بررسی ارتباط علائم بالینی با یافته های مانومتریک در زنان مبتلا به یبوست عملکردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کمیته پژوهشی دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،ایران

2 2. دکتری تخصصی فیزیوتراپی،استادیار گروه فیزیوتراپی. عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران. ایران

3 3. فوق تخصص گوارش ، دانشیار مرکز تحقیقات کبد وگوارش بیمارستان طالقانی تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران،ایران

4 4. دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
 یبوست عملکردی یکی از انواع یبوست است و مهمترین روش تشخیصی بالینی آن، معیار رم III می­باشد. ابزارهای بیوفیزیولوژیک چون مانومتری آنورکتال نیز به عنوان ابزار تشخیصی یبوست، مورد استفاده قرار می­گیرد. مسائلی چون تحمیل هزینه، دسترسی مشکل، نیاز به دانش تخصصی و عدم پذیرش راحت بیمار، استفاده از آن را با مشکلاتی روبرو کرده است.استفاده از معیار رم III می­تواند راه آسانتر و در ­­دسترس تر نسبت به روش­های دیگر تشخیصی چون مانومتری باشد و همچنین فیزیوتراپیست­ها نیز می­توانند از آن جهت ارزیابی بیماران مبتلا به یبوست استفاده کنند.از این سو این مطالعه با هدف بررسی ارتباط علائم بالینی فرد بر مبنای معیار رم III با یافته­های مانومتری در زنان مبتلا به یبوست عملکردی انجام گرفت.
مواد و روش­ها
35 بیمار خانم با میانگین سنی 24/10 ±51/38 سال و با مشکل یبوست عملکردی با تشخیص پزشک متخصص گوارش در این مطالعه شرکت کردند و پس از تکمیل اطلاعات زمینه­ای،فرم مربوط به معیار رم III، تحت ارزیابی بالینی و مانومتری قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS ویراست 22 و آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد.
یافته ها
 نتایج بیانگر رابطه معنی­دار منفی بین شدت معیار رم III و فشار آنال فوقانی در حین انقباض و push، فشار استراحت رکتوم و آنال فوقانی با میزان بی­اختیاری مدفوع و گاز، فشار رکتوم حین انقباض با تعداد زایمان و امتیاز کلی علائم معیار رم III با قدرت و استقامت عضلات کف لگن حین معاینه بود. همچنین رابطه معنی­دار مثبت بین فشار آنال تحتانی حین push و تون استراحت مقعد دیده شد( 05/0P<).
نتیجه گیری
بر اساس مطالعه حاضر، برای ارزیابی بالینی بیماران مبتلا به یبوست عملکردی، استفاده از معیار رم III و شاخص­های مربوط به معاینه دستی مانند قدرت و استقامت عضلات کف لگن، به عنوان روش­های غیر­تهاجمی،کم­هزینه و به خصوص برای همکاران فیزیوتراپیست جهت ارزیابی بالینی پیشنهاد می­شود. هر چند جهت دستیابی به تشخیص دقیق، علاوه بر روش­های فوق، استفاده از مانومتری توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between clinical symptoms and manometric findings in women with functional constipation

نویسندگان [English]

 • Afsaneh Sadat Mirshahvelayati 1
 • Farideh Dehghan Manshadi 2
 • Mojgan Foroutan 3
 • Alireza Akbarzadeh Bagheban 4
1 1. Student Research Committee. Msc. Department of Physical Therapy. Faculty of Rehabilitation Scienses. Shahid Beheshti University of Medical Science. Tehran. Iran.
2 2. Assistant Professor of Physical Therapy. Faculty of Rehabilitation Scienses, Shahid Beheshti University of Medical Science. Tehran. Iran.
3 3. Assistant Professor, Department of Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Velenjak, Tehran, Iran
4 4. Associate Professor of Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Functional constipation is a widely prevalent anorectal condition. The most commonly used instrument to evaluate constipation is the Rome III criteria. Clinical diagnostic techniques such as anorectal manometry is also performed to assess constipation. Issues of cost, accessibility, requirement for specialized skill and denial of patient comfort, makes its use waned. Rome III criteria can be used as an assessment tool easier than the other modalities, such as manometry. Therefore, this study aimed to investigate the relationship between clinical symptoms based on Rome III criteria with manometric findings in women with functional constipation.
Material & Methods: 35 female patients with a mean age of 38.51  10.24 years and functional constipation diagnosed by specialist were included in this study. After complication of Rome III criteria and background information questionnaire, digital evaluation and anorectal manometry were assessed. For data analysis SPSS software version 22, Pearson and Spearman correlation coefficient was used.
Results: Our results indicated significant negative correlation between the severity of Rome III criteria pressure of upper anal during squeeze and push maneuver, between rectal, upper anal resting pressure and level of gas or fecal incontinence and between rectal pressure of squeeze with number of delivery and also between severity of Rome III criteria and strength and endurance of pelvic floor muscles by digital assessment. Positive correlation between lower anal pressure during push and resting tone was observed (p<0.05).
Conclusion: According to this study, the clinical assessment of patients with functional constipation, Rome III criteria and manual pelvic floor muscle examination such as strength and endurance, as a non-invasive and low cost method is recommended. However, to achieve an accurate diagnosis, in addition to the mentioned methods, the use of anorectal manometry is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Functional constipation
 • Anorectal manometry
 • Rome III criteria
 1. Jamshed, N., Z.-E. Lee, and K.W. Olden, Diagnostic approach to chronic constipation in adults. American family physician. 84(3): p. 299-306.##
 2. Phillips, C., et al., Assessment of constipation management in long-term care patients. Journal of the American Medical Directors Association, 2001. 2(4): p. 149-154.##
 3. Mugie, S.M., M.A. Benninga, and C. Di Lorenzo, Epidemiology of constipation in children and adults: a systematic review. Best practice & research Clinical gastroenterology. 25(1): p. 3-18.##
 4. Rao, S.S., Constipation: evaluation and treatment of colonic and anorectal motility disorders. Gastrointestinal endoscopy clinics of North America, 2009. 19(1): p. 117-139.##
 5. McCrea, G.L., et al., A review of the literature on gender and age differences in the prevalence and characteristics of constipation in North America. Journal of pain and symptom management, 2009. 37(4): p. 737-745.##
 6. Remes-Troche, J.M. and S.S. Rao, Diagnostic testing in patients with chronic constipation. Current gastroenterology reports, 2006. 8(5): p. 416-424.##
 7. Garrigues, V., et al., Prevalence of constipation: agreement among several criteria and evaluation of the diagnostic accuracy of qualifying symptoms and self-reported definition in a population-based survey in Spain. American journal of epidemiology, 2004. 159(5): p. 520-526.##
 8. Varma, M.G., et al., The constipation severity instrument: a validated measure. Diseases of the Colon & Rectum, 2008. 51(2): p. 162-172.##
 9. Joshi, H. and O. Jones, Clinical, radiological and physiological assessment of anorectal function. Surgery (Oxford). 32(8): p. 404-407.##
 10. Van Koughnett, J.A.M. and G. Da Silva, Anorectal Physiology and Testing. Gastroenterology Clinics of North America. 42(4): p. 713-728.##
 11. Sun, W.M. and S.S. Rao, Manometric assessment of anorectal function. Gastroenterology Clinics of North America, 2001. 30(1): p. 15-32.##
 12. Whitehead, W.E. and M.M. Schuster, Manometric and electromyographic techniques for assessment of the anorectal mechanism for continence and defecation, in Psychophysiology of the Gastrointestinal Tract. 1983, Springer. p. 311-329.##
 13. Lang, J.E., H. Brown, and E. Crombie, Assessment of the anal sphincter muscle: Comparison of a digital and a manometric technique. Physiotherapy, 2007. 93(2): p. 121-128.##
 14. Chaliha, C., et al., Anal function: effect of pregnancy and delivery. American journal of obstetrics and gynecology, 2001. 185(2): p. 427-432.##
 15. Zetterstrà m, J., et al., Effect of delivery on anal sphincter morphology and function. Diseases of the Colon & Rectum, 1999. 42(10): p. 1253-1260.##
 16. Tantiphlachiva, K., et al., Digital rectal examination is a useful tool for identifying patients with dyssynergia. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 8(11): p. 955-960.##
 17. Rao, S., et al., Investigation of the utility of colorectal function tests and Rome II criteria in dyssynergic defecation (Anismus). Neurogastroenterology & Motility, 2004. 16(5): p. 589-596.##
 18. Bassotti, G. and V. Villanacci, A practical approach to diagnosis and management of functional constipation in adults. Internal and emergency medicine. 8(4): p. 275-282.##
 19. Bharucha, A.E., J.H. Pemberton, and G.R. LOCKE III, American Gastroenterological Association technical review on constipation. Gastroenterology. 144(1): p. 218.##
 20. Rao, S., et al., Minimum standards of anorectal manometry. Neurogastroenterology & Motility, 2002. 14(5): p. 553-559.##
 21. Barnes, P. and J. Lennard-Jones, Function of the striated anal sphincter during straining in control subjects and constipated patients with a radiologically normal rectum or idiopathic megacolon. International journal of colorectal disease, 1988. 3(4): p. 207-209.

##