اثر انواع فعالیت های ورزشی بر تراکم مواد معدنی استخوان، درد و کیفیت زندگی افراد مبتلا به پوکی استخوان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکترای بیومکانیک ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران. تهران، ایران

2 2. استاد تمام دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران. تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
پوکی استخوان یک بیماری اسکلتی سیستماتیک است که شکستگی­های مرتبط با آن در زنان 8 برابر بیشتر از مردان است. انجام فعالیت­های فیزیکی برای حفظ توده استخوانی و قدرت بدنی حیاتی بوده و به افراد در پیشگیری از شکستگی­های ناشی از پوکی استخوان کمک می­کند. برخی مطالعات رابطه مثبت بین فعالیت­های فیزیکی و تراکم مواد معدنی استخوان (BMD) و برخی بی­اثر بودن فعالیت­های فیزیکی بر BMD را نشان داده­اند. از این رو مطالعه­ای سیستماتیک برای روشن شدن این تناقضات و تعیین اثر فعالیت­های ورزشی بر تراکم مواد معدنی استخوان نیاز است. هدف از این مطالعه مروری، بررسی اثر انواع فعالیت­های ورزشی بر تراکم مواد معدنی استخوان، درد و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به پوکی استخوان است.
مواد و روش ها
در این مطالعه مروری از مقالات معتبر منتشر شده در مجلات ایرانی و بین­المللی Pub med، Springer، Elsevier، ScienceDirect، Magiran، Noormags، SID با کلید واژه­های استاندارد (and و or) استفاده شد. نتایج: اغلب یافته­های حاصل از بررسی مطالعات مختلف، اثر مثبت فعالیت­های ورزشی بر تراکم مواد معدنی استخوان، کاهش درد و بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به پوکی استخوان را گواهی می­کند.
یافته ها
تمامی تمرینات ترکیبی استفاده شده و پژوهش­هایی که روی افراد جوان (محدوده ی سنی 25 تا 50 سال) انجام شده اثر مثبتی بر افزایش تراکم استخوانی نواحی مورد مطالعه گذاشته است در حالی­که در پژوهش­هایی که در آن از دوره­های تمرینی مشابه روی افراد مسن (محدوده ی سنی 60 تا 92 سال) استفاده شده­است، اثر مثبت نشان ندادند. فعالیت­های ورزشی مناسب برای افراد مبتلا به پوکی استخوان باید با توجه به ویژگی­هایی چون سن، هدف (درمان یا پیشگیری) و محدودیت­های بیماران انتخاب ­شود.
نتیجه گیری
با توجه به اینکه ورزش بر تراکم مواد معدنی استخوان اثر مثبت قابل توجهی دارد، پیشنهاد می­شود در زمینه­ی تمرینات ورزشی در محیط­های مختلف (خشکی، آب و ترکیبی) نیز مطالعاتی به عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different exercises on the bone mineral density, pain and quality of life in people with osteoporosis

نویسندگان [English]

 • Safoura Ghasemi 1
 • Heydar Sadeghi 2
1 1. Phd Student in Biomechanic of sport, Faculty of Physical Educationand Sports Science, Khrazmi University,Tehran, Iran
2 2. Full Professor, Faculty of Physical Education and Sports Science, Khrazmi University Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Osteoporosis is a systemic skeletal disease with its associated fractures   8 times higher in women than men. Doing physical activity to maintain bone mass and strength are vital and help individuals in prevention of osteoporosis-related fractures. Although some studies have shown a positive relationship between physical activity and bone mineral density (BMD), some revealed physical activities are ineffective on BMD. Thus a systematic study to clarify the contradictions and determine the effect of physical activity on bone mineral density is required. The purpose of this study was to review the effects of physical activity on bone mineral density, pain and quality of life in patients with osteoporosis
Materials and Methods: In this review, articles that were published in international and Iranian journals of Pub med, Springer, Elsevier, Science Direct, Magiran, Noor mags, SID with standard keywords were used.
Results: Most of the findings from various studies, indicated positive effects of physical activity on bone mineral density, reduced pain and improved quality of life for people with osteoporosis.
Conclusion: although compounded exercises and researches that have been done on young people suggested a positive effect on bone mineral density, in the researches on which the exercise period was similar, a positive effect did not show in elderly. Sports activities for people with osteoporosis should be selected according to the characteristics such as age, purpose (treatment or prevention) and limits of patient. Since there is a significant positive effect of exercise on bone mineral density, It is recommended to study the exercise effects in various environments (land, water, and mixed).
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • physical activity
 • bone mineral density
 • quality of life and osteoporosis
 1. O’Brien M. Exercise and osteoporosis. Irish Journal of Medical Science 2001; 170(1):58-62.##
 2. WHO Study Group, WHO Technical Report Series 1994; 843:6.##
 3.  Larijani B, Mohageri Tehrani M,  Hamidi Z,  Soltani A,  Pajouhi M. Osteoporosis, prevention, diagnosis and treatment. J Reprod Infertil 2005; 6(1):5-24. [In Persian].##
 4. Farrokhseresht R, Solati M, Azizi M, Sarafraz H. Bone mineral density evaluation of postmenopausal women who referred to Shahid Mohammadi hospital BMD center. Medical Journal Of Hormozgan University 2014; 17(6):515-20. [In Persian].##
 5. Bagheri P, Haghdoost A, Dortaj rabari E, Halimi L, Vafaei Z, Farhang nya M, Shayan L.  Ultra Analysis of Prevalence of Osteoporosis in Iranian Women "A Systematic Review and Meta-analysis". Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism 2011; 13(3):315-25. [In Persian].##
 6. Kanis J. Osteoporosis. J Medical Sciences. 2010; 3(3):124-130.##
 7. Woo J, Hong A, Lau E, Lynn H. A randomised controlled trial of  Tai Chi and resistance exercise on bone health, muscle strength and balance in community-living elderly people. Age Aging. 2007; 36(3):262-8.##
 8. Nik Pour S, Haji Kazemi ES, Haghani H. Study of the kind and time of occupational and leisure physical activities among employed women in faculties of Iran University of Medical Sciences.The Razi Journal of Medical Sciences 2005; 12(46):381-92. [In Persian].##
 9. Farazmand H, Shabani H, Akhlaghi F, Ramezanpour M. Comparison of Lumbar Spine Bone Density in Non-Athletic and Athletic (Yoga and Walking) Postmenopausal Women. IJOGI  2014; 16(82):16-23. [In Persian].##
 10. Habibzadeh N, Rahmaninia F, Daneshmandi H. Effect of walking program on bone mass density, body composition and some of blood factors in obese and thin girls. Kowsar Medical Journal 2010; 15(1):55-9. [In Persian].##
 11. Borer K, Fogleman K, Gross M, Jacqulyn M, Nekw L, Dengel D. Walking intensity for postmenopausal bone mineral preservation and accrual. J Bone 2007; 41: 713-21.##
 12. Korpelaninen R, Keinanen S, Heikkinen J, Vaananen K, Korpelainen J. Effect of impact exercise on bone mineral density in elderly women with low BMD: A population-based randomized controlled intervention. Osteoporos Int 2006;17(1):109-18.##
 13. Gusi N, Raimundo A, Leal A. Walking  exercise reduces the risk of bone loss: A randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord 2006; 7(92):1-8.##
 14. Mulhim A, Gazzar S. Effect of exercise program on bone mineral density in sedentary females. Bahrain Med Bul 2004; 26(2):1-5.##
 15. Yamazaki S, Ichimura S, Iwamoto J, Takeda T,Toyama Y. Effect of walking exercise on bone metabolism in postmenopausal women with osteopenia/osteoporosis. J Bone Miner Metab 2004; 22:500-8.##
 16. Brooke W, Jones P, Hardman  A, Tsuritani I, Yamada Y. Commencing, continuing and stopping brisk walking: Effects on bone mineral density, quantitative ultrasound of  bone and markers of bone metabolism in postmenopausal women. Osteoporos Int 2001; 12:581-7.##
 17. Hatori M, Hasegawa A, Adachi H, Shinozaki A, Hayashi R, Okano H. The effect of walking at the anaerobic threshold level on vertebral bone loss in postmenopausal women. Calcif Tissue Int 1993; 52:411-4.##
 18. Nelson M, Fisher E, Dilmaniam F. The effect of  walking program on bone in postmenopausal women. Am JClin Nut 1991; 53:1304-11.##
 19. Kun Z, Greenfield H, Xueqin D, Fraser D. Improvement of bone health in childhood and adolescence. Nut Res Reviews 2001; 14:119–51.##
 20. Bravo G, Gauthier P, Roy P, Payette H, Gaulin P, Harvey M. Impact of a 12-month exercise program on the physical and psychological health of osteopenic women. J Am Geriatr Soc 1996; 44:756-62.##
 21. Nichols J, Nelson K, Peterson K, Sartoris D. Bone mineral density responses to high intensity streng thtraining in active older women. J Aging Phys Act 1995; 3:26-38.##
 22. Bassey E, Ramsdale S. Weight-bearing exercise and ground reaction forces: a 12-month randomized controlled trial of effect on bone mineral density in healthy postmenopausal women. J Bone 1995; 16:469-76.##
 23. Lau E, Woo, Leung P, Swaminathan R, Leung D. The effects of calcium supplementation and exercise on bone density in elderly Chinese women. Osteoporos Int 1992; 2:168-73.##
 24. Kelley G, Kelley K, Tran Z. Resistance training and bone mineral density in women: a meta-analysis of controlled trials. Am J Phys Med Rehabil 2001; 80:65-77.##
 25. Nelson M, Fiatarone M, Morganti C, Trice I, Greenberg R, Evans W. Effects of high-intensity strength training on multiple risk factors for osteoporotic fractures. A randomized controlled trial. JAMA 1994; 272:1909-14.##
 26. Smidt G, Lin S, O'Dwyer K, Blanpied P. The effect of high-intensity trunk exercise on bone mineral density of postmenopausal women. J Spine 1992; 17:280-5.##
 27. Chien M, Wu Y, Hsu A, Yang R, Lai J. Efficacy of a 24-week aerobic exercise program for osteopenic postmenopausal women. Calcif Tissue Int 2000; 67:443-8.##
 28. Kelley G. Aerobic exercise and bone density at the hip in postmenopausal women: a meta- analysis. Prev Med 1998; 27:798-807.##
 29. Kelly G. Aerobic exercise and lumbar spine bone mineral density in postmenopausal women: a meta-analysis. J AM Geriatr Soc 1998; 46:143-52.##
 30. Kelley G. Exercise and regional bone mineral density in postmenopausal women: a meta-analytic review of randomized trials. Am J Phys Med Rehabil 1998; 77:76-87.##
 31. Iwamoto J. Effects of Jumping Exercise and Nutritional Management on Bone Mineral Density and Bone Turnover Markers in a Young Man. J Osteo Phys Act 2013; 1(4):1-4.##
 32. Kemmler W, Engelke K, Von Stengel S, Weineck J, Lauber D, Kalender W. Long-term four-year exercise has a positive effect on menopausal risk factors: the Erlangen Fitness Osteoporosis Prevention Study. J Strength Cond Res 2007; 21:232-9.##
 33. Kemmler W, Engelke K, Weineck J, Hensen J, Kalender W. The Erlangen Fitness Osteoporosis Prevention Study: a controlled exercise trial in early postmenopausal women with low bone density-first year results. Arch Phys Med Rehabil 2003; 84:673-82.##
 34. McMurdo M, Mole P, Patersn C. Controlled trial of weight bearing exercise in older women in relation to bone density and falls. BMJ 1997; 314(7080):569.##
 35. Küçükçakır N, Altan L, Korkmaz N. Effects of  Pilates exercises on pain, functional status and quality of  life in women with postmenopausal osteoporosis. J B M T 2013; 17(2):204-11.##
 36. Zamanian M, Rahnama N, Lenjan Nejadian Sh, Salamat MR, SalesiM. Effects of a selected exercises program on quality of life in elderly women. Journal of Research in Rehabilitation Sciences 2012; 8(4):1-9.##
 37. Bergland A, Thorsen H, Karesen R. Effect of exercise on mobility, balance, and health-related quality of life in osteoporotic women with a history of vertebral fracture: a randomized, controlled trial. Osteoporos Int 2011; 22(6):1863-71.##
 38. Liu-Ambrose T. Y, Khan K. M, Eng J. J, Lord S. R, Lentle B, McKay H. A. Both resistance and agility training reduce back pain and improve health-related quality of life in older women with low bone mass. Osteoporosis international (2005); 16(11):1321-29.##
 39. Papaioannou A, Adachi J, Winegard K, Ferko N, Parkinson W, Cook R. Efficacy of home-based exercise for improving quality of life among elderly women with symptomatic osteoporosis-related vertebral fractures. Osteoporos Int 2003; 14(8):677-82.##
 40. Malmros B, Mortensen L, Jensen M, Charles P. Positive effects of physiotherapy on chronic pain and performance in osteoporosis. Osteoporos Int 1998; 8(3):215-21.##
 41. Sadeghi H, Alirezaee F. The effect of a water exercise program on static and dynamic balance in elderly women. Salmand 2008; 2(6):402-9. [In Persian].##
 42. health-professionals/special-topics/exerciserecommendations/Recommendations for postmenopausal women. Available from: URL: http://www.iofbonehealth.org/.html.##