Recommendations for Surfac ElectroMyoGraphy, results of the SENIAM project.Roessingh Research and Development BV;1999.##