بررسی ارتباط زوایای لوردوز کمری و شیب لگن با ضخامت اولتراسونیک عضلات دیواره شکم در زنان جوان سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کمیته پژوهشی دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 2. استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ایران

3 3. استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ،ایران

4 4. دانشیار آمار زیستی ، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
با توجه به اهمیت پوسچر و سلامت آن در جلوگیری از مشکلات ستون فقرات و شیوع اختلالات پوسچرال در جمعیت جوان، بررسی عناصر ایجاد کننده اختلالات پوسچرال و علل به وجود آمدن آن ضرورت پیدا می کند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین زوایای لوردوز کمری و شیب لگن با ضخامت اولتراسونیک عضلات دیواره شکم در زنان جوان سالم بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه تحلیلی 76 دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دامنه سنی 30 -18 سال که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده بودند، شرکت کردند. پس از اخذ رضایت نامه کتبی و تکمیل فرم اطلاعات زمینه ای ، زاویای شیب لگن و لوردوز کمری بر حسب درجه اندازه گیری ومحاسبه شدند. سپس مقادیرضخامت اولتراسونیک عضلات مایل خارجی ، مایل داخلی ، عرضی شکم و راست شکمی در حالت استراحت و در دو وضعیت خوابیده و ایستاده بر حسب         میلی متراندازه گیری شد.ازآزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیر ها استفاده و مقادیر05/0  P<به عنوان سطح معنی داری پذیرفته شد.
یافته ها:
زاویه لوردوز کمری با شیب لگن ارتباط معنی دار مثبت نشان داد(03/0 P=). به این معنی که با افزایش زاویه لوردوز کمری ،زاویه شیب لگن نیز افزایش می یافت.در بررسی ارتباط ضخامت اولتراسونیک عضلات شکمی با زوایای لوردوز کمری تنها ضخامت عضله عرضی شکم در وضعیت ایستاده ارتباط معنی دار منفی با زاویه لوردوز کمری نشان داد (02/0- P=). به این معنی که با افزایش زاویه لوردوز کمری ،ضخامت عضله عرضی شکم کاهش می یافت.ضخامت این عضلات ارتباط معنی داری با زاویه شیب لگن نداشتند .
 نتیجه گیری
بر اساس یافته های مطالعه حاضر به نظر می رسد با وجود تاثیر مستقیم لوردوز کمری بر شیب لگن و ارتباط قوی بین این دو ،ضخامت استراحت عضلات دیواره شکم به غیر از عضله عرضی شکم، اثر چندانی بر مقادیر زاویه لوردوز کمری ندارد. با توجه به عدم تاثیر قدرت عضلات شکم بر شاخص هایی که مقادیر آن ها در انحرافات پوسچرال تغییر می کنند، می توان نتیجه گرفت که احتمالا اختلالات پوسچرال قدرت عضلات را دستخوش تغییر نمی کند و برای درمان آن ها باید به دنبال علل دیگر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between lumbar lordosis, pelvic tilt and ultrasonic thickness of abdominal wall muscles in healthy young women

نویسندگان [English]

 • Shima Abdollahi 1
 • Farideh Dehghan Manshadi 2
 • Asghar Rezasoltani 3
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 4
1 1. Msc of physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 2. Assistant professor in physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 3. Professor of physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 4. Associate professor of Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: According to importance of healthy posture and high prevalence of all kinds of faulty postures among young population, study of etiological factors is necessary. The aim of this study was to evaluate the relationship between lumbar lordosis and pelvic inclination with ultrasonic thickness of abdominal wall muscles in healthy young females.
Materials & Methods: 76 healthy young female, ages ranged 18-30 years participated in this study voluntarily. After collecting demographic information, flexible ruler and inclinometer were used for measuring the degree of lumbar lordosis and pelvic inclination respectively. Then, the rest thickness of abdominal wall muscles were measured in two different positions of crook lying and standing by using ultrasonography. The Pearson correlation coefficient was used for statistical analysis.
Results: Results revealed significant statistical relationship between lumbar lordosis and pelvic inclination (p=0.03(. Among abdominal muscles, only transverse abdominis muscle showed a negative correlation with lumbar lordosis during standing (p= -0.02).  There was not statistical relationship between abdominal muscle thickness and pelvic inclination.
Conclusion: Based on the findings of this study, there is a direct relationship between lumbar lordosis and pelvic tilt, but rest thickness of the abdominal wall muscles except the transverse abdominis muscle, has no significant effect on lumbar lordosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abdominal wall muscles
 • Lumbar Lordosis
 • Pelvic Tilt
 • Ultarsonography
 1. Been E, Kalichman L. Lumbar lordosis. The Spine Journal. 2014;14[1]:87-97.
 2. Kendall FP. Muscle testing and function with posture and pain: Lippincott Williams; 2005.
 3. Peterson-Kendall F, Kendall McCreary E, Geise-Provance P, McIntyre-Rodgers M, Romani W. Muscles testing and function with posture and pain. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. 2005.
 4. Panjabi MM. The stabilizing system of the spine. Part I. Function, dysfunction, adaptation, and enhancement. J Spinal Disord. 1992 Dec;5(4):383-9
 5. Kim H-J, Chung S, Kim S, Shin H, Lee J, Kim S, et al. Influences of trunk muscles on lumbar lordosis and sacral angle. European Spine Journal. 2006;15[4]:409-14.
 6. Bogduk N. A reappraisal of the anatomy of the human lumbar erector spinae. J Anat. 1980 Oct;131(Pt 3):525-40.
 7. Bergmark A. Stability of the lumbar spine. Acta Orthopaedica. 1989;60[S230]:1-54.
 8. Panjabi M, Abumi K, Duranceau J, Oxland T.. Spinal stability and intersegmental muscle forces: a biomechanical model. Spine (Phila Pa 1976). 1989 Feb;14(2):194-200.
 9. Cresswell A, Grundström H, Thorstensson A. Observations on intra‐abdominal pressure and patterns of abdominal intra‐muscular activity in man. Acta Physiologica Scandinavica. 1992;144[4]:409-18.
 10. Hodges PW, Richardson CA. Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine associated with low back pain: a motor control evaluation of transversus abdominis. Spine. 1996;21[22]:2640-50.
 11. Levine D, Walker JR, Tillman LJ. The effect of abdominal muscle strengthening on pelvic tilt and lumbar lordosis. Physiotherapy theory and practice. 1997;13[3]:217-26.
 12. Youdas JW, Garrett TR, Egan KS, Therneau TM. Lumbar lordosis and pelvic inclination in adults with chronic low back pain. Physical therapy. 2000;80[3]:261-75.
 13. Levine D, Whittle M. The effects of pelvic movement on lumbar lordosis in the standing position. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy. 1996;24[3]:130.
 14. Walker ML, Rothstein JM, Finucane SD, Lamb RL. Relationships between lumbar lordosis, pelvic tilt, and abdominal muscle performance. Physical therapy. 1987;67[4]:512-6.
 15. Seydi F, Rajabi R, Ebrahimi Takamjani E. Relationship Between Strength Of Lumbopelvic Girdle Muscles With Lumbar Lordosis. Olympic. 2008. [In Persian]
 16. Hodges PW. Core stability exercise in chronic low back pain. The Orthopedic clinics of North America. 2003;34[2]:245.
 17. Hart DL, Rose SJ. Reliability of a noninvasive method for measuring the lumbar curve*. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 1986;8[4]:180-4.
 18. Abdolvahabi Z, Naini Salimi Samaneh Km, Shabani A, Rahmati Haniyeh Lk. The Effect Of Sway Back Abnormality On Structural Changes Of Body Parts. Journal Of Research In REHABILITATION SCIENCES. 2010;6[1]:0-.[In Persian]
 19. Seidi F, Rajabi R, Ebrahimi T, Tavani A, Moussavi S. The Iranian flexible ruler reliability and validity in lumbar lordosis measurement. World Journal of Sport Sciences. 2009;2[2]:95-9.[In Persian]
 20. Lovell FW, Rothstein JM, Personius WJ. Reliability of clinical measurements of lumbar lordosis taken with a flexible rule. Physical therapy. 1989;69[2]:96-102.
 21. Alviso DJ, Dong GT, Lentell GL. Intertester reliability for measuring pelvic tilt in standing. Physical therapy. 1988;68[9]:1347-51.
 22. Naeimi S, Torkaman G, Moradi A, Haghighi Vs, Khoush Ay, Sarmadi A, Et Al. Comparison Of Effectiveness And Durability Of Two Stretching Methods [Hold-Relax, Static Stretching] For Treatment Of Hamstring Muscle Tightness. Tabib-E-Shargh. 2007.
 23. Norasteh A, Ebrahimi E, Salavati M, Rafiei J, Abbasnejad E. Reliability of B-mode ultrasonography for abdominal muscles in asymptomatic and patients with acute low back pain. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2007;11[1]:17-2 .[In Persian]
 24. McMeeken J, Beith I, Newham D, Milligan P, Critchley D. The relationship between EMG and change in thickness of transversus abdominis. Clinical Biomechanics. 2004;19[4]:337-42.
 25. Misuri G, Colagrande S, Gorini M, Iandelli I, Mancini M, Duranti R, et al. In vivo ultrasound assessment of respiratory function of abdominal muscles in normal subjects. European Respiratory Journal. 1997;10[12]:2861-7.
 26. Toppenberg RM, Bullock MI. The interrelation of spinal curves, pelvic tilt and muscle lengths in the adolescent female. Australian Journal of Physiotherapy. 1986;32[1]:6-12.
 27. Heino JG, Godges JJ, Carter CL. Relationship between hip extension range of motion and postural alignment. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 1990;12[6]:243-7.
 28. Youdas JW, Garrett TR, Harmsen S, Suman VJ, Carey JR. Lumbar lordosis and pelvic inclination of asymptomatic adults. Physical therapy. 1996;76[10]:1066-81.
 29. Youdas J, Suman V, Garrett T. Reliability of measurements of lumbar spine sagittal mobility obtained with the flexible curve. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. 1995;21:13.