بررسی اعتبارکنتاچک دراندازه گیری انحنای پایه لنزهای تماسی سخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کارشناس ارشد آمار زیستی، مربی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 2. دانشیار گروه امار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 3. دکترای اپتومتری، استاد دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران

4 4. اپتومتریست، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
روش استاندارد برای اندازه گیری شعاع انحناء پایه ( Base curve radius) لنزهای سخت(RGP) استفاده از وسیله ای به نام اسفرو متر اپتیکی ( optical spherometer) می باشد  که به آن رادیوسکوپ ( radiscope) می گویند. با توجه به این که رادیوسکوپ وسیله ای گران قیمت وکمیاب است و کراتومتر وسیله ای دردسترس می باشد   استفاده از گیرهای کراتومتر معقولتر به نظر میرسد. برای برطرف کردن این مشکل  در این تحقیق گیره کوچکی طراحی و ساخته  شده  که تلفیقی از دو گیره فوق می باشد وبرای ان نام کنتا چک ( conta – check) انتخاب شده است. هدف در این تحقیق یافتن  پاسخ این سوال بوده است  که آیا اندازه های انحنای پایه لنزهای تماسی سخت حاصل از کنتا-چک درمقایسه باوسیله استاندارد رادیو اسکوپ معتبر میباشد؟
مواد وروش ها
دراین مطالعه  که از نوع اعتبار سنجی بوده است  تعداد 43 عد دازلنزهای سخت تماسی که در اندازه های متفاوت بودند به طور تصادفی انتخاب و  انحنای آنها براساس آنچه که  توسط شرکت سازنده مشخص شده بود در دونوبت، درمرحله اول  توسط یک اپتومتریست، یک بار  بادستگاه رادیو اسکوپ ودو نوبت با کنتا چک  اندازه گیری شدودر مرحله دوم  توسط متخصص اپتومتری دیگری اندازه گیری همان لنزها  یک نو بت به وسیله رادیو اسکوپ و دوبار باکنتا چک به طور جداگانه انجام شد  و  تعیین تکرار پذیری ,)  (ICC (همبستگی درون رده ای ) , برا بری میانگین مقادیر به دست آمده از مشاهدات دو ارزیاب مستقل و همبستگی مقادیرحاصل از دو وسیله  آزمون   گردید همچنین ازروش Blan-Altman نیز برای تعیین حدود توافق 95% در مراحل ذکر شده استفاده شد.
یافته ها 
:  میانگین واانحراف معیار انحنای پایه لنزهای تماسی سخت با دو وسیله رادیو اسکوپ وکنتا چک به ترتیب /73±6/76و 75/± 75/6 به دست آمد. مقدار همبستگی بین مقادیر میانگین دووسیله در تکرارهای مختلف برابر با 997/0به دست آمد 0001/0 P≤ ضریب همبستگی درون رده ا ی (ICC )  نیزمعا دل 998/0 به دست آمد فاصله اطمینان 95% برای میانگین تفاوت مقادیر متوسط دو وسیله به روش Bland-Altman بازه (12/0، 11/0- ) تعیین گردید. در تحلیل رگرسیونی معادله خط به صورت (.08 /+ مقدار کنتاچک * 981/= مقدار رادیو اسکوپ) به دست امد برای فرضییه 0=α  ، 236/0  p =وفرضیه 0≠ ß، 0001/0 p<به دست آمد .                                                                                                    نتیجه گیری
کنتاچک ابزاری معتبر و قابل اطمینان برای اندازه گیری شعاع انحنای پایه لنز های تماسی سخت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity of Contacheck in Measuring the Base Curve of Hard Contact Lens

نویسندگان [English]

 • Seyed Mehdi Tabatabaee 1
 • Hamid Alavi-Majd 2
 • Mohammad Aghazadeh Amiri 3
 • Reza Irani 4
1 1. MSc in Biostatistics, Faculty of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 2. Biostatistics PHD,Biostatistics group , Paramedical faculty of Shahid Behshti university of Medical sciences, Tehran ,Iran.
3 3. OD in Optometry, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 4. Optometrist, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The standard method to measure the base curve radius of hard contact lenses (RGP) is to employ a tool namely Optical Spherometer which is also called Radioscope.  As Radioscope is an expensive and not easily accessible tool compared to keratometer, using the keratometer clamps seems to be more reasonable. In order to remove these problems, in this research a small clamp was designed and built which is a combination of the two above-mentioned clamps and the name Contacheck was selected for it. The purpose of this research is to find an answer to this question that whether or not the sizes of radius of the base curve of hard contact lenses resulting from Contacheck are reliable and valid compared to the standard device of Radioscop.
Materials and Methods: In this study 43 hard contact lenses in different sizes were randomly selected and  their curve which had been specified based on the manufacturing company were measured two times by an optometrist;  once by a Radioscope device and then by the Contacheck. Another optometrist had gone through the same measurement procedure. The correlation of the values resulting from two devices (Inter-rater reliability coefficient), the equality of the values obtained from the observations by two independent evaluators were also tested. Bland –Altman method was employed to determine the approximate agreement of 95% in all mentioned stages.
Results: The mean and Standard deviation of curvature of hard contact lenses were 6.75±0.75 &6.76±0.73 by radioscope and contachek respectively. Intraclass correlation coeffitiont  (ICC)  was 0.998 and the confidence interval for the mean differences between the average values ​​of both devices by  the Bland-Altman plot was (-0.11 ,0.12 ).                
Conclusion: The contachek is a valid and reliable instrument for measuring the Base curve radius of hard contact lenses .   

کلیدواژه‌ها [English]

 • conta- chek
 • base curve
 • hard cotact lens
 • validity( value)
 1. Krachmer JH, Feder RS, Belin MW. Keratoconus and related noninflammatory corneal thinning disorders. Surv Ophthalmol. 1984;28:293–322. ##
 2. Rabinowitz YS. Keratoconus. Survey of Ophthalmology. 1998;42:297–319.##
 3. Buxton JN. Contact lenses in Keratoconus. Contact Intraocul Lens Med J. 1978;4:74.##
 4. Rabinowitz YS, Garbus JJ, Garbus C, McDonnell PJ. Contact lens selection for Keratoconus using a computer-ass Graphic Presentation of Computer-Analyzed Keratoscope Photographs isted video photo keratoscope. CLAO J. 1991;17:88–93. ##
 5. Leo J. Maguire, MD; Dan E. Singer; Stephen D. Klyce, PhD GraphicPresentation of Computer-Analyzed Keratoscope Photographs, Arch Ophthalmol. 1987;105(2):223-230##
 6. Sabell, A.G: “contact lenses”(Anthony , philiphs-Lynne speed well),4th ed, Butter worth-Heineman ,1997, 6-9##
 7. Jurkus Janice M, Kelly Susan A:”automated an manual base curve assessment of rigid gas  permeable contact lenses” International Contact Lens Clinic Volume 23, Issue 4, July–August 1996,  138–141##
 8. Calabria, G., & Rathschuler, F. (1987). Contact Lenses as Therapeutic Systems. In Ophthalmic Drug Delivery (pp. 67-81). Springer New York.##
 9. Henson,David B:”optometric instrumentation”,2nd ed , Butter worth- Henieman ,1996,  121 .##
 10. Philips,s,A:”contact lenses”4th ed,Butter worth- Heineman, 1997,P 315,##
دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 3
مهر و آبان 1394
صفحه 111-116
 • تاریخ دریافت: 18 شهریور 1393
 • تاریخ بازنگری: 18 فروردین 1394
 • تاریخ پذیرش: 01 اردیبهشت 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1394