بررسی رابطه ی سلامت روانی و کیفیت خواب دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 92-1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.

2 2. مربی گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.

3 3. دانشیار آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.

4 4. کمیته پژوهشی دانشجویی. دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، واحد بین الملل، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.

5 5. دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه و اهداف
کاهش کیفیت خواب و سلامت روانی بر زندگی فردی و تحصیلی دانشجویان از بسیاری از جهات حائز اهمیت است. نظر به اینکه دانشجویان از حساس ترین گروههای جامعه و سازندگان فردای هر کشوری هستند و با توجه به اهمیت سلامت روانی و مشکلات خواب در یادگیری و افزایش توان علمی، مقاله حاضر جهت بررسی رابطه سلامت روانی و کیفیت خواب در دانشجویان دانشکده توانبخشی طراحی شده است..
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی، 239نفر از دانشجویان رشته های توانبخشی سال اول تا چهارم، از هر مقطعی 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد و پرسشنامه ها در کلاسها در چهار رشته تحصیلی مختلف به صورت خوشه ای طبقه بندی شده پاسخ داده شد. این مطالعه با استفاده ازپرسشنامه های دموگرافیک، سلامت روانی GHQ-28و شاخص کیفیت خواب پیتز برگ PSQI انجام شد.
یافته ها
با توجه به نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر6/63 درصد از دانشجویان مورد بررسی، کیفیت خواب پایین تر از وضعیت مطلوب داشتند و براساس خرده مقیاس های سلامت روانی،2/46 درصد از نظر وضعیت شکایت جسمانی،2/50 درصداز نظر وضعیت اضطراب و 7/65 درصد از نظر اختلال در کارکرد اجتماعی و 1/33 درصد از نظر افسردگی، وضعیت نامطلوبی داشتند. ارتباط معنی داری بین سلامت روان و کیفیت خواب دانشجویان مورد مطالعه وجود دارد. ( 001/0P<).
نتیجه گیری
کمبود خواب مفید باعث افت عملکرد تحصیلی، اختلال در عملکرد روزانه و به خطر افتادن سلامت جسمی و بهداشت روانی دانشجویان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Relationship between Quality of Sleep and Mental Health of Rehabilitation Sciences students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences 1391-92

نویسندگان [English]

 • Maryam Rahmati 1
 • Saeed Rahmani 2
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 3
 • Farnaz Fathollahzadeh 4
 • Parisa Gharibnavaz 5
1 1. MSc of Clinical Psychology, Faculty of Rehabilitation Sciences, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 2. MSc of Optometry, Faculty of Rehabilitation Sciences, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 3. PhD in Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 4. Student Research Committee. MSc Student of Audiology. International Branch. Faculty of Rehabilitation Sciences, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Payame Noor University
چکیده [English]

Background and Aim:
Since sleep has an important impact on life of students and their mental health, this study designed to investigation of the relationship between quality of sleep and mental health of students in school of  rehabilitation sciences, of shahid beheshti university of medical sciences.
Material & Methods:
In this cross-sectional study 239 students from four field of study in rehabilitation were randomly selected. The used questionnaires were as following; demographic, mental health (GHQ-28) and pittsburgh sleep quality index(PSQI). ANOVA test was performed for data analysis. (α=0.05)
Result:
36.6% of all students had satisfactory sleep quality and the rest 63.6% had poor sleep quality. 46.2% had physical symptoms, 50.2% showed stress, 65.7% had social function disorder and 33.1% showed depression, according to mental health minor scales. There was significant relationship between sleep quality and mental health (P<0.001).
Conclusion:
There is a significant relationship between sleep quality and mental health. So, lackof sleepcan affect on students’ academic performance, daily function, physical and mental health.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of Sleep
 • Mental health
 • Students
 1. Lund HG. Sleep patterns and predictors of disturbed sleep in a large population of college students. J Adolesc Health 2009; 15: 134-37.##
 2. Mental and Neurological Disorders. The world health report, 2001. Available from: www.who.int/ entity.##
 3. Araste M. Evaluation of Insomnia in Medical Students of Kurdistan University . SJKU. 2007; 12 (3) 12 (3) :58-63##
 4. Atkinson R, Smith E, et al. Hilgard's Introduction to Psychology. Translated by Barahani MN, Birashk B et al. Roshd Publication. 1378.  [in Persian]  ##
 5. Tavakolizadeh J, Khodadadi Z. Assessment of Mental Health Among Freshmen Entering the First Semester in Gonabad University of Medical Sciences in 2009-2010. Horizon Med Sci . 2010; 16 (2) 16 (2) :45-51##
 6. Simpson N, Dinges DF. Sleep and inflammation. Nutr Rev 2007; 65: S224-52##
 7. Abasi A, Kamkar A, Bageri G, Anbari A. [The survey of mental health students in the Yasoj university of medical science]. Teb and Tazkie Journal. 1999; 43: 34-37. [in Persian]##
 8. Ghoreishi SA, Aghajani A. Sleep quality evaluation of medical students in Zanjan. Tehran University of Medical Sciences Journal of Medical School 2009; 66: 61-67.##
 9. Nojomi M, GhaleBandi MF, Kaffashi S. Sleep pattern in medical students. Arch Iran Med 2009; 12: 542-49.##
 10. Daugherty SR; Baldwin DC; Sleep deprivation in senior medical students and first year residents ;Academic Med ;1999;71(1):93-95##
 11. Verdi M, Aloha A , Vasar V. Sleep quality and more common sleep- related problems in medical student. Sleep Med 2005;6(3):269-75.##
 12. Rodriguez RND; Vie gas CAA. Abreuesilva A; TavaresP ; dAytime sleepness and academic performance in medical students.Arg .Neuro- psiquratr. Sao Paulo -2002;60##
 13. Bolhari J. Investigation of Mental Health Status of Tehran University Bachelor Students 1376. Reported by Tehran University Students’ Consultation Center 1377.[in Persian]##
 14. Mousavi F, Golestan B, Matini E, Tabatabaei R. Sleep quality and related factors in interns and externs of Tehran Islamic Azad University medical students. 3. 2011; 20 (4) :278-284##
 15. Shariati Iran University of Medical Sciences]. Payesh, Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research M, Kaffashi A, Ghaleh Bandy MF, Fateh A, Ebadi M. [Mental health in medical students of the. 2002; 3(1): 29-37.##
 16. Taghavi, S MR. Investigation of  Reliability and Validity. General Health Questionnaire. Psychology: 20; 397-381. [in Persian] ##
 17. Shahrifar M. Effect of Calming on sleep quality and sleepiness in shift work Nurses. Master Thesis. Jondishapoor university 1388. [in Persian]  ##
 18. FarhadiNasab A, Azimi H. Study of patterns and subjective quality of sleep and their correlation with personality traits among medical students of Hamedan university of medical sciences.scientificjournl of hamedan university of medical sciences.2008;15(1):11-15.[In Persian]##
 19. Ghanei,HemmatiMaslakpakM,RezaeiK,BaghiV,MakkiB.Nurising student quality of sleep in dormitory of urmia university of medical sciences.Journal of Uremia  NursingMidwiferyFeculty.2011;9(4):277-820. [in Persian]  ##
 20. Mohammadi Farrokhran E, Mokhayer Y,  Tavakkol Z, Mansouri A. Relationship between quality of sleep and medical health among students living in dormitories. Journal of  knowledge & Health 2012;7(3)   ## 
 21. Dibajnia P, Bakhtiari M.Mental Health Status of the students in faculty of Rehabilitation Shahid Beheshti University.Journal of Ardabil University of Medical Sciences 2002 ;1(4):27-32 ##
 22. KanieitiaY,YokoyamaE,HaranoS,TamakiT,SuzukiH,MunezawaT,etal.Associations between sleep disturbance and mental health status:a longitudinal study of JapanieseJournior high school students.sleep medicine 2009;10(7):780-786    ##
 23. AlobaOO, AdewuyaAO, OlaBA, MapayiBM. Validity of the Pittsburgh sleep quality index (PSQI) among nigenan university students. sleep medicine 2007;8(3)266-270.  ##